Конкурс за длъжността Секретар на Община Цар Калоян

ОБЯВЛЕНИЕ

за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

Община Цар Калоян, със седалище и адрес: област Разград, община Цар Калоян, гр. Цар Калоян, пл."Демокрация" № 1, на основание чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, във връзка с чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и заповед № 279/ 04.10.2021 г. на кмета на Община Цар Калоян,

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за назначаване на държавни служители при следните условия:

Длъжност - Секретар на Община Цар Калоян

 

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността - Секретар на Община Цар Калоян:

- образователна степен - висше/магистър

- професионален опит - 4  години

- ранг - III младши

- предпочитана специалност - икономика, международни отношения, право, публична администрация.

2. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Секретарят на общината организира и отговаря за: дейността на общинската администрация, условията на работа на служителите и информационно-техническото обезпечаване на дейността им; деловодното обслужване, документооборота и общинския архив; дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване; разгласяването и обнародването на актовете на общинския съвет и на кмета на общината; работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица; поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината, организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите и местните референдуми; настойничеството и попечителството; други функции, възложени му от кмета на общината, със закон или с друг нормативен акт.

Кандидатите следва да имат предвид, че след назначаването си не могат да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, търговски пълномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им.

3. Минималният размер на основната заплата за длъжността се определя съобразно Приложение 1 към чл. 3, ал. 2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и е 1000 лв.

/Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението./

Начин на провеждане на конкурсите:

1. Първи етап - комисия разглежда и проверява подадените документи за съответствие с обявените изисквания за съответната длъжност.

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността.

2. Втори етап - решаване на тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област.

Проверката ще обхваща познания на следните нормативни актове: Закон за местното самоуправление и местната администрация; Закон за администрацията; Закон за гражданската регистрация; Закон за достъп до обществена информация; Закон за държавния служител; Изборен кодекс и Семеен кодекс.

3. Трети етап - интервю с допуснатите кандидати.

Необходими документи за участие в конкурсната процедура:

1. Заявление за участие в конкурса, съгласно приложение № 3 към чл.17, ал. 2 от НПКПМДС;

2. Декларация за обстоятелства по чл. 17, ал. 3.,т.1 от НПКПМДС;

3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

4. Копия от официални документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж и за извършване на дейност в чужбина, доказващи продължителността и областта на професионален опит, при наличие на такива.;

5. Други документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации по преценка на кандидата.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник /образец на пълномощно - приложение № 3 към чл.17, ал. 2 от НПКПМДС/.

Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят до 16.00 часа на 15.10.2021 г. на адрес: обл. Разград, общ. Цар Калоян, гр. Цар Калоян, пл."Демокрация" № 1, стая № 203, юрисконсулт лично от кандидатите или техни упълномощени представители, всеки работен ден от 08:30 до 16:00 часа.

Лице за контакт: Айджин Азис

Телефон за контакт: 0893900370

Общодостъпно място на което ще се обявяват списъците и всички съобщения във връзка с конкурсите:

- таблото за обявления в административната сграда на община Цар Калоян

- интернет страница на Община Цар Калоян – tsarkaloyan.bg

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.