Конкурс за възлагане предоставянето на социални услуги, създадени с решение на Общински съвет-Цар Калоян със Заповед № 43/18.02.2021 г.

 ЗАПОВЕД

№ 43/18.02.2021 г.

На основание чл. 63, ал. 1 и ал. 2, т. 1, чл. 64, ал. 1 и ал. 3, т. 1 от Закона за социалните услуги /Обн. ДВ. бр. 24 от 22 Март 2019 г./, чл. 91 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги /Обн. ДВ. бр.98 от 17 Ноември 2020 г./ и чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА,

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС ЗА:

Възлагане предоставянето на социални услуги, създадени с решение на Общински съвет-Цар Калоян, на частен доставчик, а именно за социалните услуги - „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания”, /№ 1 и № 2/ и „Център за социална рехабилитация и интеграция” - гр. Цар Калоян, община Цар Калоян;

1. Условия за участие и изисквания към кандидатите-частни доставчици на социални услуги, съгласно чл. 30 и чл. 31 от ЗСУ:

1.1. В конкурса могат да участват:

1. български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица;

2. физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, регистрирани по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

3. Лицата по т. 1 и т. 2 следва да притежават издаден лиценз от изпълнителния директор на Агенцията за качеството на социалните услуги, за услугите, за които се провежда конкурса.

1.2 В конкурса не може да участва кандидат-частен доставчик:

- Чийто лиценз е бил отнеман на основание чл. 158, ал. 1, т. 1 - 6 при условията на чл. 148, ал. 4 от ЗСУ;

- Чийто лиценз е бил отнеман на основание чл. 158, ал. 1, т. 7 от ЗСУ.

1.3 Всеки кандидат е длъжен да обяви писмено до Община Цар Калоян промените в обстоятелствата по предходните точки, настъпили в процеса на провеждане на конкурса.

2. Описание на социалните услуги, предмет на възлагането, техните характеристики и специфики:

Конкурсът за възлагане се провежда за специализирани по смисъла на чл. 12, ал. 3 от ЗСУ социални услуги -  „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания”, /№ 1 и № 2/ и „Център за социална рехабилитация и интеграция” - гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, като и двете социални услуги са създадени и вече предоставяни от Община Цар Калоян, и се финансират от държавния бюджет.

Изпълнителят, частен доставчик на социални услуги, следва да организира, ръководи и контролира цялостната дейност в „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания”, /№ 1 и № 2/ и „Център за социална рехабилитация и интеграция” - гр. Цар Калоян, община Цар Калоян.

Материалната база, обзавеждането, и оборудването, които се изискват за предоставяне на услугите, са осигурени от Общината.

Изпълнителят–частен доставчик на социални услуги, следва да поддържа и осигурява с привлечени допълнителни средства извършването на ремонтни дейности в помещенията, в които се предоставят социалните услуги – предмет на конкурса, в сграда, собственост на Община Цар Калоян, предоставена за нуждите на социалните услуги. Помещенията следва да бъдат поддържани с наличното и осигурявано с привлечени допълнителни средства от изпълнителя допълнително оборудване, да отговарят на стандартите и критериите за предоставяне на социални услуги, предвидени в Наредбата за критериите и стандартите за социалните услуги за деца и ППЗСУ.

Целта на социалната услуга  „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания” /№ 1 и № 2/, е да се създаде среда, близка до семейната за пълнолетни лица с физически увреждания.

„Центърът за социална рехабилитация и интеграция” е комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване. Услугите предоставяни в центъра са социална работа, информационно-консултантска дейност, психологическа помощ и др.

Социалните услуги са делегирана държавна дейност, с финансиране по стандарти за издръжка, определена с Решение № 249 от 2013 г. на Министерски съвет за приемане на стандарти за ДДД през 2014 г. (изм. С РМС № 658 от 31.10.2013 г.).

Със заповед № РД 01 – 780/09.07.2013 г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане е открита социална услуга в общността „Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с физически увреждания” № 1, с капацитет 10 места, считано от 01.07.2013 г., с адрес – Цар Калоян , ул. „Христо Ботев” № 11;

Със заповед № РД 01-781/09.07.2013 г. е открита социална услуга в общността „Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с физически увреждания” № 2, с капацитет 10 места, считано от 01.07.2013 г., с адрес гр. Цар Калоян, ул. „Христо Ботев” № 11;

Със заповед № РД 01-782/09.07.2013 г. е открита социална услуга в общността „Център за социална рехабилитация и интеграция”, гр. Цар Калоян, с капацитет от 20 места, изменен със Заповед № РД 01-0899 от 27.07.2017 г. на 15 места, считано от 01.09.2017 г., с адрес гр. Цар Калоян , ул. „Христо Ботев” № 11.

Средствата за работните заплати и веществената издръжка са според установените в съответната финансова година стандарти за издръжки за делегирани от държавата дейности.

3. Общ размер на финансирането за социалните услуги, предмет на възлагането и начин на предоставяне на средствата:

3.1. Бюджетната субсидия за двете социални услуги през 2020 г. е била в размер на 319 504 лева.

Бюджетът се формира на база установените в съответната финансова година единни разходни стандарти за финансиране чрез бюджетите на общините на делегираните от държавата дейности за функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, без да включва преходен остатък, наличен до датата на сключване на договор за възлагане управлението на услугата със спечелилия конкурса кандидат.

3.2. Финансовото участие от страна на общината се изразява в предоставянето на парични средства от общински бюджет съобразно субсидия от републиканския бюджет според установените в съответната финансова година стандарти за издръжки за потребителите на социалната услуга за делегирани от държавата дейности.

3.3. Срокът на финансиране е от сключване на Договора със спечелилия конкурса кандидат до 2 г.

Непревеждането на средствата от държавния бюджет  за издръжка на социалните услуги в общността – „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания“ /№ 1 и № 2/ и „Център за социална рехабилитация и интеграция“ – гр. Цар Калоян, като делегирана от държавата дейност, освобождава Община Цар Калоян от отговорност.

3.4. След сключване на Договора със спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на социалните услуги в „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания”, /№ 1 и № 2/ и „Център за социална рехабилитация и интеграция” – гр. Цар Калоян, ще се предостави ежемесечно на изпълнителя – частен доставчик на социални услуги, съответната бюджетна субсидия за издръжка, от датата на сключване на договора.

4. Документи за участие.

4.1. Лиценз от Изпълнителния директор на Агенцията за качеството на социалните услуги, издаден по реда на чл. 31 от Закона за социалните услуги;

 4.2. Препис от решение за съдебна регистрация и последващи промени, съобразно българското законодателство;

 4.3. Копие от картата за идентификация по БУЛСТАТ /или ЕИК/;

 4.4. Копие от данъчната регистрация и регистрацията в НАП /ако има такава/;

 4.5. Декларация, подписана от представляващия кандидата, относно обстоятелствата, посочени в т. 1.2;

 4.6. Информация за досегашната работа на доставчика на социалната услуга;

 4.7. Детайлизирана програма за управление и предоставяне на социалните услуги, предмет на възлагането, която да включва: програма за развитие на качеството на социалните услуги, график на дейностите, бюджет, начин на разходване на средствата, стратегия за устойчивост на услугите и преодоляване на рисковете;

 4.8. Списък на работния капацитет и персонал на кандидата; документи удостоверяващи квалификацията на кадрите, с които разполага доставчика на социалната услуга;

 4.9. Копие от годишния счетоводен баланс и от отчета за приходите и разходите на кандидата за предходната година /2020 г./;

4.10. Доказателства за търговската репутация на кандидата - Препоръки, свързани с опита на кандидата в сферата на социалните услуги, от предишни възложители или от партньори, със задължително посочени адреси и телефони;

4.11. Удостоверения от съответните компетентни органи за:

а/ наличие/липса на задължения пред НАП;

б/ наличие/липса на изпълнителни дела.

Копията на посочените документи следва да бъдат саморъчно заверени от представляващия кандидата.

5. Датата, часът и начинът на провеждане на конкурса:

Начинът на провеждане на конкурса ще се реализира при следния ред:

Комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Цар Калоян,  разглежда представените от кандидатите документи по т. 4, проверява наличието и редовността им. Кандидат, който не отговаря на условията за участие и не представи всички изискуеми документи съгласно т. 4, се отстранява.

Комисията разглежда, оценява и класира кандидатите за предоставяне на социалната услуга  по определените критерии в т. 8.

Предложенията ще се отворят, разгледат и оценят на 09.04.2021 г., в 10,00 часа, по реда на тяхното получаване в Общината.

Наличието на единствен кандидат не е пречка за провеждане на процедурата.

Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на кандидатите.

 

6. Краен срок и място за подаване на документи:

Предложенията се представят до 17.00 часа на 07.04.2021 г. в деловодството на Община Цар Калоян.

Кандидатът представя документите по т. 4 в запечатан непрозрачен плик.

При приемане на предложенията върху плика се отбелязват входящ №, датата и часа на внесеното предложение и тези данни се записват във входящ регистър, за което на вносителя на предложението се издава документ.

Предложения, изпратени по пощата, не се приемат. Предложения, подадени след крайния срок, също не се приемат. До изтичане на срока за подаване на предложенията всеки кандидат може да промени, допълни или оттегли предложението си.

 

7. Краен срок за обявяване на резултатите от конкурса:

В 14-дневен срок от провеждането на конкурса комисията извършва оценка на кандидатите и изготвя протокол за класиране на кандидатите.

Въз основа на протокола изготвен от комисията, Кметът на общината в срок от 3 работни дни след провеждане на конкурса издава заповед, за определяне на спечелилия конкурса кандидат.

Резултатите от конкурса се съобщават на участвалите в него лица в срок от 7 работни дни от издаването на заповедта.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Въз основа на заповедта за определяне класирането на кандидатите, Кметът на Общината сключва договор с кандидата, класиран на първо място, съобразно предвиденото в настоящата заповед и в съответствие с представената от кандидата програма за развитие на социалните услуги.

8. Начинът на оценяване е по следните критерии за оценка с относително тегло /макс. сбор – 100 точки/:

8.1. Съответствие на кандидата на предварително обявените условия – 5 т.;

8.2. Опит на кандидата в предоставянето на социални услуги, предмет на възлагането – 5 т.;

8.3. Квалификация на служителите за организация, управление и предоставяне на социалните услуги – 10 т.;

8.4. Финансова стабилност на кандидата – 5 т.;

8.5. Опит на кандидата в изграждането на партньорство с местни власти и НПО – 5 т.;

8.6. Представена от кандидата програма за управление и предоставяне  на социалните услуги и програма за развитие на тяхното качество-35 т.;

8.6. Наличие на адекватна система за мониторинг и оценка – 5 т.;

8.7. Програма за обучение и развитие на персонала, зает в предоставянето на услугите – 10 т.;

8.8. Възможност за привличане на допълнителни средства за предоставяне на социалните услуги – предмет на конкурса. Приложено допълнително финансиране – начин и форма – 20 т.;

9. Подробна  информация във връзка с провеждане на конкурса може да получите в Общинска администрация - Цар Калоян, стая 203 и/или на телефон за контакти: 08424 2316.

10. Обявление за конкурса, открит с настоящата заповед да се публикува в един национален всекидневник и на интернет-страницата на Община Цар Калоян най-малко 45 дни преди датата на провеждане на конкурса.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Белгин Хюсеин-Зам. кмет по „Социални дейности и образование” на Община Цар Калоян.

Дауд Аляовлу

Кмет на Община Цар Калоян 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.