Система за определяне на резултатите за провеждането на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността Секретар при Община Цар Калоян

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА СЕКРЕТАР ПРИ ОБЩИНА  ЦАР КАЛОЯН

Начин на провеждане на конкурса: чрез тест и интервю.


Коефициенти по чл. 34 ал. 3 от НПКПМДСл:

При нормативно допустими три коефициента – 3, 4 или 5 се приеха:

1. За теста – Коефициент 4

2. За интервю – Коефициент 5.

Провеждане на тест по чл. 33 т.1 от НПКПМДСл :

Изготвяне на три варианта на тест със затворени въпроси с един възможен верен отговор. Вариантите на теста обхващат 20 въпроса. За всеки въпрос са формулирани варианти на отговор, от които само единият е верен;

Система за определяне на резултатите:

Максималната оценка, която кандидатът може да достигне е 5 – кандидатът напълно отговаря на изискванията за длъжността;

За всеки верен отговор се получават 1 точка, максимален брой точки 20.
Кандидатът се счита за успешно издържал теста, ако е постигнал най-малко 9 точки.
При постигнат резултат от 9 до 12 точки, кандидатът получава оценка 3 – в средна степен отговаря на изискванията на длъжността.

При постигнат резултат от 13 до 16 точки, кандидатът получава оценка 4 – в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността.

При постигнат резултат от 17 до 20 точки, кандидатът получава оценка 5 – напълно отговаря на изискванията за длъжността.

Резултатът от теста се умножава по коефициент – 4, съгласно чл. 34 ал. 3 от НПКПМДСл.

Информация за резултатите от проведения тест ще се получават лично в 13.00 часа на 04.11.2021 г. в СТАЯ №208, в административната сграда на Община Цар Калоян.
Интервюто с допуснатите до него кандидати, ще се проведе 05.11.2021г в стая №208,сградата на общинаска администрация Цар Калоян.

Провеждане на интервю по чл. 42 ал. 1 от НПКПМДСл:

Интервюто е определено с по-голяма тежест и съответно по-висок коефициент 5 съгласно чл. 34 ал. 3 от НПКПМДСл, тъй като в процеса на събеседването могат да се проверят професионалните и делови качества на кандидатите, комуникативните и професионалните им умения и изказ.

Минимален резултат, при който кандидата се счита за успешно издържал интервюто „оценка 4 – в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността“.
При оценяване на компетентностите съгласно Приложение № 7 към чл. 42 ал. 4 от НПКПМДСл се извършва по 5-степенна скала, като се спазва стъпка на оценяване 0,25 за всяка компетентност. Формирана средноаритметична оценка се изчислява с точност до стотни.

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на конкурса по избрания начин, и от интервюто, умножени с определените по чл. 34, ал. 3 коефициенти.

 

 Резултат

 Коефициент

 Бал 

1. Минимално изискван резултат:

   

32

– тест

3,0

4,0

12

– интервю

4,0

5,0

20

2. Максимално изискван резултат:

   

45

– тест

5,0

4,0

20

– интервю

5,0

5,0

25

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.