Уводемление - изготвена е проекто – програма за намаляване на риска от бедствия на Община Цар Калоян за периода 2021 – 2025 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 66  от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал.3 от Закона за нормативни актове,  Община Цар Калоян

У В Е Д О М Я ВА:

Изготвена е проекто – програма за намаляване на риска от бедствия на Община Цар Калоян за периода 2021 – 2025 г.

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗНА: Предложения и становища могат да бъдат депозирани във Фронт офис на Община Цар Калоян, пл. „Демокрация“ № 1 или на e-mail на Община Цар Калоян: //Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите./">Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  до 30 дни от датата на публикуване  на уведомлението на интернет страницата на Община Цар Калоян: https://www.tsarkaloyan.bg

МОТИВИ

ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕСТВИЯ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА ПЕРИОДА 2021-2025 Г.

1. Причини, които налагат приемането на програмата:

Програмата за намаляване на риска от бедствия е разработена в изпълнение на чл.6 д, ал.1 и чл. 65б, т. 1 от Закон за защита при бедствия, в изпълнение на целите на областната програма за намаляване на риска от бедствия и във връзка с намаляване на рисковете, определени в Общинския план за защита при бедствия.

С програмата се определят  превантивните дейности за ефективна реакция по намаляване на идентифицираните съществени рискове от бедствия и недопускане възникване на нови такива, чрез реализация на приоритетни инвестиции в областите на ефективно планиране и управление, аналитични оценки на риска и изпълнение на обекти, изискващи мерки за намаляване на риска от бедствия.

2. Цели, които се поставят с приемането на програмата:

 • Настоящата програма е пряко обвързана със заложените оперативни цели и дейности в Областната програма за намаляване на риска от бедствия за периода 2021-2025 г.
 • Въвеждане на система за повишаване на обществена осведоменост и изграждане на познания за риска от бедствия в компетентните органи, частния сектор, доброволните формирования, населението и споделяне на опит, извлечени поуки, реализирани добри практики, тренировки и обучения;
 • Изграждане на система за измерване, съхраняване, споделяне и предоставяне на данни за загубите от бедствия и информация за последиците върху икономиката, социалния сектор здравеопазването, образованието, околната среда и културното наследство;
 • Интегриране и намаляване на риска от бедствия в публичния и частния сектор, с цел повишаване на устойчивостта и осигуряване на непрекъснатост на доставки на основни стоки/услуги;
 • Прилагане на единен и цялостен подход към управлението на риска от бедствия на всички административни нива;
 • Повишаване способностите на институциите за управление на риска от бедствия
 • Изграждане на система за провеждане на обучения, тренировки и учения на съставните части на ЕСС, включваща и механизми за мониторинг и оценка;
 • Изграждане, поддържане и разширяване на системата за ранно предупреждение на населението и органите на изпълнителната власт, чрез използване на съвременните технологии;
 • Ефективно възстановяване след бедствия, след задължително спазване на принципа „да изградим отново, но по-добре“;

3. Финансови и други средства, необходими  за прилагане на програмата:

Финансирането на дейностите за изпълнението на оперативните цели на програмата се извършва, съгласно Финансовата бюджетна рамка с източници на финансиране:

 • Общински бюджет;
 • Републикански бюджет;
 • Структурни фондове на ЕС;
 • Други национални и международни организации.

4.  Очакване резултати от прилагането на програмата:

Ползите от ефективното осъществяване на Общинската програма биха се изразили в:

 • Намален риск и уязвимост;
 • По-бързо възстановяване;
 • По- малко финансови загуби;
 • Подобрени и надеждни градска инфраструктура и услуги.

Прилагането на програмата ще доведе до повишаване на компетентност и капацитет на Общински съвет за намаляване на риска от бедствия, ще спомогне неговата дейност по намаляване от бедствия.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Програмата за намаляване на риска от бедствия на Община Цар Калоян за периода 2021-2025 г. не противоречи на норми с по-висока степен и на европейското законодателство.

 

ДАУД АЛЯОВЛУ

Кмет на община

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.