Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ стопански години, на свободни земеделски земи от ОПФ на Община Цар Калоян на 13.09.2022 г.

Заповед   185/12.08.2022 г.
На основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 54, ал. 1 и ал. 2, и чл. 55 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян и Решение № 49 от 25.07.2022 г., взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян,
 
НАРЕЖДАМ:

 
1. На 13.09.2022 г., в 10:00 часа, в Заседателната зала на Община Цар Калоян, да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ стопански години, на свободни земеделски земи от ОПФ на Община Цар Калоян, находящи се в землището на гр. Цар Калоян, ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, област Разград, както следва:

№ по ред   

Идентификатор

на имот

Площ

Начин на трайно ползване

местност

Адрес на поземления имот

1

№ 77308.190.14

0,700 дка.

Лозе

Припек

гр. Цар Калоян

2

№ 77308.190.16

0,450 дка.

Лозе

Припек

гр. Цар Калоян

3

№ 77308.100.572

0,237 дка.

Нива

Под града

гр. Цар Калоян

4

№ 77308.100.573

0,264 дка.

Нива

Под града

гр. Цар Калоян

5

№ 77308.100.575

1 372 дка.

Нива

Под града

гр. Цар Калоян

6

№ 77308.100.576

0,875 дка.

Нива

Под града

гр. Цар Калоян


2. Определена е начална тръжна цена на имотите, посочена в Решение № 49 /25.07.2022 г., а именно:

- земеделските земи от Общинския поземлен фонд в размер на 61,00 лв. на декар за стопанска година.

3. Срок на наемните отношения – 5 /пет/ стопански години.

4. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които нямат прекратени договори за ползване на обработваеми земеделски земи от ОПФ поради неиздължаване на парични задължения по тях.

5. Заявления за участие в търга се приемат до 16.30 часа на 12.09.2022 г. в Деловодството на Община Цар Калоян.

6. Тръжна документация за участие в публичния търг може да бъде получена до 16.30 часа на 12.09.2022 г. от звено „Общински имоти” в сградата на Общината, ет. 3, ст. № 212, срещу предварително внесени по банков път 50.00 лева по сметка BG63CECB97908459251000 код за плащане 447000 BICCECBB6SF при ЦКБ АД, град Разград, офис Цар Калоян.

7. Депозитът за участие в търга е 10 % от началната тръжна цена на дка площ от имота, за който се участва, внесени по сметка на Община Цар Калоян № BG66CECB97903359251003, BICCECBBGSF при ЦКБ АД, гр. Разград, офис Цар Калоян.

8. Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден от публикуване на заповедта за търга до 12.09.2022 г., след представяне на документ за закупена тръжна документация.

9. При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 20.09.2022 г., при същите условия, място и час. Тръжна документация може да бъде закупена до 16.30 часа на 19.09.2022 г., при условията на т. 6 от настоящата заповед.

10. Заявления за участие в повторния търг да се приемат до 16.30 часа на 19.09.2022 г. в Деловодството на Общината. 

11. Утвърждавам тръжната документация за участие в публичния търг.

Настоящата заповед да се обяви на таблото и интернет-страницата на Община Цар Калоян и да се изпрати в редакцията на местен ежедневник за публикуване.

Дауд Аляовлу

Кмет на Община Цар Калоян 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.