Заповед №161 / 30.06.2023 г.

З А П О В Е Д     
 
 № 161 / 30.06.2023 г.

    На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 67 и чл. 68 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян, и въз основа на протокол от 27.06.2023 г. за проведен търг с явно наддаване
 
ОБЯВЯВАМ:

1.„ДИТОН 8“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, област Разград, ул. Освобождение  № 6, ЕИК 203555870, представлявано от Велимир Михайлов Димитров-управител, за спечелило търга за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ календарни години, на част от недвижим имот, с площ от 100 /сто/ кв. метра (20 x 5 м.), определена въз основа на схема, одобрена от главния архитект на общината, находящ се на бул. „Дружба” № 44, в гр. Цар Калоян, която е част от поземлен имот с идентификатор № 77308.504.9077, целия с плот от 6 805 кв.м., представляваща-частна общинска собственост, актувана с  АЧОС № 196, том. 8, рег. № 2684, дело № 1625 от 2015г., с предложена най-висока месечна наемна цена в размер на 168, 00 лева, без ДДС.

2. Внесеният депозит за участие в търга от участника спечелил търга се прихваща от наемната цена за първия месец, която следва да бъде внесена при подписване на договора за наем.

3. При обжалване на заповедта на кмета на общината за обявяване на резултатите от търга и за определяне на горепосоченото лице за наемател на имота, в търга- да бъде задържан и неговия депозит до приключване на производството по жалбата.

4. При подаване на заявление с отказ за сключване на договор от спечелилия търга учястник и/или неплащане на годишната наемна цена на горепосочения имот, в определения срок да се изготви заповед за определяне на класирания на второ място участник за спечелил търга и за сключване на договор за наем на имота, в размер посочен в ценовото му предложение за участие в търга.

5. В срок от 5 (пет) работни дни, след сключване на договор за наем да бъде освободен депозит за участие в търга на участника, класиран на второ място.

  Настоящата заповед да се обяви на таблото в сградата и на интернет-страницата на Община Цар Калоян.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Разград в 14-дневен срок от деня на обявяването й.


Дауд Аляовлу

Кмет на Община Цар Калоян

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.