ЗАПОВЕД №164 / 05.07.2023 г.

ЗАПОВЕД
 
164/05.07.2023 г.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 54, ал. 1 във връзка с чл. 52, т. 1 и чл. 55 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян, и Решение № 36, взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 6 от 13.06.2023 г.,

 

 
НАРЕЖДАМ:

 

І. На 08.08.2023 г., в Заседателната зала на Община Цар Калоян, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Костанденец, ЕКАТТЕ 38830, община Цар Калоян:

 1. Поземлен имот, с НТП „Нива”, с идентификатор № 36.3 в землището на с. Костанденец, с ЕКАТТЕ 38830, община Цар Калоян, местността „ДОЛНА ЕЛИЯ”, категория на земята-трета, с площ от 123 кв. метра (сто, двадесет и три кв. метра), актувана с АЧОС № 257 от 13.01.2014 г., при първоначална тръжна цена в размер на 163 лева /при 1 322 лева на декар площ/, определена от Общински съвет-Цар Калоян.
 2. Поземлен имот, с НТП „Нива”, с идентификатор № 36.4 в землището на с. Костанденец, с ЕКАТТЕ 38830, община Цар Калоян, местността „ДОЛНА ЕЛИЯ”, категория на земята-трета, с площ от 309 кв. метра (триста и девет кв. метра), актувана с АЧОС № 258 от 13.01.2014 г., при първоначална тръжна цена в размер на 408 лева /при 1 322 лева на декар площ/, определена от Общински съвет-Цар Калоян.
 3. Поземлен имот, с НТП „Нива”, с идентификатор № 36.5 в землището на с. Костанденец, с ЕКАТТЕ 38830, община Цар Калоян, местността „ДОЛНА ЕЛИЯ”, категория на земята-трета, с площ от 420 кв. метра (четиристотин и двадесет кв. метра), актувана с АЧОС № 259 от 13.01.2014 г., при първоначална тръжна цена в размер на 555 лева /при 1 322 лева на декар площ/, определена от Общински съвет-Цар Калоян.
 4. Поземлен имот, с НТП „Нива”, с идентификатор № 36.6 в землището на с. Костанденец, с ЕКАТТЕ 38830, община Цар Калоян, местността „ДОЛНА ЕЛИЯ”, категория на земята-трета, с площ от 426 кв. метра (четиристотин, двадесет и шест кв. метра), актувана с АЧОС № 260 от 13.01.2014 г., при първоначална тръжна цена в размер на 563 лева /при 1 322 лева на декар площ/, определена от Общински съвет-Цар Калоян.
 5. Поземлен имот, с НТП „Нива”, с идентификатор № 36.7 в землището на с. Костанденец, с ЕКАТТЕ 38830, община Цар Калоян, местността „ДОЛНА ЕЛИЯ”, категория на земята-трета, с площ от 586 кв. метра (петстотин, осемдесет и шест кв. метра), актувана с АЧОС № 261 от 13.01.2014 г., при първоначална тръжна цена в размер на 775 лева /при 1322 лева на декар площ/, определена от Общински съвет-Цар Калоян.
 6. Поземлен имот, с НТП „Нива”, с идентификатор № 36.8 в землището на с. Костанденец, с ЕКАТТЕ 38830, община Цар Калоян, местността „ДОЛНА ЕЛИЯ”, категория на земята-трета, с площ от 847 кв. метра (осемстотин, четиридесет и седем кв. метра), актувана с АЧОС № 262 от 13.01.2014 г., при първоначална тръжна цена в размер на 1 120 лева /при 1322 лева на декар площ/, определена от Общински съвет-Цар Калоян.
 7. Поземлен имот, с НТП „Нива”, с идентификатор № 36.9 в землището на с. Костанденец, с ЕКАТТЕ 38830, община Цар Калоян, местността „ДОЛНА ЕЛИЯ”, категория на земята-трета, с площ от 280 кв. метра (двеста и осемдесет кв. метра), актувана с АЧОС № 263 от 13.01.2014 г., при първоначална тръжна цена в размер на 370 лева /при 1322 лева на декар площ/, определена от Общински съвет-Цар Калоян.
 8. Поземлен имот, с НТП „Нива”, с идентификатор № 36.10 в землището на с. Костанденец, с ЕКАТТЕ 38830, община Цар Калоян, местността „ДОЛНА ЕЛИЯ”, категория на земята-трета, с площ от 298 кв. метра (двеста, деветдесет и осем кв. метра), актувана с АЧОС № 64 от 30.01.2013 г., при първоначална тръжна цена в размер на 394 лева /при 1322 лева на декар площ/, определена от Общински съвет-Цар Калоян.
 9. Поземлен имот, с НТП „Нива”, с идентификатор № 36.11 в землището на с. Костанденец, с ЕКАТТЕ 38830, община Цар Калоян, местността „ДОЛНА ЕЛИЯ”, категория на земята-трета, с площ от 268 кв. метра (двеста, шестдесет и осем кв. метра), актувана с АЧОС № 65 от 30.01.2013 г., при първоначална тръжна цена в размер на 354 лева /при 1 322 лева на декар площ/, определена от Общински съвет-Цар Калоян.
 10. Поземлен имот, с НТП „Нива”, с идентификатор № 36.12 в землището на с. Костанденец, с ЕКАТТЕ 38830, община Цар Калоян, местността „ДОЛНА ЕЛИЯ”, категория на земята-трета, с площ от 1100 кв. метра (хиляда и сто кв. метра), актувана с АЧОС № 66 от 30.01.2013 г., при първоначална тръжна цена в размер на 1454 лева /при 1 322 лева на декар площ/, определена от Общински съвет-Цар Калоян.
 11. Поземлен имот, с НТП „Нива”, с идентификатор № 36.13 в землището на с. Костанденец, с ЕКАТТЕ 38830, община Цар Калоян, местността „ДОЛНА ЕЛИЯ”, категория на земята-трета, с площ от 742 кв. метра (седемстотин, четиридесет и два кв. метра), актувана с АЧОС № 67 от 30.01.2013 г., при първоначална тръжна цена в размер на 981 лева /при 1322 лева на декар площ/, определена от Общински съвет-Цар Калоян.
 12. Поземлен имот, с НТП „Нива”, с идентификатор № 36.14 в землището на с. Костанденец, с ЕКАТТЕ 38830, община Цар Калоян, местността „ДОЛНА ЕЛИЯ”, категория на земята-трета, с площ от 285 кв. метра (двеста, осемдесет и пет кв. метра), актувана с АЧОС № 68 от 30.01.2013 г., при първоначална тръжна цена в размер на 377 лева /при 1322 лева на декар площ/, определена от Общински съвет-Цар Калоян.
 13. Поземлен имот, с НТП „Нива”, с идентификатор № 203.13 в землището на с. Костанденец, с ЕКАТТЕ 38830, община Цар Калоян, местността „ДОЛНА ЕЛИЯ”, категория на земята-трета, с площ от 1000 кв. метра (хиляда кв. метра), актувана с АЧОС № 290 от 04.03.2014 г., при първоначална тръжна цена в размер на 1322 лева /при 1322 лева на декар площ/, определена от Общински съвет-Цар Калоян.

Към крайната тръжна цена на всеки от имотите следва да се добави и сумата от 50 лева, представляваща разход на Общината за снабдяване с пазарна оценка за имота.

ІІ. Начален час на търга: 10.00 часа.

Заявления за участие в търга се приемат до 16.30 часа на 07.08.2023 г. в Деловодството на Община Цар Калоян.

ІІІ. Тръжна документация за участие в публичния търг може да бъде получена до 16.30 часа на 07.08.2023 г. от звено „Общинска собственост” в сградата на Общината, ет. 3, ст. № 208, срещу предварително внесени по банков път 50.00 лева по сметка BG63CECB97908459251000, код за плащане 447000, BIC: CECBB6SF при ЦКБ АД, град Разград, офис Цар Калоян.

ІV. Депозитът за участие в търга е 10% от началната тръжна цена на имота, за който се участва, внесени по сметка на Община Цар Калоян № BG66CECB97903359251003, BICCECBBGSF при ЦКБ АД, гр. Разград, офис Цар Калоян.

V. Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга, след представяне на документ за закупена тръжна документация.

VІ. При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 15.08.2023 г., при същите условия, място и час. Тръжна документация може да бъде закупена до 16.30 часа на 14.08.2023 г. при условията по т.ІІІ. на настоящата заповед.

Заявления за участие в повторния търг да се приемат до 16.30 часа на 14.08.2023 г. в Деловодството на Общината.

VІІ. Утвърждавам тръжната документация за участие в публичния търг.

Настоящата заповед да се обяви на таблото на Община Цар Калоян и да се изпрати в редакцията на местен ежедневник за публикуване.

Дауд Аляовлу

Кмет на Община Цар Калоян

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.