ЗАПОВЕД №196 / 11.08.2023 г.

ЗАПОВЕД
 
№ 196/11.08.2023 г.


На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 6 във връзка с ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 67, чл. 68 и чл. 69 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян, и въз основа на протокол от 08.08.2023г. от проведен търг за продажба с явно наддаване на комисия, назначена със Заповед № 191/04.08.2023 г. на Кмета на Община Цар Калоян,

 

ОБЯВЯВАМ:

 

ЗК „ХЪРЦОЙ“, с ЕИК 826009085, със седалище и адрес на управление: с. Костанденец, община Цар Калоян, област Разград, пл. Освобождение № 2, представлявано от Тодор Петров Хубанов- управител, за купувач в търга за продажба на Поземлени имоти посочени в Заповед № 164/05.07.2023 г. на Кмета на Община Цар Калоян, частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Костанденец, ЕКАТТЕ 38830, община Цар Калоян, област Разград, при продажни цени както следва:

 

имот №

площ/дка/

нтп

АОС

Крайна цена в лева

1

38830.36.3

0,123

нива

АЧОС № 257/13.01.2014г.

 

179,30

2

38830.36.4

0,309

нива

АЧОС № 258/13.01.2014 г.

 

448,80

3

38830.36.5

0,420

нива

АЧОС № 259/13.01.2014 г.

 

610,50

4

38830.36.6

0,426

нива

АЧОС № 260/13.01.2014 г.

 

619,30

5

38830.36.7

0,586

нива

АЧОС № 261/13.01.2014 г.

852,50

6

38830.36.8

0,847

нива

АЧОС № 262/13.01.2014 г.

1 232

7

38830.36.9

0,280

нива

АЧОС № 263/13.01.2014 г.

407,00

8

38830.36.10

0,298

нива

АЧОС № 64/30.01.2013 г.

433,40

9

38830.36.11

0,268

нива

АЧОС № 65/30.01.2013 г.

389,40

10

38830.36.12

1,100

нива

АЧОС № 66/30.01.2013 г.

1 599,40

11

38830.36.13

0,742

нива

АЧОС № 67/30.01.2013 г.

1 079,10

12

38830.36.14

0,285

нива

АЧОС № 68/30.01.2013 г

414,70

13

38830.203.13

1,000

нива

АЧОС № 290/04.03.2014 г.

1454,20

 

 

На основание чл. 69, ал. 1 от Наредба № 5 обявеният за купувач участник следва да внесе цената в 14-дневен срок от връчване на заповедта.

Съгласно Решение № 36/13.06.2023г. на Общински съвет-Цар Калоян и Заповед № 164/05.07.2023 г. на Кмета на Цар Калоян да се добави сумата от 50 лв. към всеки имот, представляващ разход на Общината за снабдяване с пазарна оценка за имота.

Внесеният депозит се прихваща от дължимата продажна цена.

В срок от 5 (пет) работни дни, след сключване на договор за продажба да бъде освободен депозит за участие в търга на участника, класиран на второ място.

Настоящата заповед да се обяви на таблото в сградата на Община Цар Калоян и да са връчи на лицето по реда на ГПК.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Разград в 14-дневен срок от деня на обявяването й.

 

Дауд Аляовлу

Кмет на Община Цар Калоян

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.