ЗАПОВЕД № 228 / 14.09.2022 г.

ЗАПОВЕД
№  228/14.09.2022 г.

    На основание чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 67 и чл. 68 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян, и въз основа на резултатите от проведен търг с явно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи от ОПФ на община Цар Калоян, посочени в Заповед № 185/12.08.2022 г., обективирани в Протокол от 13.09.2022 г., на комисията, назначена със Заповед № 226/09.09.2022 г. на Кмета на Община Цар Калоян, 

ОБЯВЯВАМ:

  1. „ЙОТКОВИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Разград, общ. Разград, област Разград, ул. П. Волов № 1 Б, с ЕИК 116588727, представлявано от Боян Русенов Йотков-управител, за спечелило търга за отдаване под наем за срок от 5 стопански години на следните земеделски земи, находящи се в землището на гр. Цар Калоян:

 № по ред 

 Имот №

  НТП 

  Площ в дка  

  местност  

 Окончателна годишна наемна цена 

1.

  77308.100.572  

нива

0,237

Под града

15,18 лв.

2.

77308.100.573

нива

0,264

Под града

16,90 лв.

3.

77308.100.575

нива

1,372

Под града

87,87 лв.

4.

77308.100.576

нива

0,875

Под града

56,04 лв.

 

Общо:

 

2,748

 

175,99 лева


  1. Айдън Юмеров Ахмедов, с ЕГН ХХХХХХ, с постоянен адрес: гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, обл. Разград, ул. Вит №12 за спечелил търга за отдаване под наем за срок от 5 стопански години на следните земеделски земи, находящи се в землището на гр. Цар Калоян:

№ по ред

 Имот №

  НТП  

  Площ в дка  

  местност  

  Окончателна годишна наемна цена  

1.

  77308.190.14  

лозе

0,700

ПРИПЕК

44,84 лв.

2.

77308.190.16

лозе

0,450

ПРИПЕК

28,82 лв.

 

Общо:

 

1,150

 

73, 66 лева


Внесените от участниците депозити за участие в търга се прихващат от наемната цена за първата стопанска година.

Настоящата заповед да се обяви на таблото в сградата и на интернет-страницата на Община Цар Калоян.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – гр. Разград, чрез Община Цар Калоян, в 14-дневен срок от деня на обявяването и.

Изготвил:

Юрисконсулт А. Азис

Дауд Аляовлу           П    / не се чете/

Кмет на Община Цар Калоян

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.