Заповед № 317 /13.11.2023 г. право на прокарване на кабелно ел. захранване

ЗАПОВЕД
№ 317 /13.11.2023 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 192, ал. 3 и чл. 193, ал. 4 от Закон за устройство на територията и въз основа на Решение № 69, приет с Протокол № 10/25.10.2023 г. на Общински съвет-Цар Калоян

 

НАРЕЖДАМ:

       1.  Да се учреди право на прокарване на кабелно ел. захранване през:

-ПИ 38830.502.398- находящ се в  област Разград, община Цар Калоян, с. Костанденец, п.к. 7273, ул. Лазар Гецов, м. -, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За второстепенна улица, площ 7063 кв. м,Заповед за одобрение на КККР № РД-18-21/23.03.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК- засегната площ 0,09 дка.
-ПИ 38830.502.400- находящ се в  област Разград, община Цар Калоян, с. Костанденец, п.к. 7273, ул. Иван Вазов, м. -, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За второстепенна улица, площ 13912 кв. м,Заповед за одобрение на КККР № РД-18-21/23.03.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК- засегната площ 0,41 дка.  
-ПИ 38830.502.418- находящ се в област Разград, община Цар Калоян, с. Костанденец, п.к. 7273, ул. Абритус, м. -, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За второстепенна улица, площ 852 кв. м,Заповед за одобрение на КККР № РД-18-21/23.03.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК - засегната площ 0,08 дка.  

       2. Правото на прокарване се учредява в полза на Ахмед-Гьоктан Зюлкяр Гавалджи, с настоящ адрес: с. Езерче, общ. Цар Калоян, обл. Разград, ул. Вит № 2, за „Ел. присъединяване с кабел към мрежа на фотоволтаична електроцентрала с мощност 30 kW“ с местоположение ПИ с идентификатор ПИ 38830.502.129 по КК и КР на с. Костанденец- собственост на Ахмед-Гьоктан Зюлкяр Гавалджи, през урбанизираната територия, собственост на Община Цар Калоян
       3. Трасето се разполага в землището на с. Костанденец със засегната площ от сервитута 0,58 дка. от общо 21,82 дка. и преминава през следните имоти:

-ПИ 38830.502.398- находящ се в  област Разград, община Цар Калоян, с. Костанденец, п.к. 7273, ул. Лазар Гецов, м. -, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За второстепенна улица, площ 7063 кв. м,Заповед за одобрение на КККР № РД-18-21/23.03.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК- засегната площ 0,09 дка.
-ПИ 38830.502.400- находящ се в  област Разград, община Цар Калоян, с. Костанденец, п.к. 7273, ул. Иван Вазов, м. -, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За второстепенна улица, площ 13912 кв. м,Заповед за одобрение на КККР № РД-18-21/23.03.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК- засегната площ 0,41 дка.  
-ПИ 38830.502.418- находящ се в област Разград, община Цар Калоян, с. Костанденец, п.к. 7273, ул. Абритус, м. -, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За второстепенна улица, площ 852 кв. м,Заповед за одобрение на КККР № РД-18-21/23.03.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК - засегната площ 0,08 дка.  

 3.1. Срок на правото на прокарване – неопределен
 3.2. Цена и начин на плащане: Сумата за учреденото право на прокарване, съгласно Решение № 69 приет с Протокол № 10/25.10.2023 г. на Общински съвет-Цар Калоян и определената пазарна стойност на правото на прокарване и сервитут от лицензиран независим оценител, е в размер на 2 405 лева /две хиляди, четиристотин и пет/ лева.

       Същата е внесена от приобретателя  по банков път по сметка на Община Цар Калоян - BG63CECB97908459251000, код за плащане 448090 BICCECBB6SF при ЦКБ АД, град Разград, офис Цар Калоян, преди издаване на настоящата заповед съгласно изискването на чл. 193, ал. 8 от ЗУТ.

        Да бъдат възстановени направените разходи за определяне на пазарна стойност на право на прокарване и сервитут от лицензиран независим оценител, който е в размер на 50 лв. и следва да бъде внесено по банков път по сметка на Община Цар Калоян- BG59CECB97903159251000.

       
4. Заповедта подлежи на вписване в имотния регистър по партидата на общинския поземлен имот, през който е прокарано отклонението от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, и в акта за общинска собственост.

       Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Разград в 14-дневен срок от деня на обявяването й.

       Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

 

 

    ДАУД АЛЯОВЛУ

   Кмет на Община Цар Калоян

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.