Съобщение за провеждане на консултации по проект на ОУП, ДЕО и ДОСВ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

ПО ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН, ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОУПО ЦАР КАЛОЯН, С ВСИЧКИ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НЕГО, ВКЛ. И ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

 

 

 1. Информация за възложителя на плана:

Възложител: Община Цар Калоян

Седалище и адрес на управление: гр. Цар Калоян, пл. „Демокрация” № 1

Телефон; 08424 23 16; e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Лице за контакти: Шукри Джамферов

Тел; 0896785819; e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 1. Обща информация за предложения план

а) Основание за изготвяне на плана

ОУП на община Цар Калоян се изработва в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и подзаконовата нормативна уредба . Изработването на плана е основано на планово задание за изработване на Общ устройствен план на община Цар Калоян, област Разград, одобрено с Решение на Общински съвет Цар Калоян №38 от 05.06.2020 г.

б) Период на действие и етапи на изпълнение на плана

По своята същност, като планов документ и във връзка с императивите залегнали в нормативната уредба за териториално устройство действаща в Република България, общият устройствен план е документ с дългосрочно действие. Съгласно нормативните изисквания - чл. 17 ал. 3 от Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствени схеми и планове, срокът на действие на ОУПО  Цар Калоян е предвиден за 20 години.

 

в) Териториален обхват

Съгласно изискванията на Възложителя, Общият устройствен е разработен за територията на цялата община: гр. Цар Калоян, село Езерче и село Костанденец.

 

г) Засегнати елементи от Националната екологична мрежа /НЕМ/

В териториалния обхват на община Цар Калоян попадат частично следните защитени територии по смисъла на Закона за защитените mepumopuu  ЗЗТ (ДВ, бр. 133/1998 г. ...изм. и доп. бр. 1/2019 г.):

 • Резерват „Бели Лом”, обявен със Заповед N.• 393/12.05.1980 г. на Председателя на Комитета за опазване на природната среда (ДВ, бр. 51/1980 г.) и Заповед N•. РД- 564/12.07.2007 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 68/2007 г.), с която е актуализирана площта на резервата. За същия има приет план за управление, одобрен със Заповед № РД-703/23.10.2015 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 86/2015 г.);
 • Защитена местност (ЗМ) „Ломия”, обявена със Заповед № 764/12.05.1980 г. на Председателя на Комитета за опазване на природната среда (ДВ, бр. 74/1987 г.), прекатегоризирана в защитена местност със Заповед № РД-520/12.07.2007 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 72/2007 г.) и Заповед № РД- 606/18.08.2011 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 80/2011 г.), с която е актуализирана площта на ЗМ. За същата има приет план за управление, одобрен със Заповед № РД-703/23.10.2015 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 86/2015 г.);
 • ЗМ „Рибарниците”, обявена със Заповед № 1145/16.07.1981 г. на Председателя на Комитета за опазване на природната среда (ДВ, бр. 102/1981 г.), прекатегоризирана в защитена местност със Заповед № РД-1204/24.09.2003 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 91/2003 г.) и Заповед N• РД- 423/24.06.2009 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 63/2009 г.), с която е актуализирана площта на ЗМ;

В териториалния обхват на община Цар Калоян попадат частично следните защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие- ЗБР, Обн. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.64 от 7 Август 2007г., изм. ДВ. бр.94 от 16 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.103 от 29 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.62 от 10 Август 2010г., изм. ДВ. бр.89 от 12 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.33 от 26 Април 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.32 от 24 Април 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.59 от 3 Август 2012г., изм. ДВ. бр.77 от 9 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. ДВ. бр.61 от 11 Август 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.101 от 22 Декември 2015г., изм. ДВ. бр.58 от 26 Юли 2016г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 19 Септември 2017г., доп. ДВ. бр.77 от 18 Септември 2018г., изм. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018г. :

BG0002025 „Ломовете” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед N• РД- 562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-382/19.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2013 г.);

BG0000608 „Ломовете” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и приета с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).

 

Като самостоятелно приложение към Доклада за екологична оценка е изготвен Доклад за оценка на степента на въздействие на проекта на ОУПО Цар Калоян върху предмета и целите на защитените зони, за който има издадено положително становище на РИОСВ Русе изх. №АО-3906-(14) от 25.04.2023 г.

д) Основни цели на плана

Съгласно ЗУТ, ОУП е основа за устройството и развитието на територията на общините. С него се определят общата структура и преобладаващото предназначение на територията, видът и предназначението на техническата инфраструктура, като се осигуряват условия за устойчиво икономическо развитие на общността, при оптимално ползване и съхранение на природните ресурси и околната среда и опазване на обектите на културно-историческото наследство.

Главната цел на Общия устройствен план /ОУП/ на Община Цар Калоян е да бъде създадена оптимална пространствена и функционална структура на развитие, както  и да бъде изградено комплексно устройство на общината в единство на урбанизираните структури със съществуващите природна и антропогенна среда и специфични социално-икономически условия.

Целите на ОУПО са насочени към територията на общината като основно нейно богатство, чието устройство гарантира устойчиво развитие и благоприятни условия за живеене, труд и отдих на населението. Целта на ОУПО е в съответствие с предвижданията на приложимите документи за планиране и програмиране на регионалното развитие и с документите за стратегическо планиране на пространственото развитие в Република България.

Целта на ОУПО Цар Калоян е да създаде оптимална пространствена и функционална планова основа за цялостното дългосрочно и устойчиво устройствено развитие на територията на община Цар Калоян, на отделните населени места в нея с техните землища, при щадящо използване на специфичните за общината природни, културно-исторически, социално- икономически и други ресурси.

Резултатът от прилагането на плана е създаването на хармонична жизнена среда за обществено развитие. Целта на ОУПО е в съответствие с Визията на Плана за интегрирано развитие на община Цар Калоян 2021-2027 г.: „Цар Калоян – интензивно развиваща се община с добра инфраструктура и конкурентноспособна икономика, висока степен на заетост и социална сигурност, съхранено природно и културно наследство.“

Основната цел на ОУПО се осъществява чрез постигането на специфични цели при спазване на принципите на устойчивото развитие на територията.

Специфични цели на ОУПО:

 • Превръщането на ОУП на Община Цар Калоян в документ за регулиране на процесите при по-нататъшната урбанизация на територията, развитие на ресурсния потенциал при спазване на принципа на устойчивото развитие и опазване на природната среда от неблагоприятни антропогенни въздействия, регламентиране на натоварването на територията чрез определяне на преобладаващото предназначение и начин на устройство на отделните структурни части на територията на общината;
 • Осигуряване на планова основа за изграждане на необходимата техническа и социална инфраструктура за територията и населените места, чрез прилагане на заложени в нормативната база и утвърдени в практиката на устройственото планиране принципи за развитие и устройство на жизнената среда в сферата на обитаването, труда, обслужването и отдиха, както и развитието на техническата инфраструктура, в съответствие със съвременните критерии, норми, нормативи и стандарти;
 • Осигуряване на планова основа за пълноценно използване на природните дадености и културно-историческото наследство на територията на общината за нейното икономическо и социално развитие;
 • Създаване на необходимите условия за реализиране на стратегическите цели в документите на национално, регионално и местно ниво.

 

е) Финансиране на плана

Финансирането на ОУПО Цар Калоян се осъществява целево от Държавния бюджет  и съфинансиран от общински бюджет, съгласно подписано споразумение с МРРБ.

 

ж) Срокове и етапи на изготвянето на плана и наличие, нормативно регламентирано на изискване за обществено обсъждане или др. процедурна форма за участие на обществеността

Изготвянето на плана е в сроковете и етапите, съгласно Закона за устройство на територията и Договора за изработването му. ОУП се разработва в две фази:

 • Предварителен проект;
 • Окончателен проект.

Съгласно разпоредбите на чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията, проекта на ОУП на община Цар Калоян подлежи на задължително обществено обсъждане по реда на чл.127, ал. 1 от ЗУТ. След приключване на 30-дневния срок за консултации, ще бъде проведено обществено обсъждане на проекта на ОУП, Доклада за екологична оценка, Доклада за оценка на степента на въздействие и всички приложения към тях.

Общественото обсъждане ще се проведе на: 15.12.2023 г от 14.00, часа, в гр. Цар Калоян, пл. „Демокрация" № 1.

3. Информация за органа, отговорен за прилагането на плана

Отговорен орган за прилагането на плана е Община Цар Калоян.

 

4. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана

Компетентен орган за одобряване на ОУП е Общински съвет. Проектът на  ОУПО  се приема от общинския експертен съвет и се одобрява от общинския съвет по доклад на кмета на общината. Решението на общинския съвет за одобряване на общия устройствен план се обнародва в "Държавен вестник" и се публикува в Единния публичен регистър по устройство на територията.

 

5. Информация за начина на заплащане на дължимата такса

Дължимата такса в размер, определен съгласно Тарифата за таксите, които се събират в

системата на Министерство на околната среда и водите, ще бъде заплатена при предоставяне на Искане за издаване на становище за екологична оценка.

6. Място за публичен достъп

Документите (проект на ОУПО Цар Калоян, Доклад за екологична оценка, Доклад за оценка на степента на въздействие и приложенията към тях) са предоставени за достъп в:

 • Сградата на общинска администрация, всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа. Лице за контакти: Шукри Джамферов, телефон за връзка: 0896785819; e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • Проектите на документите са публикувани на електронната страница на Община Цар Калоян: https://tsarkaloyan.bg/

7. Време за публичен достъп

30 дни, считано от 17.11.2023 г. (датата на публикуване на съобщението) до 17.12.2023 г., включително.

8. Начин за изразяване на становище

Становища и мнения могат да се депозират на място, с писма на адрес:

гр. Цар Калоян, пл. „Демокрация” № 1,

както и по електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

След приключване на 30-дневния срок за консултации, ще бъде проведено обществено обсъждане на проекта на ОУПО, Доклада за екологична оценка, Доклада за оценка на степента на въздействие и всички приложения към тях.

 

Общественото обсъждане ще се проведе на: 18.12.2023 от 13.00, часа, в залата на Народно Читалище „Съзнай себе си – 1895“, гр. Цар Калоян, пл. „Демокрация” №1


Цялта документация може да изтеглите от тук!

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.