Етажна собственост

ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

Собствениците на обекти в сгради в режим на етажна собственост, трябва да се запознаят с разпоредбите на Закона за управление на етажната собственост и на Наредбата за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост.

Формите на управление на етажната собственост са:

  • Общо събрание
  • Сдружение на собствениците /Сдружението е юридическо лице, създадено по реда на този закон/

1. Управление на етажната собственост от Общо събрание на собствениците:

Необходими документи в изпълнение на чл. 46 б от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС):

1.1 Уведомление по образец за проведено общо събрание – Приложение № 6 към чл.11 от НАРЕДБА № РД-02-20-8 от 11.05.2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

1.2 Копие на протокол за избор на управителен съвет (управител), заверено с полагане на надпис „Вярно с оригинала“ и приложенията към него.

2. Управление на етажната собственост от Сдружение на собствениците

Необходими документи в изпълнение на чл. 29 от ЗУЕС:

2.1 Заявление по образец - Приложение № 2 към чл. 3 от НАРЕДБА № РД-02-20-8 от 11.05.2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост;

2.2 Списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса в етажната собственост;

2.3 Копие от протокола на учредителното събрание, заверено с полагане на надпис „Вярно с оригинала“ от председателя на управителния съвет (управителя);

2.4 Копие от приетото споразумение, заверено с полагане на надпис „Вярно с оригинала“ от председателя на управителния съвет (управителя);

2.5 Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението.

Документите се подават в деловодството на Община Цар Калоян.

Публичен регистър на сдруженията в режим на етажна собственост

Нормативна база

ЗАКОН за управление на етажната собственост 

НАРЕДБА № РД-02-20-8 ОТ 11 МАЙ 2012 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.