Община Цар Калоян изпълнява предоставянето на топъл обяд по проект "Топъл обяд в Община Цар Калоян“ с Договор № BG05SFPR003-1.001-0011-С02  по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 - „Топъл обяд“ по Програма

tsar kaloyan logosafinansirano EU


ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021-2027, 
СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС ОПЕРАЦИЯ BG05SFPR003-1.001  „ТОПЪЛ ОБЯД“

ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН 
                                                             
ИНФОРМАЦИЯ

относно напредъка по изпълнение на дейностите по проект "Топъл обяд в Община Цар Калоян“ с договор Договор № BG05SFPR003-1.001-0011-С02 


Община Цар Калоян изпълнява предоставянето на топъл обяд по проект "Топъл обяд в Община Цар Калоян“ с Договор № BG05SFPR003-1.001-0011-С02  по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 - „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс, считано от  01.10.2022 г.

Проектът се реализира в периода от 01.10.2022 – 30.09.2025 г.  като представители на целевите групи,са както следва:

1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

2. лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;

3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

4.  лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане; При идентифицирането на нуждаещите се от подкрепа лица от целевите групи ще съблюдават всички цели на програмата, като целта е да се отговори в най-пълна степен на нуждите на хората в отговор на обективната ситуация.

Приоритет за включване в проекта са самотните възрастни хора и лицата с увреждания с ниски доходи, които не получават помощ от близки и роднини.

Храната се приготвя в кухнята на Домашен социален патронаж-гр. Цар Калоян като се спазват всички норми .Създадена е много добра организация по предоставяне на топла храна за обяд – супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт за 60 потребители, спазвайки всички санитарно-хигиенни норми и изисквания на действащото законодателство и предписания на здравните органи. Община Цар Калоян се задължава в рамките на този проект да осигури прясно приготвена, здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд включваща супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт, чрез използването на безопасни работни практики, спазването на хигиена на храненето и всички разпоредби на Закона за здравето, Закона за храните и поднормативната уредба по прилагането им, както и на приложимото европейско законодателство в областта на храненето.

Бюджетът на проекта е на стойност: 165 254,40 лв.

Териториалният обхват на проекта обхваща всички населени места в Община Цар Калоян.

Съпътстващата подкрепа ще е свързващ елемент, осигуряващ допълняемост с другите програми, реализирани от общината, които да оказват необходимата помощ и подкрепа в дългосрочен план. Със заповед на кмета на Община Цар Калоян е определен екип от служители на общината, които са натоварени с отговорностите на консултант по всички въпроси, касаещи информирането и консултирането на получателите на помощта топъл обяд на територията на община Цар калоян.

Всички желаещите да се възползват от помощта могат да подадат заявления във фронт-офиса на община Цар Калоян на адрес: гр. Цар Калоян, пл.“Демокрация“, №1 .

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.