ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН ПРОДЪЛЖАВА ДА ПРЕДОСТАВЯ ТОПЪЛ ОБЯД НА УЯЗВИМИ ХОРА

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ

НА НАЙ – НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 2014-2020 Г.

операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица


 

ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН ПРОДЪЛЖАВА ДА ПРЕДОСТАВЯ ТОПЪЛ ОБЯД НА УЯЗВИМИ ХОРА

топъл обяд 01 03 22

 

На 21.02.2022 г. между Агенцията за социално подпомагане, чрез Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция и Община Цар Калоян се подписа Допълнително споразумение по проект „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Цар Калоян“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по BG05FMOP001-5.001 – „3.1 – ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19“, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Целта на проекта е намаляване на броя на живеещите в бедност от община Цар Калоян, чрез осигуряване на храна за хората, засегнати в най-висока степен от пандемията COVID-19 и последиците от нея.

От социалната услугата “топъл обяд” ще се възползват 60 потребители от следните целеви групи:

1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

2. Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.

3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

В проектното предложение са предвидени да се изпълнят следните дейности:

1. Определяне на целевите групи;

2. Приготвяне на топъл обяд;

3. Предоставяне на топъл обяд;

4. Реализиране на съпътстващи мерки.

Срока за изпълнение на Договор BG05FMOP001-5.001-0016-C06 е от 04.01.2021 г. до 30.06.2022 г.

Общата сума на допустимите разходи за изпълнение на Договора е на стойност – 67194,60 лв.

От 01.03.2022 г. разходът за единица продукт – топъл обяд е на стойност 2,90 лв. с ДДС.

В рамките на проекта ще се предоставя „топъл обяд“ на жители от Община Цар Калоян.

Жители от община Цар Калоян, попадащи в целевите групи, които желаят да ползват социалната услуга „Топъл обяд”, могат да заявят своето желание във „Фронт-офиса“ в сградата на общинска администрация .

Проекта се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата от COVID-19 чрез механизма REACT_EU.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.