Община Цар Калоян стартира изпълнението на проект „Патронажна грижа + в община Цар Калоян“

header patronajna grija

„Патронажна грижа + в община Цар Калоян“ № BG05M9OP001-6.002-0172-C01 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”

 

Обява за прием на заявления от кандидат – потребители на  почасови интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда

Обява за кандидатстване, подбор и наемане на „Психолог” за почасово предоставяне на услуги в домашна среда

Обява за кандидатстване, подбор и наемане на специалист  „Здравни грижи” за почасово предоставяне на услуги в домашна среда

Обява за кандидатстване, подбор и наемане на 6 (шест)  специалисти  в областта на социалните дейности  за почасово предоставяне на услуги в домашна среда

Обява за кандидатстване, подбор и наемане помощен персонал „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“

Заявление за ползване на почасови, интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда по проект „Патронажна грижа + в община Цар Калоян”

Заявление за назначаване на работа

Декларация лични данни

Деклараци чл. 313


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

Приоритетни оси: Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката

Цел на проекта – „Подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.“

Бенефициент: Община Цар Калоян

Бюджет на проекта: 144 925.78 лева

Размер на безвъзмездната финансова помощ: 100 %

Европейски социален фонд: 144 925.78 лева

Дата на стартиране 18.06.2021

Дата на приключване 18.08.2022

 

Дейности

I. Патронажна грижа

Проектната дейност ще се осъществява по разработената "Методика за предоставяне на патронажна грижа – Компонент 1".

Eтапи: сформиране на екип за предоставяне на услугата; подбор на потребителите на услугата; оценка на индивидуалните потребности на потребителите; предоставяне на услугата от/до дома на потребителите; психологична подкрепа, социално консултиране, медицинска грижа; обучение и супервизия на екипа. Продължителност на дейността е 12 месеца и 2 месеца подготвителни дейности.

Резултат:• сформиран мултидисциплинарен екип за предоставяне на патронажната грижа - 9 лица;• сключени трудови договори - 9 лица; • сключен договор с трудова медицина;• проведени обучения на специалистите по "здравна грижа" и "социални дейности";• направени оценки на индивидуалните потребности на потребителите на услугата - 23 бр.;• съставено досие на потребителите на патронажна грижа - 23 бр.;• изготвен график за мобилността на услугата - 12 бр.;• оказана психологична подкрепа и консултации на потребителите;• осигурен транспорт на персонала предоставящ услугата;• предоставена почасова мобилна интегрирана здравно-социални услуги за нуждаещи се лица в община Цар Калоян - 23 лица;• проведени ежемесечни супервизии на екипа по патронажна грижа - 12 бр.• осигурени лични защитни предпазни средства на екипа за предоставяне на услугата.

 

II. Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности

Превенцията на COVID-19 в социалните услуги ще се осъществи посредством извършване на следните дейности:

  • осигуряване на лични предпазни средства на персонала в социалните услуги;
  • въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности;
  • тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги, делегирани от държавата дейности за COVID-19;
  • осигуряване на компютърна техника с цел адаптиране и приспособяване на средата на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в контекста на въведените ограничения в резултат от епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно (онлайн консултиране).

Резултат:

- осигурени лични предпазни средства на назначения персонал в социалните услуги;

- сключени трудови договори с помощен персонал - 11 лица;

- тествани персонал и потребители в социалните услуги, делегирани от държавата дейности за COVID-19, при необходимост;

- въведени допълнителни мерки за дезинфекция на сградния фонд;

- адаптирани социални услуги към дистанционно предоставяне с лаптопи, таблети и телефони.

 

Проект „Патронажна грижа + в община Цар Калоян“ BG05M9ОP001-6.002-172-С01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.