Осигуряване на ваксиниране на потребителите по процедура BG05M9OP001-6.002 "Патронажна грижа+"

eu projects 2 

С изпълнението на Договор № BG05M9OP001-6.002-0172-C01 „Патронажна грижа + в Община Цар Калоян“ се предоставят на почасови социално-здравни услуги в домашна среда на възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания или поставени под карантина заради COVID-19.

Те могат да разчитат на екипите на „Патронажна грижа +“ за доставка на храни, лекарства и продукти от първа необходимост, закупени със собствени средства, както и за съдействие за неотложни административни услуги.

В същото време предприемането на мерки за ограничаване на разпространението на инфекцията в процеса на предоставяне на социалните услуги от доставчиците води до възникването на допълнителни разходи за тях, които няма възможност да бъдат поети в рамките на стандарта за финансиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности. В тази връзка са предоставени допълнителни средства за дейности, пряко свързани с опазване здравето както на ползвателите на социалните услуги делегирани от държавата дейности, така и на служителите, които предоставят тези услуги, което е надграждане на операцията спрямо предходната.

Предприемането на всички възможни мерки за защита на най-уязвимите групи е в основата на операцията и в тази връзка своевременното използване на наличните ресурси за достъп до ваксинация e наложително, като стъпка напред в посока на превенция.

В тази връзка Община Цар Калоян в рамките на управленските си отговорности по подписания договор прави всичко необходимо за създаване на необходимата организация за осигуряване на ваксинация срещу COVID-19 за потребители на услуга по проекта, чието състояние не позволява привеждането им в лечебно заведение/ ваксинационен център за поставяне на ваксина.

Целта на самата операция е да се предостави възможност за прилагане на ефективен и работещ механизъм за подсигуряване на базисните потребности и запазване достъпа до социални и интегрирани здравно-социални услуги на уязвими лица, като възможността за запазването на здравето и живота на възрастни хора в невъзможност от самообслужване чрез осигуряването на медицинска защита срещу пандемията е възможно най-прекия израз на усилията на правителството за справяне с най-неотложните предизвикателства свързани с разпространението на коронавируса.

24.01.2022г.

Община Цар Калоян

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.