Продължава изпълнението на проект „Патронажна грижа + в община Цар Калоян“ № BG05M9OP001-6.002-0172-C01 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”

header patronajna grija

 

Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19. 

Дейност Патронажна грижа

Предоставянето на патронажната грижа, си изпълнява съгласно Заповед/Акт за възлагане на УОИИ от 09.08.2021 г., като обект на обгрижване са общо 23 потребители за 12 месеца. Лицата от целевата група получават качествени, почасови, мобилни,интегрирани, здравно-социални услуги, с което се постига подобряване на качеството им на живот, и семействата им, на територията на община Цар Калоян.

В резултат на проведена процедура за подбор на потребителите и на предоставящите услугата, се извърши подбор на 9 лица, които се назначиха по проекта като предоставящи услугата, и на 23 потребители, а именно:

  • 6 специалисти в областта на социалните дейности /домашни помощници/ - за 12 месеца на трудови договори от 09.08.2021г. на 4 часов работен ден;
  • 1 специалист в областта на здравните дейности на трудов договор – за 12 месеца на 3 часов работен ден
  • 1 специалист "психолог" на трудов договор на 2 часов работен ден
  • 1 специалист „координотор“ на трудов договор на 2 часов работен ден

Осигурена е мобилност на специалистите, които предоставят почасово здравно-социални услуги в домашна среда, свързани със задоволяване на здравни, социални и психологически потребности на патронираните, което дава възможност услугите да бъдат достъпни за потребители от всичките населени места на община Цар Калоян.

Дейност Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности

Подкрепата, която е оказана по дейност "Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности" се изразява в назначаването на нов помощен персонал, за поддържане постоянна чистота в определените им помещения. За изпълнение на дейността са ангажирани на трудов договор:4 лица на на 4 часов работен ден 7 лица на на 6 часов работен ден Осигурени са лични предпазни средства на назначения персонал;Въведени са допълнителни мерки, с цел предоставяне на защитена среда за лицата. В условията на пандемия почистването и дезинфекцията на помещенията и всички повърхности, тъй като техните потребители са основно възрастни хора, деца и хора с увреждания с множество тежки хронични заболявания, които са рискова група. За извършване на достатъчно ефективна дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги са доставени на качествени дезинфектанти, почистващи препарати, материали за лична хигиена. - предстои осигуряване на възможности за предоставяне на дистанционно (онлайн консултиране), ще се закупят лаптопи, таблети и телефони. При необходимост служителите ще могат да работят дистанционно.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.