Продължава предоставянето на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности по Договор №BG05M9OP001-6.004-0172-C01

header patronajna grija

Продължава предоставянето на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности 
по Договор № BG05M9OP001-6.004-0172-C01  


Дата на стартиране 19.08.2022 г.

Дата на приключване 19.02.2023 г.

Безвъзмездна финансова помощ: 72 462.89 лв.

Дейност „Патронажна грижа“ включва:

Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора, в т.ч. предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране; доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция); транспорт на персонала, предоставящ патронажна грижа, от/до домовете на лицата; осигуряване на ЛПС.

Дейност „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“ включва:

Въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности, в т.ч. тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги, делегирани от държавата дейности за COVID-19; въвеждане при необходимост на мерки за разделяне/изолиране на потребителите на услугите.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.