Прессъобщение МИГ напредък дейности

Лога

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
11.07.2023 г.
Стартира изпълнението на проект
„Учредяване на Местна инициативна група Ветово-Цар Калоян-Опака за успешно развитие на местните общности, чрез прилагане на подхода ВОМР“

С поредица от информационни срещи и обучения за популяризиране на подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) на територията на общините Ветово, Цар Калоян и Опака стартира изпълнението на проект „Учредяване на Местна инициативна група Ветово-Цар Калоян-Опака за успешно развитие на местните общности, чрез прилагане на подхода ВОМР“.

Проектът е одобрен за финансиране с Административен договор № РД50-44 на 15.03.2023 г. Той се изпълнява по Процедура чрез подбор на проектни предложения по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Бенефициент е Община Ветово, а партньори – Община Цар Калоян и Община Опака. Общата стойност на проекта е 57 036 лв., а срокът за изпълнението му – 15.09.2023 г.

В периода 25-26 май 2023 г. се проведоха 4 информационни срещи – съответно в гр. Опака, гр. Цар Калоян, гр. Ветово и гр. Глоджево, чиято цел беше да запознае заинтересованите страни от публичния, стопанския и нестопанския сектор със следните теми:

 • Какви са ползите от Местните инициативни групи (МИГ) и как те допринасят за самостоятелното управление и финансиране на местното развитие?
 • Как чрез прилагането на подхода „Водено от общностите местно развитие“ местните общности сами определят приоритетите си за развитие на основата на своите проблеми, нужди, приоритети и потенциал?
 • Какво е Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) и как чрез нейното изпълнение може да бъде привлечено финансиране за общините, бизнеса и неправителствения сектор на обхванатата от МИГ територия?
 • Как могат представителите на стопанския и нестопанския сектор да се включат при подготовката и прилагането на Стратегията?
 • Какви са възможностите за достъп до финансов ресурс по линия на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове?
 • Какви са наличните добри практики при прилагане на подхода ВОМР и функционирането на МИГ за периода 2014-2020 г.?

С цел изграждане на капацитет, придобиване и повишаване на необходимите компетенции и повишаване на информираността на местните лидери, в периода 12-16 юни 2023 г. се проведоха 5 еднодневни обучения – съответно в гр. Ветово, гр. Глоджево, гр. Цар Калоян, с. Езерче и гр. Опака. Обученията бяха насочени към заинтересовани страни от територията – представители на публичния, стопанския и нестопанския сектори, които се очаква да вземат участие в подготовката и изпълнението на Стратегията за ВОМР, както и в управлението на Местната инициативна група. Темите, по които присъстващите получиха допълнителни знания са:

 • Същност и принципи на подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР);
 • Мерки/операции от различни програми за финансиране, които могат да бъдат включени в Стратегията за ВОМР;
 • Възможности за финансиране на проекти в рамките на Стратегията за ВОМР.

В процеса на изпълнение на проект „Учредяване на Местна инициативна група Ветово-Цар Калоян-Опака за успешно развитие на местните общности, чрез прилагане на подхода ВОМР“ се предвижда още да бъдат реализирани и следните дейности:

 • Изготвяне на социологическо проучване с цел установяване на нагласите на населението и на представителите на бизнеса, земеделските производители и неправителствените организации на територията на трите общини относно плановете за развитието на Местна инициативна група Ветово-Цар Калоян-Опака;
 • Разработване на социално-икономически анализ на територията на Местна инициативна група Ветово-Цар Калоян-Опака;
 • Разработване на стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на Местна инициативна група Ветово-Цар Калоян-Опака;
 • Учредяване и регистрация на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Ветово-Цар Калоян-Опака”.

IMG 8679

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.