Приключи изпълнението на проект „Учредяване на Местна инициативна група Ветово-Цар Калоян-Опака за успешно развитие на местните общности, чрез прилагане на подхода ВОМР“

Лога

Приключи изпълнението на проект
„Учредяване на Местна инициативна група Ветово-Цар Калоян-Опака за успешно развитие на местните общности, чрез прилагане на подхода ВОМР“
 

Проектът беше одобрен за финансиране с Административен договор № РД50-44 на 15.03.2023 г. и се изпълняваше по Процедура чрез подбор на проектни предложения по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Бенефициент е Община Ветово, а партньори – Община Цар Калоян и Община Опака. Общата стойност на проекта е 57 036 лв., а срокът за изпълнението му (след анексиране на Административния договор) – 15.12.2023 г.

В рамките на проект „Учредяване на Местна инициативна група Ветово-Цар Калоян-Опака за успешно развитие на местните общности, чрез прилагане на подхода ВОМР“ бяха изпълнени следните проектни дейности:

Дейност 1: „Учредяване на МИГ Ветово-Цар Калоян-Опака“

В рамките на тази дейност на 18.08.2023 г. се проведе Учредително събрание за учредяване на сдружение с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност „Местна инициативна група Ветово-Цар Калоян-Опака“ („МИГ Ветово-Цар Калоян-Опака“; Сдружение/то). „МИГ Ветово-Цар Калоян-Опака“ е организация с общественополезна дейност по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, създадена като публично-частно партньорство. Председател на Управителния съвет на „МИГ Ветово-Цар Калоян-Опака“ е д-р Мехмед Мехмед, представител на Община Ветово.

Членовете на Сдружението, които са общо 52 на брой, притежават постоянен адрес на територията на една от трите общини – Ветово, Цар Калоян и Опака или имат седалище и адрес на управление в същите и обхващат:

 • представители от публичния сектор в лицето на Община Ветово, Община Цар Калоян и Община Опака;
 • представители от стопанския сектор в лицето на микропредприятия и земеделски производители;
 • представители на нестопанския сектор в лицето на читалища, сдружения с нестопанска цел, граждани и местни лидери.

В допълнение към реализирането на тази дейност бяха постигнати следните резултати:

 • Приет е Устав на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Ветово-Цар Калоян-Опака”;
 • Приети са вътрешни процедурни правила за осъществяване на общественополезна дейност на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Ветово-Цар Калоян-Опака”;
 • Избрани са органи на управление на „МИГ Ветово-Цар Калоян-Опака”, а именно – Общо събрание, Управителен съвет (УС), Председател и заместник-председател на УС.

           

Дейност 2: „Популяризиране на подхода ВОМР на територията на общините Ветово-Цар Калоян-Опака и процеса на разработване на стратегия за ВОМР“

В рамките на тази дейност бяха постигнати следните резултати:

 • Проведени 4 броя задължителни информационни срещи/семинари и 2 броя допълнителни срещи за запознаване на публичния, стопанския и нестопанския сектори с ползите от Местните инициативни групи, подхода „Водено от общностите местно развитие“ и неговото прилагане, възможностите за достъп до финансиране чрез изпълнението на Стратегия за водено от общностите местно развитие;
 • Създадена електронна страница на „МИГ Ветово-Цар Калоян-Опака“: http://mig.vetovo.bg/index.php. На сайта ще продължи да се публикува информация свързана с дейността на МИГ-а и изпълнението на Стратегия за водено от общностите местно развитие (в случай че същата бъде одобрена);
 • Информиране на местната общност за изпълнението на проект „Учредяване на Местна инициативна група Ветово-Цар Калоян-Опака за успешно развитие на местните общности, чрез прилагане на подхода ВОМР“ чрез публикуване на съобщения в различни медии от територията на общините Ветово, Цар Калоян и Опака;

Дейност 3: „Обучение на местните лидери и заинтересовани страни“

В рамките на тази дейност бяха проведени 5 броя обучения за изграждане на капацитет, придобиване и повишаване на необходимите компетенции и повишаване на информираността за прилагане на подхода „Водено от общностите местно развитие“ на местните лидери и заинтересовани страни от територията на общините Ветово, Цар Калоян и Опака.

Дейност 4: „Проучване и анализ на територията на МИГ Ветово-Цар Калоян-Опака“

В рамките на тази дейност бяха постигнати следните резултати:

 • Извършване на социологическо проучване на територията на „МИГ Ветово-Цар Калоян-Опака“ чрез провеждане на изчерпателни теренни проучвания в населените места от територията на „МИГ Ветово-Цар Калоян-Опака“, обхващащо проблеми като заетост, икономика, инфраструктура, социална сфера и потенциала за развитие на туризма и други структуроопределящи отрасли за територията;
 • Разработване на аналитичен доклад, обобщаващ резултатите от проведеното социологическо проучване;
 • Изготвяне на социално-икономически анализ чрез преглед на стратегическите документи за развитие на територията на трите общини, събиране и обобщаване на релевантна статистическа информация и обобщаване на изводи и препоръки относно идентифицираните проблеми, както и потенциали за развитие на територията на „МИГ Ветово-Цар Калоян-Опака“.

Дейност 5: „Подготовка на стратегия за ВОМР, вкл. консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегията“

В рамките на тази дейност бяха постигнати следните резултати:

 • Разработена Стратегия за водено от общностите местно развитие Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група Ветово-Цар Калоян-Опака“;
 • Популяризиране на мерките, които Стратегията предвижда сред широката общественост чрез провеждане на среща за консултиране с местната общност и публикуване на информация на сайта на МИГ-а;

Стратегията за водено от общностите местно развитие е предоставена в Министерство на околната среда и водите за определяне на необходимите действия, които трябва да се предприемат за издаване на решение за преценяване на необходимост от екологична оценка (ЕО) или издаване на становище по ЕО. Предстои да бъде приета от Общото събрание на Сдружението. Очаква се Министерството на земеделието и храните да стартира прием на проектни предложения за одобрение и финансиране на Стратегиите за водено от общностите местно развитие на Местни инициативни групи.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.