ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН

Утвърдени със Заповед № 99/04.04.2024 г. на Кмета на Община Цар Калоян

В Ъ Т Р Е Ш Н И  П Р А В И Л А
 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА
ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН

  

1. Настоящите правила определят организацията и реда за извършване на проверка на декларациите по чл. 49, ал. от Закона за противодействие с корупцията (ЗПК) и за установяване на конфликт на интереси в Община Цар Калоян.

  2. Правилата се прилагат за:

  - служителите в общинска администрация, с изключение на тези, които заемат технически длъжности;

  - кметове на кметства, кметски наместници;

  - Секретар на община;

  3.Принципи за спазване на правилата:

  - законност, прозрачност,независимост,обективност и безпристрастност;

  - зачитане и гарантиране на правата и свободите на служителите;

  - защита на информацията;

  - защита на лицата, подали сигнал;

  - ненамеса в личния и семейния живот;

  4. Декларациите по чл. 49, ал.1 от ЗПК се подават на хартиен носител, на електронен носител пред органа по назначаване или пред съответния Общински съвет.

  5. Декларациите се подават в срок от един месец от заемането на длъжността.

  6. Декларациите се подават ежегодно в срок до 15 май – за предходната календарна година.

  7. При промяна в декларираните обстоятелства служителите подават нова декларация,с която декларират настъпилите промени в срок от един месец.

  8. Приемането на декларациите, съхранението, обработването на данните от тях, въвеждането им в регистъра, поддържането му и публикуването на  информацията и декларациите в него, проверката им, унищожаването на информационните носители, както и производството по установяване на конфликт на интереси се осъществяват при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и на Регламент/ЕС/2016/679 на Европейския парламент.

  9. Регистърът трябва да съдържа информация, съгласно изискванията на ЗПК и публична е само частта за интересите съгласно чл. 51, ал. 1, т. 13 – 16 от ЗПК:

  - трите имена и длъжността на лицето, подало декларацията

  - входящ номер, дата и вид на декларацията

  - декларацията за несъвместимост и декларацията за промяна на обстоятелствата

  -декларацията за имущество и интереси или за промяна на декларацията

  - списък на лицата, които не са подали декларации в определения срок.

  10. Декларациите за несъвместимост и за промяна на обстоятелствата се публикуват в срок от един месец от изтичането на сроковете за подаването им, предвидени в съответните нормативни актове.

  11. Декларациите за имущество и интереси и за промяна в обстоятелствата се публикуват в двумесечен срок от изтичането на сроковете за подаването им, предвидени в съответните нормативни актове и списъкът на служителите, които не са подали декларации в срок.

  12. Достъп до декларациите и информацията в тях, съгласно чл. 49 ал.1 от ЗПК, имат служители, оторизирани със заповед на органа по назначаване, съответно с решение на Общинския свет, чрез които е възложено приемането, съхранението, обработването на данните, унищожаването на информационните носители, въвеждането и обработването на данни в регистъра, публикуването на информацията, извършването на проверките на декларациите и по установяване на конфликт на интереси.

  13. Предаването на хартиените и електронните носители на декларациите между служителите след приемането им за изпълнение на правомощията (съгласно заповедта/решението) става въз основа на протокол, подписан от предаващия и приемащия. Протоколите се съхраняват в досиетата на служителите.

  14. Декларациите, както и представените или събраните служебно във връзка с тях документи се съхраняват до изтичането на пет години от прекратяването на правоотношението.

  15. Всеки, който разполага с данни за корупционно нарушение или за конфликт на интереси може да подаде сигнал до органа по назначаване, съответно до органа в избора.

  16. Сигналът трябва да съдържа:

  - органа, до който се подава;

  - трите имена, ЕГН, телефон, факс или електронен адрес на подателя;

  - имената на лицето, срещу което се подава сигналът, заеманата от него длъжност;

  - конкретни данни за нарушението,описание на деянието и други данни при възможност;

  - документи или други източници, които съдържат информация за нарушението;

  - дата на подаване на сигнала;

  - подпис на подателя;

  17. Всеки сигнал се регистрира незабавно след постъпването му.

  18. Когато сигналът не съдържа някои от посочените реквизити, подателят се уведомява да отстрани нередностите в срок от 3 дни. При неотстраняването им в определения срок сигналът се оставя без разглеждане.

  19. Анонимни сигнали не се разглеждат.

  20. При подаден сигнал:

  - не се разкрива самоличността на лицето, подало сигнала;

  -не се разгласяват фактите и данните;

  - опазват се поверените документи от нерегламентиран достъп на трети лица.

  21. Сигналът се подава само и единствено до органа по назначаване или по избора, а те уведомяват съответните комисии и се предприемат мерки за установяване на нарушението, доказване, отстраняване на нередностите или отстраняване на служителя. При установяване на данни за извършено престъпление органът сезира незабавно компетентните органи за предприемане на действия по наказателно преследване.

  22. Органът по назначаване със своя заповед назначава постоянна комисия от служители, а органа по избора – постоянна комисия със свое решение със задача да извършват проверка на декларациите.

  - Комисиите приемат решенията си с мнозинство повече от половината от състава си.

  - Когато се извършва проверка на декларация на член от съответната комисия, той не участва в нея. В този случа на негово място участва резервен член.

  23. При подаване на сигнал срещу лице за корупционно нарушение или конфликт на интереси по смисъла на ЗПК или когато се открият данни за корупционно нарушение или конфликт на интереси при образувано дисциплинарно производство или в хода на друга проверка, се извършва проверка на декларациите за имущество и интереси на това лице относно достоверността на декларираните факти. Проверката се извършва в срок до два месеца.

  24. Проверката на декларациите се образува със заповед, съответно с решение на органа по назначаването или избора. Заповедта,съответно решението, се връчват и на проверяваното лице.

  25. Проверката се  извършва чрез съпоставяне на декларираните факти и на събраната информация. При установяване на несъответствия писмено се уведомява лице, подало декларацията, като се указва в какво се състои констатираното несъответствие и в срок от 14 дни то трябва а отстрани непълнотите и грешките в декларираните обстоятелства.

  26. Проверката приключва с доклад за съответствие до органа по назначаване или по избора, когато не е установено несъответствие между декларираните факти и получената информация. Одобрението или неодобрението на доклада за съответствие се извършва със заповед, съответно с решение на органа по назначаване или избора. Всичко това се прилага към декларациите. При неодобрение се преразглежда преписката. Съответната комисия се произнася с решение за съответствие.

  27. В случай,че при проверката на декларациите за имущество и интереси се установи несъответствие се изготвя доклад за несъответствие между декларираните факти и получената информация до органа по назначаване или избора. Одобрението или неодобрението на доклада се извършва със заповед, съответно с решение от органа по назначаване или избора. При неодобрение доклада се връща за преразглеждане на преписката и за отстраняване на недостатъците.

28. Комисията се произнася след проверката със свое решение за несъответствие.

  29. Когато при проверката се установят данни за извършено административно нарушение, се предприемат съответните действия за осъществяване на административно - наказателна отговорност. При установяване на данни за извършено престъпление органът по назначаването или по избора сезира незабавно компетентните органи за предприемане на действия по наказателно производство.

  30. Декларациите за несъвместимост се проверяват относно достоверността на декларираните факти в срок до един месец от подаването им от съответната комисия. Подлежат на проверка и при подаден сигнал.

  - Прилагат се същите  разпоредби както при проверката на декларациите за имущество и интереси.

  31. Ако за лица, заемащи висша публична длъжност по смисъла на ЗПК, се установи конфликт на интереси, стриктно се прилагат разпоредбите  по предотвратяване и установяване конфликт на интереси от Наредбата за организация и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси.

  - отводите и самоотводите се правят незабавно след възникването или узнаването на данните за наличие на частен интерес.

  32. Когато органът по назначаването или по избора установи данни, пораждащи съмнение за конфликт на интереси се образува служебно производство.

  То се образува в срок до 6 месеца от откриването, но не по-късно от три години от извършването на нарушението.

  Образуването, отказът от образуване и прекратяването на производството се извършват със заповед на органа по назначаване, съответно с решение на органа по избора.

  Проверката се извършва от съответните комисии.

  Когато се извършва проверка за наличието или за липсата на конфликт на интереси спрямо член на съответната комисия, той не участва в нея. В състава на комисията се включва резервен член.

  Комисиите изискват и получават информация за установяване на конфликт на интереси от органи на държавната власт, от местното самоуправление, както и от физически и юридически лица, след посочване на заповедта, съответно решението.

  Всеки орган или лице трябва в срок от 7 дни да предостави исканата информация.

  На служителя, срещу който е образувано производството, се предоставят за запознаване всички събрани доказателства. Той може да направи възражение в срок от 7 дни от предоставянето им до органа по назначаването или по избора.

Служителят се изслушва от съответната комисия, за което се съставя протокол.

Служителят има право на защита, включително от адвокатска защита.

Проверката приключва със писмено становище на съответната комисия. То се предоставя на органа по назначаване или по избора в срок от 7 дни.

  33. Органът по назначаването или по избора се произнася с мотивирана заповед, съответно с решение за наличието или липсата на конфликт на интереси, в срок до два месеца от образуването на производството.

  34. При наличие на конфликт на интереси се съставя акт и се налага глоба, съгласно изискванията на ЗПК.

  35. Актът съдържа:

  - наименованието на органа, който го издава;

  - адресата на акта;

  - фактическите и правните основания за постановяването му;

  - направените от лицето възражения,ако ги има;

  - диспозитивна част, в която се установява наличието на конфликт на интереси и се налага глоба.

  - срок и съд, пред който може да се обжалва;

  - дата на издаване и подписи;

  - срок за доброволно изпълнение на наложената глоба;

  36. Актът се съобщава на:

  - заинтересованото лица;

  - окръжна прокуратура по седалище на органа;

  - за кмет - на съответната Общинска избирателна комисия;

  37. Когато в производството по установяване на конфликт на интереси се установят данни за извършено престъпление, органът по назначаването или по избора сезира незабавно компетентните органи за предприемане на действия по наказателно производство.

  38. При промяна на нормативите актове вътрешните правила търпят необходимата актуализация.

  39. Вътрешните правила влизат в сила след утвърждаване със заповед на органа по назначаване или решение на органа по избора.

        

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.