Вътрешни правила за за достъп до обществена информация на Община Цар Калоян

Заповед № 89 за утвърждаване на вътрешни правила по ЗДОИ pdf

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
за
за достъп до обществена информация
на Община Цар Калоян

 

 

Утвърдени със Заповед № 89/15.04.2022 г. на Кмета на Община Цар Калоян;
І. Общи положения

    Чл. 1. (1) С тези правила се уреждат организацията и реда по прилагане на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) от служителите в Община Цар Калоян.

    Чл. 2. (1) Предмет на тези правила е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят мнение относно дейността на Община Цар Калоян.

    (2) Вътрешните правила се прилагат само за осигуряване достъп до обществена информация, която се създава и съхранява в Община Цар Калоян.

    (3) Тези правила не се прилагат за достъпа до лични данни, по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителната разпоредба на ЗДОИ и Закона за защита на личните данни, както и до класифицирана информация по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация.

    Чл. 3. Целта на тези вътрешни правила е да се удовлетвори правото на всеки гражданин на Република България на достъп до обществена информация при спазване на законовия ред и на основата на принципите:

 • Откритост, достоверност и пълнота на информацията;
 • Осигуряване на еднакви условия за достъп до обществена информация;
 • Осигуряване на законност при търсенето и получаването на обществена информация;
 • Защита на правото на информация;
 • Защита на личната информация;
 • Гарантиране на сигурността на обществото и държавата;

Чл. 4. Осъществяването на правото на достъп до обществена информация не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на други лица, както и срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала.

Чл. 5. Не се допускат ограничения за правото на достъп до обществена информация, освен когато тя е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон.

ІІ. Упълномощени длъжностни лица

    Чл. 6. (1) Решения за предоставяне на достъп до обществена информация взема длъжностното лице, до което с резолюция на Кмета на общината, е резолирано заявлението.

    (2) Кметът на Община Цар Калоян разпорежда публикуване на обществена информация, за която няма задължение за обнародване по закон, но представлява интерес за широк кръг граждани.

    (3) При искане за достъп до официална обществена информация, която е създадена или се съхранява в Община Цар Калоян и е публикувана, всеки служител на администрацията е длъжен да посочва изданието, броя и датата на публикуване.

III. Искане за предоставяне на достъп до обществена информация

Чл. 7. (1) Съгласно чл. 24 от ЗДОИ достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване. Когато заявителят не е получил достъп до искана обществена информация въз основа на устно запитване или счита предоставената му информация за недостатъчна, той може да подаде писмено заявление.
        (2) Заявления могат да се подават и чрез Платформата за достъп до обществена информация - единна, централна, публична уеб базирана информационна система, която осигурява заявяване на достъп и публикуване на обществена информация. Платформата се поддържа от администрацията на Министерския съвет.

        (3) Заявлението се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път на адреса на електронната поща на Община Цар Калоян или чрез платформата за достъп до обществена информация. В тези случаи не се изисква подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Чл. 8. (1) Заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация и искането за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване са в свободен текст, но трябва да съдържат изброените в ал. 4 на настоящия член данни.

(2) Община  Цар Калоян е осигурила следните възможности за заявяване на достъп до обществена информация или повторно използване на информация от обществения сектор:

 1. по пощата на адреса на Община Цар Калоян: гр. Цар Калоян, пл. Демокрация № 1;
 2. по електронна поща на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;
 3. във Фронт-офиса на Община Цар Калоян на посоченият в т. 1 адрес;
 4. чрез платформата за достъп до обществена информация.
  (3) В случаите по ал. 2, т. 2 и т. 4 заявленията или исканията за повторно използване на информация от обществения сектор се считат за писмени и не се изисква подпис съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

      (4) Заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация/ искането за повторно използване на информация от обществения сектор трябва да съдържа:

1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
        2. описание на исканата информация;

3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;

4. адреса за кореспонденция със заявителя и/или адрес на електронна поща.

      (5) Устните запитвания се приемат във Фронт-офиса на Общината в рамките на работното време. Отговорният служител отразява устното запитване в протокол, който съдържа задължителните за заявлението данни съгласно ал. 4. Протоколът се подписва от заявителя и служителя, който го е съставил.

      Чл. 9. (1) Заявленията за достъп до обществена информация, исканията за повторно използване на информация от обществения сектор и протоколираните устни запитвания се регистрират в деня на тяхното постъпване в автоматизираната информационна деловодна система на Община Цар Калоян с индекс, пореден номер и дата.

      (2)  Получените чрез Платформата за достъп до обществена информация заявления и искания се регистрират по реда на ал. 1.        

 

V. Процедура за вземане на решения по чл. 28, ал. 2 от ЗДОИ

Чл. 10. (1) Писмените заявления за предоставяне на достъп се предават на Кмета на Община Цар Калоян за резолюция.

    (2) Устните запитвания за достъп до общестевна информация се приемат в писмена форма за регистриране в деловодството.

Чл. 11. (1) При изготвяне на решенията, длъжностното лице изхожда от съхраняваната в Община Цар Калоян  информация и класификацията й, съобразно ЗДОИ, законосъобразността на предоставянето или ограничаването на достъпа, когато исканата информация е служебна.

    (2) Когато исканата информация не се съхранява в Община Цар Калоян, но има данни за нейното местонахождение, длъжностното лице посочва къде да бъде препратено заявлението.

Чл. 12. (1) В законния 14-дневен срок от подаване на заявлението изрично упълномощеният за това служител подготвя по искането проект на решение, което съдържа изискваните от закона реквизити:

 • Степента на осигурения достъп до исканата обществена информация;
 • Срокът, в който е осигурен достъп до исканата обществена информация, но не по-малък от 30 дни от датата на получаване на решението;
 • Мястото, където ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;
 • Формата, под която ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;
 • Разходите по предоставянето на достъп до исканата обществена информация;
 • Могат да бъдат посочени и други органи, организации или лица, които разполагат с по-пълна информация.

(2) Екземпляр от подписаното от кмета на Общината решение с придружително писмо се изпраща на заявителя по пощата с обратна разписка в деня на вземане на решението или се изпраща по електронен път, когато заявителят е поискал информацията да му бъде предоставена по електронен път и е посочил адрес на електронна поща.


VІ. Предоставяне на достъп до обществена информация

Чл. 13. Достъп до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи в касата на Община Цар Калоян и представяне на платежен документ.

(2) Разходите за предоставяне достъп до обществена информация се определят съгласно Наредба № Н-1 на министерството на финансите от 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация (обн., ДВ, бр. 22 от 2022 г.) и Заповед № ЗМФ-156 от 11.03.2022 г. на Министъра на финансите /Приложение № 1 към настоящите Правила/.

Чл. 14. (1)  Достъпът до информация може да бъде предоставен в една или повече от следните форми:

1. устна справка;

2. преглед на информацията - оригинал или копие или чрез публичен общодостъпен регистър;

3. копия на материален носител (хартиен, технически, магнитен, електронен);
          4. копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните.

(2) Когато предпочитаната форма за предоставяне на достъп до обществена информация е по ал. 1, т. 4, се определят и техническите параметри за запис на информацията.

(3) В случаите на искане за повторно използване на информация от обществения сектор по искане на заявителя и при възможност исканата информация се предоставя по електронен път на електронния адрес или по други подходящи начини за предоставяне на информацията в електронна форма.
          (4) За предоставения достъп се съставя протокол, в който се отбелязват личните данни на заявителя и служителя на Община Цар Калоян, формата на искане на предоставяне, датата и решението, което е изпълнено с предоставянето на достъп и забележки, ако има такива. Протоколът се подписва в два екземпляра от двете страни. Единият екземпляр се предава на заявителя, а другия заедно със заявлението и решението за предоставяне на достъп се съхранява при длъжностното лице и се вписват в специално създаден за това регистър.

(5) Когато заявителят е поискал достъпът до информация да му бъде предоставен по електронен път и е посочил адрес на електронна поща за получаването, на посочения адрес на електронна поща се изпраща решението за предоставянето на достъп заедно с копие от информацията или интернет адреса, на който се съдържат данните. В тези случаи не се съставя протокол за предоставяне на информацията и не се заплащат разходи по предоставянето.

(6) Ако заявителят е променил адреса на електронната поща, без да е уведомил Община Цар Калоян или е посочил неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането й.

Чл. 15. Основания за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация са:

 • Исканата информация е класифицирана информация;
 • Достъпът засяга интересите на трето лице и няма негово изрично писмено съгласие;
 • Исканата обществена информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца.

Чл. 16. В случаите на неявяване на заявителя в определения по чл. 34, ал. 4 от ЗДОИ срок или когато не плати определените разходи, е налице отказ на заявителя от предоставения му достъп до исканата обществена информация.

Заключителни разпоредби

 • 1. За неуредените от тези правила въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация и Вътрешните правила за организация на административното обслужване в Община Цар Калоян.
 • 2. Контролът по изпълнението на вътрешните правила се възлага на Директор на дирекция “СД”.
 • 3. Вътрешните правила влизат в сила от датата на утвърждаването им.
 • 4. С настоящите Правила се отменят Правилата за достъп до обществена информация в общинска администрация Цар Калоян, утвърдени на 26.11.2019 г. от Кмета на Община Цар Калоян.
 • 5. Всички служители на Община Цар Калоян са длъжни да се запознаят с вътрешните правила за достъп до обществена информация и да ги спазват.
 • 6. Ако отделни клаузи от настоящите вътрешни правила не са валидни или в тях има някои не пълноти, то това не влече цялостната недействителност на Вътрешните правила за достъп до обществена информация на Община Цар Калоян. На мястото на недействителните клаузи и за неуредените въпроси в настоящите вътрешни правила се прилагат разпоредбите на ЗДОИ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

 

 

 

Приложение № 1

Към Правила за достъп до обществена информация в Общинска администрация Цар Калоян

ЗАПОВЕД № ЗМФ-156 от 11 март 2022 г.

На основание чл. 25, ал.4 от Закона за администрацията  във връзка с издаването на Наредба № Н-1 от 2022г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация:

НАРЕЖДАМ :

I. Отменям Заповед № ЗМФ-1472 на министъра на финансите от 29.11.2011 г. (ДВ, бр. 98 от 2011 г.) за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация.

II. Заповедта влиза в сила от датата на влизането в сила на Наредба № Н-1 от 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация.

Министър: Асен Василев

Извадка от официален раздел бр.22 от 18.03.2022 г. на ДВ.

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

НАРЕДБА № Н-1 от 7 март 2022 г.

за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация

Член единствен. С тази наредба се определят нормативите за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация съгласно приложението.

Заключителна разпоредба

Параграф единствен. Наредбата се издава на основание чл. 20, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация.

Приложение към член единствен

1. Хартия А4- 1 лист- 0,01 лв.

2. Хартия А3- 1 лист- 0,02 лв.

3. Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А4- 1 стр.- 0,02 лв.

4. Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А3- 1 стр.- 0,04 лв.

5. CD диск 700 MB- 1 бр.- 0,26 лв.

6. DVD диск 4,7 MB- 1 бр.- 0,30 лв.

7. DVD диск 8,5 MB- 1 бр.- 0,67 лв.

8. USB флаш памет 4 GB- 1 бр.- 3,46 лв.

9. USB флаш памет 8 GB -1 бр.- 5,72 лв.

10. USB флаш памет 16 GB -1 бр.- 7,93 лв.

11. USB флаш памет 32 GB -1 бр.- 9,47 лв.

                                                                                                Министър: Асен Василев

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.