Покана за провеждане на консултации за определяне състава на СИК

 

ДО                                

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ

НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ

И КОАЛИЦИИ

ГР. ЦАР КАЛОЯН

 

      УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

     С Указ  № 100 от 09.04.2024г и Указ №102 от 09.04.2024г. Президентът  на Република България насрочи произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент  от Република България и за народни представители на 09.06.2024г.

В тази връзка и на основание чл. 91 от ИК и Решение № 3130-ЕП/НС от 23 април 2024г. на ЦИК Ви отправям настоящата Покана за участие в консултации за определяне на съставите  на СИК на територията на община Цар Калоян за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламенти  от Република България и за народни представители на 09.06.2024г. на 30.04.2024г. (вторник) от  14.00 часа.

 Консултациите ще се проведат в кабинета на кмета, в сградата на Община Цар Калоян, пл. Демокрация №1

При провеждане на консултациите, участващите партии и коалиции  следва да представят следните документи:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

- имената и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 09.04.2024 г., или заверено  копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 49-то Народно събрание, с което се удостоверяват имената на лицата, представляващи съответната партията или коалицията;

в) пълномощно от представляващия съответната партия или представляващите  коалицията от партии лица, в случаите когато в консултациите участват упълномощени лица.

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.

        Изискуемите документи  остават като неразделна част от протокола за проведените консултации и се изпращат заедно с мое предложение до РИК Разград.

        Уведомявам Ви, че в официалния сайт на Община Цар Калоян  https://tsarkaloyan.bg  в рубрика –Избори  се помества актуална информация по организационно-техническата подготовка за предстоящите избори.

        Настоящата покана да бъде  обявена на информационното табло и на интернет страницата на Община Цар Калоян.

 
 

 С уважение,

 

ДАУД АЛЯОВЛУ    /П/

Кмет на община Цар Калоян

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.