Заповед за поставяне на агитационни материали, предизборни митинги, събрания и други

З А П О В Е Д

№  286   /12. 10.2023 г.

На основание чл. 44,ал.2 от ЗМСМА, чл.8,ал.1 от Закона за събранията,митингите и манифестациите, чл. 183,ал.3 от ИКи чл. 4 /5/ от Наредба № 1 на Общински съвет – Цар Калоян, във връзка с произвеждането на изборите за избиране на общински съветниц и на кметове на 29 октомври 2023 г.

НАРЕЖДАМ:

1. Предизборни митинги, събрания и други публични изяви да се провеждат след писмено уведомяване на кмета на общината, най-малко 48 часа преди началото им, като се посочват организатора, целта, мястото и времето на събранието или митинга

2. За място на провеждане на митинги се определят централния градски площад и района около читалище ”Съзнай себе си” град Цар Калоян.

3. Предизборните митинги не могат да се използват за други цели.

4. Забранявам провеждането на митинги, събрания и други публични изяви, които застрашават обществения ред или нарушават правата и свободите на другите граждани.

5. Събрания, митинги и други публични изяви, които не са организирани или не се провеждат при условията  и по законно установения ред се прекратяват от органите на полицията по мое писмено разпореждане.

6. Кандидатите, партиите и коалициите, и инициативните комитети могат да разпространяват плакати, реклами, обръщения и други агитационни материали. На всеки агитационен материал задължително се отбелязва от чие име се издава.

Агитационните материали се поставят на определени места, както следва:

6.1. За гр. Цар Калоян

  • На информационното табло, намиращо се на пл. „Демокрация“
  • На витрините на клубовете на отделни партии.
  • На сгради и огради-с разрешение на собственика и управителя на имота.

6.2. За с. Езерче:

    На витрините на клубовете на отделни партии.

На Информационното табло до автоспирката

     На сгради и огради-с разрешение на собственика и управителя на имота

6.3. За с. Костанденец:

На витрините на клубовете на отделни партии.

     На витрината на автоспирката

     На сгради и огради-с разрешение на собственика и управителя на имота

7. Забранявам използването на държавния и общински транспорт за предизборна агитация

8. Забранявам използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.

9. Забранявам унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по установения ред, до края на изборния ден.

10. Използването на рекламна звукова уредба в предизборната кампания от партиите и коалициите да се осъществява при строго спазване на изискване на обществения ред и гарантиране на спокойствието на гражданите.

11. След приключване на изборите политическите партии се задължават в седем дневен срок да почистят агитационните материали.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на ОИК-Цар Калоян, кметовете на кметства и да бъде обявена на информационното табло в сградата на общинска администрация и сайта на община Цар Калоян – https://tsarkaloyan.bg

Контролът на изпълнението на заповедта възлагам на Шукри Джамферов – Секретар на община.

 

ИВАЙЛО ТОНЕВ            / П /

ИД Кмет на Община Цар Калоян

Съгласно Заповед №240/25.09.2023г.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.