Покана за редовно заседание на Общински съвет на 28.02.2023 г.

П О К А Н А

 На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл. 55, ал. 3, т. 2 и т.3'' от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Цар Калоян и взаимодействието му с общинската администрация свиквам редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян,  което ще се проведе на 28.02.2023г., /вторник / от 1830 часа в Заседателната зала на ул. „Независимост“ № 1, гр. Цар Калоян  (до сградата на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - гр. Цар Калоян) , при следния дневен ред:
  1. Докладни записки;
  2. Разни.
Забележка:
          На 28.02.2023 г., /вторник/ от 18:00 часа ще се проведе съвместно заседание на ПК по бюджет и финанси , икономическа и инвестиционна политика, ПК по нормативна уредба, ред и сигурност ,по устройство на територията, пътна, и селищна мрежа и благоустрояване, ПК по образование, наука и култура, здравеопазване и спорт, ПК по социална политика, ПК по земеделие и екология и ПК за извършване на проверки за несъвместимост, за имущество и интереси в Заседателната зала на ул. "Независимост" 01,  гр. Цар Калоян ( до сградата на "ВиК" ЕООД - гр. Цар Калоян). 

 

 

МЕРАЛ  КАРААЛИЕВА   / П /

Председател на Общински съвет – Цар Калоян

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.