Проект на докладна за изменение и допълнение на Наредба № 3

ПРОЕКТ!

ДО
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 
ГРАД  ЦАР КАЛОЯН 

 

 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА
от Дауд Аляовлу
- кмет на Община Цар Калоян

    ОТНОСНО:  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Цар Калоян;


    Уважаема госпожо Председател,
    Уважаеми  дами  и  господа  общински  съветници,

 

Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Цар Калоян e приета с Решение на Общински съвет-Цар Калоян от 28.02.2003 г.

Същата е изменяна и допълвана няколкократно, като последното изменение е прието с Решение № 83, прието с Протокол № 12 от 29.11.2022г.

След анализ на резултатите от прилагането на действащата правна уредба са установени възможности за оптимизиране на организацията на дейността по администрирането на цените на услуги, както и необходимост от прецизиране на текстовете,  регламентиращи услугите, свързани с предоставените услуги и актуализиране на таксите за тяхното предоставяне.

Във връзка с горното е изготвен проект за изменение и допълнение на Наредба № 3, който е обявен в съответствие с изискването на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, на интернет страницата на Община Цар Калоян на ………………

С настоящия проект се цели актуализиране на цените според инфлационния индекс и прецизиране на услугите, свързани с  приготвянето на храна от Домашен социален патронаж – Цар Калоян.

С  оглед гореизложеното, на  основание  чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗСМСА, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, предлагам Общински съвет- град  Цар Калоян да  вземе следното 

РЕШЕНИЕ:

 1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните данъци и такси, и цени на услуги на територията на община Цар Калоян, със следното съдържание


I. В Глава Втора „ Такса за социални услуги“

§ 1. 
Се изменя към чл. 22, ал.2, т. 3, бук. „а“, и придобива следния текст:

а) За закуска 1,00 лв. на ден/ на ученик без ДДС, която включва стойността на използваните хранителни продукти и режийни разходи (ел. енергия, вода и гориво);

2. Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да предприеме последващите съгласно чл.78, ал.3 от АПК действия.

3. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.


Съгласувал:

юрисконсулт А. Азис

 

ВНОСИТЕЛ:

Дауд Аляовлу

 Кмет на Община Цар Калоян

 

 
МОТИВИ
За изменение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Цар Калоян.

На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, от публикуване на обявлението, за предложения и становища по настоящия Проект на Наредба за изменение на Наредбата № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Цар Калоян. Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в Община Цар Калоян на адрес: гр. Цар Калоян, площад ”Демокрация” или на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Проекта на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Цар Калоян е публикуван и на официалния сайт на общината. На основание чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове, представяме следните мотиви за приемане на Наредбата.

  1. Причини, които налагат приемането на Наредба за изменение на Наредба №3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Цар Калоян:
        Действащата Наредба №3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Цар Калоян e изготвена на основание чл.9 от Закона за местните данъци и такси. Същата е приета с Решение № 8 от 28.02.2003 г. и влиза в сила от 01.04.2003 г.
       В чл. 22, ал.2, т. 3, бук. „а от Наредбата е предвидено:

Т. 3. Лицата, ползващи усугата „Предоставяне на сготвена храна за ученици“, приготвена в ДСП – гр. Цар Калоян заплащат такса както следва:

 а) За закуска 0,58 лв. на ден/ на ученик без ДДС, която включва стойността на използваните хранителни продукти и режийни разходи (ел. енергия, вода и гориво);

Предвид нарастващата инфлация и покачване на цените на продуктите и другите разходи за предоставяне съответната услуга е наложително да се прецизира цената на предоставяне.

С цел прецизиране на действащата нормативна уредба се налага промяна в разпоредбата на чл. 22, ал.2, т. 3, бук. „а“ и по-конкретно в цената на предоставената услуга.

  1. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба:

         За прилагане на Наредбата не е необходимо разходването на повече от предвидените финансови средства от бюджета на общината.

  1. Очаквани резултати от прилагането:

         Промяната на Наредбата ще доведе до по-ефикасно справяне с нарастващата инфлация и покачване на цените за хранителни продукти нужни за предоставянето на услугата.

  1. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

           Наредба за изменение на Наредба №3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Цар Калоян е в пълно съответствие с европейското законодателство, спазвайки в пълнота разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

Проект за изменение Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Цар Калоян:

I.  В Глава Втора „ Такса за социални услуги“

§ 1. Се изменя чл. 22, ал.2, т. 3, бук. „а“, и придобива следния текст:

а) За закуска 1,00 лв. на ден/ на ученик без ДДС, която включва стойността на използваните хранителни продукти и режийни разходи (ел. енергия, вода и гориво);

 

Дауд Аляовлу

 Кмет на Община Цар Калоян


Публикувано на 18.09.2023 г.


СПРАВКА
ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ НА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН

Организация/потребител

/вкл. начина на получаване на предложението/

Бележки и предложения

Приети/

неприети

Мотиви

1.

 

До изтичане на законовия 30 дневен срок /към 18.09.2023г./, няма постъпили предложения и становища по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Цар Калоян;

   

 

 

                   Белгин Хюсеин

              Зам.-кмет на Община Цар Калоян

             Съгласно Заповед № 283/28.11.2022г.

             на Кмета на Община Цар Калоян.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.