Административен договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по Проект BG05SFPR002-2.001-0136-C01 „Грижа в дома в Община Цар Калоян“ по Процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“

европейски съюз ЦарКалоян Лого


МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
Програма „Развитие на човешките ресурси“
ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН


     На 13.01.2023 г., Община Цар Калоян подписа Административен договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по Проект BG05SFPR002-2.001-0136-C01 „Грижа в дома в Община Цар Калоян“ по Процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Общата стойност на отпуснатите финансови средства е в размер на 247 261.05 лв.

Проектните дейности стартират, считано от 01.03.2023 г. и са за период от 13 месеца.

В изпълнение на дейностите по проекта ще бъде осигурена грижа в домашна среда на минимум 45 възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.

Основната цел на Проект „Грижа в дома в Община Цар Калоян“ е да продължи осигуряването на подкрепа в домашна среда за възрасти хора в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания, като по този начин се защитава обществения интерес и се отговаря на нуждите на населението. Изпълнението на дейностите ще разшири възможностите за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, вкл. и в контекста на евентуални пандемични ситуации.

Чрез изпълнението на дейностите по проекта се цели да се достигне до най-уязвимите групи от населението, които ще получат навременна и професионална подкрепа в зависимост от техните индивидуални потребности, чрез предоставяне на богат спектър от услуги в домашна среда, в т.ч.:

 – Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания;

– Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата. Допустимо е също така заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите);

 – Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и др. специалисти при необходимост;

– Осигуряване на супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

За осъществяване на заложените дейности се предвижда да бъдат назначени около 26 лица, в т.ч. координатор-диспечер, медицинско лице и 24 домашни помощници.

Проект BG05SFPR002-2.001-0136-C01 „Грижа в дома в община Цар Калоян”, договор №BG05SFPR002-2.001-0136-C01, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.