Наредби на ОбС Цар Калоян

НАРЕДБА №1 за осигуряване на обществения ред, подържане на чистотата ... (Aктуализирана 07.12.2015)

НАРЕДБА №2 за съставянето,изпълнението и отчитането на общинския бюджет

НАРЕДБА №3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Цар Калоян (Aктуална към 11.2023)

НАРЕДБА №3-A а организацията, реда и контрола на търговската дейност и услуги и защита на потребителите на територията на Община Цар Калоян

НАРЕДБА №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (Aктуална към 01.2023)

НАРЕДБА №6 за управление на общинските пътища (Aктуализирана 28.07.2017)

НАРЕДБА №7 за управление на отпадъците на територията на Община Цар Калоян

НАРЕДБА №8 за условията и реда за принудителното изпълнение на заповедите по чл.196, ал.3 от ЗИД на ЗУТ

НАРЕДБА №9 за рекламно - информационната дейност на територията на Община Цар Калоян (Aктуализирана 15.09.2017)

НАРЕДБА №10 за притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Цар Калоян

НАРЕДБА №11 за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Цар Калоян

НАРЕДБА №12 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Цар Калоян - Актуална към 01.2023 г.

НАРЕДБА №13 за успловията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове

НАРЕДБА №14 за прилагане на публично-частните партньорства

НАРЕДБА №15 за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Общинс Цар Калоян

НАРЕДБА №16 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН (Aктуализирана 22.08.2019)

НАРЕДБА №17 ЗА УПРАВЛЕНИЕ, СТОПАНИСВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ И ГОРИ ОТ ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ФОНД В ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН, ОБЛАСТ РАЗГРАД

НАРЕДБА №18 за разрешаване, функциониране и премахване на преместваеми увеселителни обекти, преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на община Цар Калоян

НАРЕДБА №19 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от компетентните органи на Община Цар Калоян

НАРЕДБА №20 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ,ПОЕМАНЕ,ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН, ОБЛ.РАЗГРАД ( Aктуализирана 03.2023 )

НАРЕДБА №21 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН

НАРЕДБА №22 ЗА ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И МЕСТАТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН

НАРЕДБА №23 за организация и управление на гробищните паркове на територията на община Цар Калоян

НАРЕДБА №24 ЗА СЪЗДАВАНЕТО И ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН

НАРЕДБА №25 - ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ НУЖДИ НА ГРАЖДАНИ,НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА- ново приета

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.