Конкурс за назначаване на ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ“  в Община  Цар Калоян

Община Цар Калоян, на основание чл.10а,ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурси и подбор при мобилност на държавни служители  и Заповед №323 от 20.11.2023г. на кмета на общината


ОБЯВЯВА КОНКУРС
за назначаване на ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ“  в Община  Цар Калоян, при следните условия:


1. Кратко описание на длъжността:

- Планиране,ръководство, организация, координация, контрол, отговорност и отчет на цялостната дейност на дирекция “Стопански дейности”, дейности, свързани с планирането ,подготовката , организирането и провеждането на обществени поръчки, търгове и конкурси за разпореждане с общинска собственост.

 

 2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

2.1. Изисквана минимална степен на завършено образоване : висше, магистър

2.2. Предпочитана специалност, по която е придобито образованието: Икономически науки,

2.3. Години професионален опит: минимум  четири години или трети младши ранг.

2.4. Умения и квалификации, носещи предимство за кандидата:

-  четири години служебен стаж в бюджетна организация  е предимство;

-  Компютърна компетентност -  MS Office;

-  Комуникативни и организационни умения;

- Способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите

3.  Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: 550лв.

4.  Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:1.

5.  Начин на провеждане на конкурса:

- тест;

- интервю.

6. Необходими документи за кандидатстване:

6.1. Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №3 към  Наредбата за провеждане на конкурси и подбор при мобилност на държавни служители / по образец/;

6.2. Декларация по чл.17 ,ал 2 ,т.1 от НПКПМДС ;

6.3. Автобиография;

6.4. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация.Документи за степен на образование или професионална квалификация издадени от други държави се признават, след легализирането им от Министерството на образованието и науката при условия и по ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката.

6.6. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит/трудова книжка и /или осигурителна книжка или  придобит ранг като държавен служител.

Формулярите по образец се  получават всеки работен ден от 08.00ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 17.00ч.  при ИД“Личен състав „– гр. Цар Калоян, пл. Демокрация №1, ет.3 стая № 215

7. Място и срок за подаване на документите:

- Кандидатите подават  документите за участие в конкурса  лично или чрез пълномощник в Общинска администрация Цар Калоян,пл. Демокрация №1 стая № 215  в срок до 17.00 часа на 30.11.2023г. включително .

Определеният служител за приемане на документите Емине Чакал, директор на дирекция “МДТ и проекти“, уведомява кандидатите за пречките за назначаване, при наличие на посочените в чл.7,ал.2 от ЗДСл условия.

Телефон - 0888651175

Общодостъпно място, на което ще бъдат поставени обявлението за конкурса, списъците или другите съобщения във връзка с конкурса: Интернет страницата на Община Цар Калоян

http://tsarkaloyan.bg

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.