ЗАПОВЕД № 3 / 02.01.2024 г.

ЗАПОВЕД № 3/02.01.2024 г.

На основание чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 15, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 54 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян, и Решение № 11 от 13.12.2023 г., взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян,

 

НАРЕЖДАМ:

 

  1. На 05.02.2024 г., в Заседателната зала на Община Цар Калоян, да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) календарни години, на сграда, с идентификационен № 27156.502.399.2, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-20/23.03.2016 г. на ИД на АГКК, с предназначение „Спортна сграда, база”, със застроена площ от 98 (деветдесет и осем) кв. метра, разположена в поземлен имот с идентификатор 27156.502.399 в с. Езерче, община Цар Калоян, с адрес: с. Езерче, община Цар Калоян, ул. „Васил Левски”, представляваща публична общинска собственост съгласно АПОС № 330 от 05.06.2018 г.
  2. Първоначална тръжна цена – 209,72 лева (двеста и девет лева и 72 ст.) без ДДС, представляваща месечен наем за сградата, определена в решение № 11/13.12.2023 г. на Общински съвет-Цар Калоян.
Начален час на търга: 10.00 часа.
    3. Заявления за участие в търга се приемат до 16.30 часа на 02.02.2024 г. в Деловодството на Община Цар Калоян.
    4. Тръжна документация за участие в публичния търг може да бъде получена до 16.30 часа на 02.02.2024 г. от звено „Общинска собственост” в сградата на Общината, ет. 3, ст. № 208, срещу предварително внесени по банков път 50.00 лева по сметка: BIC:CECBB6SF, IBAN: BG63CECB97908459251000 код за плащане 447000 при ЦКБ АД, град Разград, офис Цар Калоян.
  1. Депозитът за участие в търга е в размер на 50% от първоначалната тръжна цена, внесен по сметка на Община Цар Калоян: BIC: CECBBGSF, IBAN: BG66CECB97903359251003, при ЦКБ АД, гр. Разград, офис Цар Калоян.
    6. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 02.02.2024 г., след представяне на документ за закупена тръжна документация.
   7. При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 12.02.2024 г., при същите условия, място и час. Тръжна документация може да бъде закупена до 16.30 часа на 09.02.2024 г. при условията по т. 4 на настоящата заповед.
Заявления за участие в повторния търг се приемат до 16.30 часа на 09.02.2024 г. в Деловодството на Общината.
    8. Утвърждавам тръжната документация за участие в публичния търг.
Настоящата заповед да се обяви на таблото и в интернет страницата на Община Цар Калоян и да се изпрати в редакцията на местен ежедневник за публикуване.

 

 

Дауд Аляовлу

Кмет на Община Цар Калоян

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.