ЗАПОВЕД №77 / 07.03.2024 г.

ЗАПОВЕД
77/07.03.2024 г.

     На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 192, ал. 3 и чл. 193, ал. 4 от Закон за устройство на територията и въз основа на Решение № 33, приет с Протокол № 5/22.02.2024 г. на Общински съвет-Цар Калоян

 НАРЕЖДАМ:

  1. Да се учреди право на прокарване на кабелно ел. захранване за обект: „Фотоволтаична електрическа централа“, в УПИ VIII-830, кв. 39 по регулационния план за с. Костанденец, община Цар Калоян, обл. Разград /ПИ 38830.501.467 по Кад. карта на с. Костанденец, община Цар Калоян/ през недвижим имот:

-ПИ 38830.501.508- находящ се в област Разград, община Цар Калоян, с. Костанденец, п.к. 7273, -, м. -, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За второстепенна улица, площ 7193 кв. м,Заповед за одобрение на КККР № РД-18-21/23.03.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК-засегната площ 132,36 кв. м..

     2. Правото на прокарване се учредява в полза на „АСТРАЛ 95“ ООД, с  ЕИК 206441459, със седалище и адрес на управление: гр. Цар Калоян, общ. Цар Калоян, обл. Разград, бул. „Дружба“ № 44, представлявана от Тихомир Хинков Късов, за ел. присъединяване с кабел към мрежа на фотоволтаична електроцентрала с местоположение ПИ с идентификатор ПИ 38830.501.467 по КК и КР на с. Костанденец- собственост на „АСТРАЛ 95“ ООД, с  ЕИК 206441459, със седалище и адрес на управление: гр. Цар Калоян, общ. Цар Калоян, обл. Разград, бул. „Дружба“ № 44, представлявана от Тихомир Хинков Късов, през урбанизираната територия, собственост на Община Цар Калоян.

  1. Трасето се разполага в землището на с. Костанденец със засегната площ от сервитута 132,36 кв. м. /62,40 м./ от общо 7193 кв. м. и преминава през следния имот:

ПИ 38830.501.508- находящ се в област Разград, община Цар Калоян, с. Костанденец, п.к. 7273, -, м. -, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За второстепенна улица, площ 7193 кв. м,Заповед за одобрение на КККР № РД-18-21/23.03.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

3.1. Срок на правото на прокарване – неопределен.
3.2. Цена и начин на плащане: Сумата за учреденото право на прокарване, съгласно Решение № 33 приет с Протокол № 5/22.2.2024 г. на Общински съвет-Цар Калоян и определената пазарна стойност на правото на прокарване и сервитут от лицензиран независим оценител, е в размер на 1176 лв. (хиляда сто седемдесет и шест лева)

       Същата е внесена от приобретателя  по банков път по сметка на Община Цар Калоян - BG63CECB97908459251000, код за плащане 448090 BICCECBB6SF при ЦКБ АД, град Разград, офис Цар Калоян, преди издаване на настоящата заповед съгласно изискването на чл. 193, ал. 8 от ЗУТ.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Разград в 14-дневен срок от деня на обявяването й.

Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

 

 

    ДАУД АЛЯОВЛУ

   Кмет на Община Цар Калоян

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.