МЕХАНИЗЪМ ЛИЧНА ПОМОЩ

МЕХАНИЗЪМ ЛИЧНА ПОМОЩ

ИНФОРМАЦИЯ

Адрес: гр. Цар Калоян, пл. Демокрация № 1

Община Цар Калоян

Тел.: 084-24/23-16;

Работно време: 08.00 ч. - 17.00 ч., от понеделник до петък.

   „Личната помощ“ е механизъм за подкрепа на хора с увреждания за упражняване на правата им, за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности от личен, домашен или социален характер и за преодоляване на бариерите на функционалните им ограничения. Механизмът гарантира възможност на хората с увреждания да изберат от кого, кога, къде и по какъв начин да се осъществят дейностите.

 Предоставянето му е регламентирано в Закона за личната помощ и в Наредба № РД-07-7/ 28.06.2019 г. за включване в механизма лична помощ.

Доставчик на личната помощ е Община Цар Калоян.

До 31 декември 2021г. право за включване в Механизма лична помощ имат:

  Човек с трайно увреждане с установени вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ;

  Дете с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност без определена чужда помощ.

  Когато ползвател на лична помощ е дете с увреждания с 90 и над 90% степен на увреждане, се дава съгласие до 380 лв. от месечната помощ от 930 лв., която то получава по Закона за семейни помощи за деца, да се превежда от Агенцията за социално подпомагане по бюджета на общината, доставчик на личната помощ. Конкретната сума се изчислява на база на определения брой часове лична помощ, умножена по часовата ставка за положения труд от асистентите. Превеждането на средствата става след определяне на асистент на детето и сключването на трудов договор с него.

  В случай, че ползвател на лична помощ е пълнолетен човек с увреждане с 90 и над 90% степен на увреждане и с право на добавка за чужда помощ, заявителят за ползване на лична помощ трябва да даде съгласие същата добавка, която е в размер на 75% от социалната пенсия за старост, да се превежда от Националния осигурителен институт на Агенцията за социално подпомагане (АСП). Въз основа на това съгласие АСП ще превежда получените средства на кмета на общината, доставчик на личната помощ. Съгласието се удостоверява с подпис от лицето в заявлението- декларация.

ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЛИЧНА ПОМОЩ

   За включване в механизма лична помощ посочените лица трябва да имат изготвена индивидуална оценка на потребностите по реда на ЗХУ и издадено направление с определен брой часове месечно за лична помощ от Дирекция „Социално подпомагане“ - Разград. Лицето с увреждане/негов законен представител посочва избрано от него лице за асистент. В случаите, когато не е избран асистент, общината, която е доставчик на лична помощ, може да предложи такъв.

   Заявлението се подава по настоящ адрес на лицето/детето с увреждане до кмета на община Цар Калоян. Може да се подаде лично от лицето с увреждане, чрез упълномощено от него лице или чрез законен представител.

 Към заявлението е необходимо да бъдат приложени следните документи:

  • документ за самоличност на лицето с увреждане, на упълномощеното лице или законен представител (за справка);
  • направление с определения брой часове лична помощ в оригинал, издадено от дирекция „Социално подпомагане“ на лицето/детето с увреждане;
  • Пълномощно (копие) или декларация свободен текст в случаите на подаване на заявлението от упълномощено лице.

АСИСТЕНТИ

    Асистент може да бъде всяко физическо лице, което не е поставено под запрещение и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашно насилие на ползвател на лична помощ.

Кандидатът за асистент подава до кмета на община Цар Калоян, заявление по образец към което прилага следните документи:

  • документ за самоличност (за справка);
  • автобиография;
  • декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ (по образец);
  • копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи или декларация, че няма сключен трудов договор;
  • медицински документ за постъпване на работа;
  • по преценка, кандидатът за асистент може да представи копие от документи, удостоверяващи успешно преминат курс за обучение по операция „Алтернативи“ по ОП РЧР 2007-2013 г., и/или проект „Нови възможности за грижа“ по ОП РЧР 2014-2020 г., и/или други програми и проекти.

   В заявлението всеки кандидат може да изрази предпочитанията си относно лицето/детето с увреждане, за което желае да полага грижи като асистент.

  За асистенти могат да кандидатстват лица, наети по трудов договор при друг работодател при съобразяване с изискванията на Кодекса на труда, както и лица, придобили право на пенсия.

  С всеки кандидат ще бъде извършено събеседване и ако отговаря на условията ще бъде вписан в списъка на кандидатите за асистенти в общината.

  Заявленията – декларации от лицата с увреждания и от кандидатите за асистенти се подават в административната сграда на Община Цар Калоян, пл. Демокрация № 1, всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 часа.

 

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

Прил.1 – Заявление потребител

Прил.4 – Заявление асистент

Декларация асистент – трудов договор

Декларация асистент по ЗЗДН

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.