Община Цар Калоян подписа Административен договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по Проект BG05SFPR002-2.002-0031-C01 „Укрепване на общинския капацитет в община Цар Калоян“

европейски съюз ЦарКалоян Лого


МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
Програма „Развитие на човешките ресурси“
ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН

ПРОЕКТ BG05SFPR002-2.002-0031-C01 „УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ В ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН“, ПО ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027г.


На 31.01.2023 г., Община Цар Калоян подписа Административен договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по Проект BG05SFPR002-2.002-0031-C01 „Укрепване на общинския капацитет в община Цар Калоян“ по Процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Общата стойност на отпуснатите финансови средства е в размер на 45 791.00 лв.

Проектните дейности стартират, считано от 01.03.2023 г. и са за период от 22 месеца.

Проектът е насочен към оказване на подкрепа на служителите в община Цар Калоян, ангажирани с изпълнението на правомощията им по Закона за социалните услуги, Закона за хората с увреждания и Закона за лична помощ с цел предоставянето на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението. Гарантиране на равен достъп до социални услуги, отговарящи на индивидуалните потребности на лицата, както и правото на всяко лице на подкрепа за живот в домашна среда и в общността и насърчаване на интегрирания подход при осигуряването на подкрепа на лицата. Проектното предложение включва изпълнението на дейност "Наемане, обучение и супервизия на персонала, необходим за изпълнение на задълженията и отговорностите на общините по ЗЛП/ЗХУ, както и по ЗСУ в частта, свързана с насочването от общините за ползване на социални услуги", като ще бъде нает нов служител на длъжност "Сътрудник социални дейности",което ще насочва населението за ползване на социални услуги и ще предоставя информация за вида, реда, изискванията и условията на предоставяните услуги на територията на община Цар Калоян.

Основна цел на проекта: да бъде подкрепено реформирането на системата на социалните услуги и улесняването на преходите към новите механизми на местно ниво, чрез развитие и укрепване на общинския капацитет в община Цар Калоян.

Специфични цели: - Предоставяне на интегрирана подкрепа в изпълнението на правомощията на община Цар Калоян по Закона за социалните услуги , Закона за хората с увреждания и Закона за лична помощ. - Плавно и безпроблемно въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ; - Ускоряване предоставянето на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението. Заложените цели в проекта ще допринасят за повишаване и надграждане на професионалните умения на служителите на община Цар Калоян ангажиран в обезпечаване задълженията и отговорностите по Закона за социалните услуги чрез включването им в обучения по стандартите за качество на социалните услуги.

Дейностите предвидени в проект BG05SFPR002-2.002-0031-C01 „Укрепване на общинския капацитет в община Цар Калоян“ са насочени пряко към 4-ма служители на Община Цар Калоян, 3-ма служители на доставчик на социални услуги -управител РГПЛФУ и ЦСРИ, социален работник РГПЛФУ, социален работник ЦСРИ и Сътрудник социални дейности, които са ангажирани с реализирането на политиките в социалната сфера на територията на общината; изпълнение на дейности за подкрепа на лицата за превенция и/или преодоляване на социалното изключване; реализиране на права и подобряване качеството на живот на потребителите, като се основават на социална работа и се предоставят съобразно желанието и личния избор на лицата; осъществяване на дейности в съответствие с новото законодателство в областта на социалните услуги и хората с увреждания, както следва:

– Служители от Община Цар Калоян, които са пряко ангажирани с предоставянето на социалните услуги: Механизъм лична помощ, Национална програма „Асистентска подкрепа“; управител РГПЛФУ и ЦСРИ; социален работник РГПЛФУ, социален работник ЦСРИ гр. Цар Калоян.

– „Сътрудник социални дейности“, който ще бъде назначен в рамките на проекта и ще подпомага работата на отговорните служители в посочените социални услуги.

 Проект BG05SFPR002-2.002-0031-C01 „Укрепване на общинския капацитет в община Цар Калоян“ предвижда в Община Цар Калоян да бъде разкрито работно място за длъжност: „Сътрудник социални дейности“, който ще има следните задължения и отговорности:

1. информиране на лицата относно съществуващите социални услуги, които имат право да ползват, условията и сроковете за тяхното ползване;

2. информиране на лицата относно условията за заплащане и пълно и частично освобождаване от заплащане на такса за ползване на социални услуги;

3. извършване на предварителна оценка на потребностите от социални услуги;

4. съдействие и консултиране на лицата за избор на подходящи за тях социални услуги.

Дейностите по проект BG05SFPR002-2.002-0031-C01 „Укрепване на общинския капацитет в община Цар Калоян“ са насочени към изграждането на капацитет в Община Цар Калоян по прилагането на Закона за социалните услуги, Закона за хора с увреждания, както и по Закона за личната помощ и предоставяне на качествени и достъпни социални услуги на всички нуждаещи се лица.

Общата стойност на проекта е: 45 791.00 лв.

Очаквани резултати:

  1. Назначен служител на длъжност " Сътрудник социални дейности".
  2. Повишен капацитет на 8 служители, чрез учаситето им в обучения и супервизии.
  3. Плавно и безпроблемно въвеждане на реформите областта на социалните услуги и личната помощ ;
  4. Предоставяне на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението в община Цар Калоян;


Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.