Прием на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги

Със Заповед № РД 010188/ 14.01.2021 г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане е разкрита социалната услуга „Асистентска подкрепа“. Община Цар Калоян в качеството си на доставчик на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А, че от 12.02.2021 г. до 19.02.2021г.вкл. стартира приема на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“  за предоставяне на  социалната услуга „Асистентска подкрепа“.

 „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

  • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
  • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

 Лицата желаещи да бъдат назначени на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ по реда на Закона за социалните услуги е необходимо да подадат следните документи:

  1. Заявление-декларация /по образец/;
  2. Документ за самоличност (за справка);
  3. Автобиография;
  4. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен за завършено основно образование;
  5. Декларация от лицето, че не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, не е лишено по съответния ред от правото да заема определена позиция и не са му налагани мерки като извършител по Закона за защита от домашно насилие ( по образец);
  6. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит/при наличие на такива/;
  7. Копие от сертификат/и за завършени обучителни курсове /при наличие на такива/;

  Начин на провеждане на подбора:

  • Допустимост по документи.

С одобрените кандидати за заемане на длъжността „„Социален асистент“ ще бъдат сключени трудови договори на 4 часов  работен ден, като един „Социален асистент“ ще предоставя подкрепа на  2-ма потребители.

Документи от кандидатите за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ по реда на Закона за социалните услуги се приемат от 12.02.2021 г. в сградата на Община Цар Калоян, пл.“Демокрация“ №1, във „Фронт офиса“, гише № 1, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.

Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Цар Калоян на адрес: www.tsarkaloyan.bg.

За допълнителна информация тел. 084-24/23-16 в Община Цар Калоян.

 

ЗАЯВЛЕНИЕ за длъжността „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ“ за предоставяне на социалната услуга „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“ iztegli

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.