ПРОЕКТ „БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА В ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН“

Проект № BG05SFPR002-2.003-0047 „Бъдеще за децата в община Цар Калоян“,
по Процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, Приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+)

  

    На 29.09.2023 г. за реализиране на дейностите по Проект „Бъдеще за децата в община Цар Калоян" между Министерство на труда и социалната политика и Община Цар Калоян е сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.003-0047-С01 по Процедура чрез подбор на проекти BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата”, Приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“, по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+).

Проектът е с продължителност 26 месеца и стартира от 01.11.2023 г. Общата стойност на проектното предложение е в размер на 391 159.41 лева.

Основната цел на проекта е да бъде приложен комплексен модел за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги, включително в домашна среда, както и други видове консултативна подкрепа с цел превенция на рисковете от изоставяне на детето, намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност, както и подобряване качеството на живот в контекста на Европейската гаранция за детето.

Цели на проектното предложение са:

  • Да бъдат приложени и надградени услугите за ранна детска грижа - семейно консултиране и подкрепа, вкл. подпомагане достъпа до здравни грижи; ранна интервенция за деца с увреждания и затруднения в развитието; формиране на родителски умения и подкрепа за развитието на родителския капацитет;
  • Да бъдат предоставени интегрирани здравно-социални услуги за деца и младежи до завършването на средно образование, но не повече от 20 – годишна възраст, вкл. с увреждания и с потребност от постоянни медицински грижи;
  • Да бъдат предоставени превантивни и подкрепящи услуги в общността както за деца и младежи до завършването на средно образование, така и за техните родители;
  • Да бъдат реализирани дейности и мерки в община Цар Калоян за формиране на родителски умения и компетенции, за подобряване на семейната среда; ограничаване и предаване на бедността между поколенията от уязвимите групи; превенция на социалното изключване;
  • Да бъдат реализирани мерки за повишаване на здравната култура по отношение превенция на болестите при децата;
  • Да бъдат подготвени и реализирани програми, насочени към най – маргинализираните и уязвими групи, които имат за цел превенция на ранните бракове и раждания; семейно планиране; подготовка за включване в образователната система и други според потребностите на групите.

Чрез изпълнението на дейностите ще бъдат осигурени подобрени условия на живот на общо 190 потребители на възраст до 18 годишна възраст за целия период на проекта.

За реализирането на дейностите ще бъде ангажиран екип от специалисти, включващ: медиатор - консултант деца и младежи, образователен медиатор, социален работник, медицински сестри, рехабилитатор, логопед, психолог, педагог, педиатър, стоматолог и шофьор. Те ще предоставят различни интегрирани здравно – социални услуги за деца от 0 до 18 години с нужда от подкрепа и ще работят в посока превенция на детската заболеваемост, намаляване на бедността и социалното изключване.
Лого проект 2

 
СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ
за длъжности психолог и педиатър

Публикувано на: 12.01.2024 г. 


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ
за длъжностти психолог и педиатър

Публикувано на: 11.01.2024 г. Заповед за удължаване - подбор на психолог и педиатърСПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ
за длъжности мед. сестра, логопед, педагог,рехабилиотатор, шофьор и стоматолог

Публикувано на: 22.12.2023 г. 


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ
за длъжностти мед. сестра, логопед, педагог,рехабилиотатор, шофьор и стоматолог

Публикувано на: 21.12.2023 г. 


СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ

за длъжности медиатор - консултант, социален работник и образователен медиатор

Публикувано на: 28.11.2023 г. 

 
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ

за длъжности: „Медиатор – консултант, деца и младежи“, „Социален работник“, „Образователен медиатор“

Публикувано на: 27.11.2023 г. 


1 . Подбор на служители по СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2 „Насърчаване на социално – икономическата интеграция на маргинализираните общности като ромите“ към Проекта:

Публикувано на: 24.10.2023 г. 

2. Подбор на служители по СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3 „Подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги“ към Проекта:

Публикувано на: 24.10.2023 г. 

3. ДЕКЛАРАЦИИ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.