Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 4“

Проект „Патронажна грижа в община Завет и община Цар Калоян” № BG05M9OP001-2.103-0064-C01 от 15.10.2020 г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и  лица с увреждания - Компонент 4“

 

   Община Завет, бенефициент по проект BG05M9OP001-2.103-0064-C01 „Патронажна грижа в община Завет и община Цар Калоян”, в рамките на процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 4”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г., ще продължи да предоставя социалната услуга още шест месеца, до април 2021 г.

   Дейностите по проекта са насочени към подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хора с увреждания и възрастни хора в двете общини, чрез осигуряване на почасови, мобилни, интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

   Първоначално, в обхвата на патронажната грижа са включени общо 51 потребители – 28 от община Завет и 23 от община Цар Калоян, но предвид ползата от услугата и изключителния интерес от страна на хората, броят на обслужваните граждани в момента е достигнал 57. До 2 часа на ден те се посещават от специалисти в областта на социалните дейности – домашен санитар и специалисти „Здравни грижи” – медицинска сестра и психолог.

   За ефективното предоставяне на мобилната услуга в рамките на проекта е закупен и лек автомобил.

   С допълнителното финансиране, общата стойност на проекта възлиза на 222 604.16 лева. Безвъзмездната помощ за новия проект е на стойност 56 034.72 лева. От тях, за изпълнение на дейностите на територията на община Завет бюджетът е 32 850.72 лева, а на община Цар Калоян – 23 184 лева.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.