СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД Община ЦАР КАЛОЯН
секция № 001 кметство ........... населено място С.ЕЗЕРЧЕ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЗЕМ ЗАИТ ИБРЯМ
АЙГЮН ЗАИТ ИБРЯМ
АЙЛИН МЕХМЕДОВА ХАДЖИАХМЕДОВА
АЙШЕ САЛИ БУРУК
АЛИ АЛИ ТОРЛАКЛА
АНЕЛИЯ АНДРЕЕВА ИВАНОВА
АСЕН МАРТИНОВ БОНЧЕВ
ГЕНА МАРИНОВА ТОНЧЕВА
ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ
ГЮЛБИЯ АХМЕДОВА НАЗЪР
ДАВИД МАРИНОВ КАМЕНОВ
ДАВИД НЕДКОВ ДЕНЕВ
ДАУД ХЮСЕИН ДАУД
ЕМИЛИЯ АЛЕКОВА ДЕНЕВА
ЕМИЛИЯ АЛЕКСИЕВА ЧАНКОВА
ЗИЯ ШАБАНОВ АХМЕДОВ
ЗЮЛФИЕ АХМЕДОВА АХМЕДОВА
МЕРГЮЛ АЛИ ХАСАНДЖИК-ВИДИНЛИ
МЕХМЕД ДАУД БУРУК
МЕХМЕД МАХМУД ДАЛЯН
МЕХМЕД РЕДЖЕБ ЗЕКЕРИЕ
НАЗИЙФЕ КАДИР ЗЕКЕРИЕ
НАЗИФЕ ЗЕКЕРИЕ ЗЕКЕРИЕ ШЮКЮР
НЕФИСЕ АХМЕД КЪРМАДЖИ
ПАКИЗЕ ХЮСЕИН СТАНЕВА
РЕДЖЕБ МУСТАФА НАЗЪР
РОСЕН РУМЕНОВ ХРИСТОВ
САЛИМ БАКИЕВ КЬОСЕВ
СЕВДА МИЛАНОВА ВЕЛИЗАРОВА
СЕЙЯРЕ ЙИГИТ
ФАТМЕ ОСМАН БУРУК
ХАВА МЕХМЕД ЧАЛЪШЪР
ХАВА ХАСАН ЯХОВА
ХРИСКА АСЕНОВА ВЕЛЧЕВА
ЮРКИЕ АХМЕД БУРУКСПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД Община ЦАР КАЛОЯН
секция № 002 кметство ........... населено място С.ЕЗЕРЧЕ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙСУН ХЮСЕИНОВА ХЮСЕИНОВА
АЙШЕ САЛИЕВА ДРЯНЦАЛИЕВА
АНА ДИМИТРОВА КАЛИНОВА
АХМЕД БЕКИР КОБАКЧИ
ГЕНАДИ АСЕНОВ АЛЕКОВ
ГЮЛБИЕ АХМЕД ВЕЗИР
ДАВИД БОГДАНОВ КАЛИНОВ
ДИМИТЪР ГЕЦОВ ДИМИТРОВ
ЕМЕТУЛА ХАСАН ХАСАНДЖЪК
ЕМИЛИЯ АЛЕКСИЕВА АЛЕКОВА
МАНЧО ИВАНОВ КАМЕНОВ
МЕХМЕД АЛИ ВЕЗИР
НЕФИСЕ МУСТАФА ДРЯНЦАЛЪ
НЕФИСЕ ХАСАНОВА ФЕИЗОВА
НЕФИСЕ ХЮСЕИНОВА ЧИРИШЛИЕВА
РЮКИЯ АХМЕД БАХКИ
САБРИЕ ФЕДАИЛОВА КУМ
САЛИ АХМЕД ДРЯНЦАЛИ
СЕФЕР АХМЕД НАЗЪР
СТЕФКА СТОЯНОВА ВАСИЛЕВА
ТАНЬО МАЛИНОВ КАМЕНОВ
ХАВА ИСМАИЛОВА ОСМАНДЖИК
ХАСАН АХМЕД БАХКИ
ХАСАН ХЮСЕИН ИБРЯМ
ХЮСЕИН ИСМАИЛОВ ДРЯНЦАЛИЕВ
ЧЕТИН ХАСАН ДРЯНЦАЛИ
ЮЛИЯН АНГЕЛОВ ТОДОРОВСПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД Община ЦАР КАЛОЯН
секция № 003 кметство ........... населено място С.ЕЗЕРЧЕ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙШЕ ЗДРАВКОВА КАЯР
АЛИ АБДУЛА ЧАКАЛ
АЛИНА ИСКРЕНОВА МИЛАНОВА
АНЕЛИЯ СЕВДАЛИНОВА ВЕЛИКОВА
АХМЕД АХМЕДОВ КУМАЛИЕВ
АХМЕД МЕХМЕДОВ КУМАЛИЕВ
БИЛЯН ЯСЕНОВ СТОЯНОВ
ВАИД АЗЕМ ИБРЯМ
ГЮЛСЮМ ЗЮЛКЯР КУМАЛИЕВА
ГЮЛТЕН ДАУД ИБРЯМ
ГЮРА АЛЕКОВА ДИМОВА
ГЮРА ХУБАНОВА РУСЕВА
ЕМИЛ МИТКОВ ЕМИЛОВ
ЕМИЛИЯ АСЕНОВА СТОЯНОВА
ЕМИЛИЯ АСЕНОВА ТОПДЖУ
ЗАИТ АЗЕМ ИБРЯМ
ЗЕКЕРИЕ ХАСАН ЗЕКЕРИЕ
ЗЛАТАН ЕМИЛОВ КИРИЛОВ
ИСКРЕН МИЛАНОВ ИЛИЕВ
КОРНЕЛИЯ МИЛАНОВА ИЛИЕВА
МАРИЯ ЖЕЛЕВА ЕМИЛОВА
МИРЕНА АЛЕКОВА КАРАТАШ
ОКТАЙ СЕВЕР
ОСМАН АЛИЕВ ОСМАНОВ
СВИЛЕН ХРИСТОВ ДАМЯНОВ
СЕВГЮЛ АХМЕДОВА КУМАЛИЕВА
СЕВДА ОРЛИНОВА ИВАНОВА
СЕВДАЛИНА СТАМЕНОВА ДАМЯНОВА
СЕДАТ БАСРИ ИБРЯМ
СИЛВИЯ МИТКОВА ЮСТЮН
СИНЕМ ДЕЛИХЮСЕЙИН
СУЗАНА АСЕНОВА АРЪДЖЪ
ФАНА ЯСЕНОВА ЮЛИЯНОВА
ФАТМЕГЮЛ СЕРДАРОВА МЕХМЕДОВА
ХАВА ХАСАН ЗЕКЕРИЕ
ХАСАН НИЯЗИ ВЕЗИР
ЧИСЕЛ БИЛЯНОВА СТОЯНОВА
ЮЛКА ОРЛИНОВА ШАРСПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД Община ЦАР КАЛОЯН
секция № 004 кметство ........... населено място С.КОСТАНДЕНЕЦ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ИВАНКА АТАНАСОВА АНТОНОВА
МИРОСЛАВ МАРИНОВ МИНКОВ
НЕДЕЛЯ ДАНЕВА ДАНЧЕВАСПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД Община ЦАР КАЛОЯН
секция № 005 кметство ........... населено място ГР.ЦАР КАЛОЯН

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ВАЛЕНТИН ЖИВКОВ ВАСИЛЕВ
ИЛИЯ ПЕЙЧЕВ ТЕРЗИЕВ
КРЪСТЮ ПЕНЕВ КРЪСТЕВ
КЪНЧО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
МИРЕЛА ПЛАМЕНОВА ПАВЛОВА
СТОЯН СТОЯНОВ СТОЯНОВ
ТАНЯ ВЕЛИЧКОВА МИНКОВА


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД Община ЦАР КАЛОЯН
секция № 006 кметство ........... населено място ГР.ЦАР КАЛОЯН

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ЕМБИЕ САЛИ ЧАЛЪК
МЕХМЕД САЛИ ЧАЛЪК
САЛИ МЕХМЕДОВ САЛИЕВ
САЛИХ МЕХМЕД ЧАЛЪК
СТОЯН МАРИНОВ СТОЯНОВ
ФАТМЕ САЛИ МОЛЛААЛИ
ЯКУБ САЛИЕВ ЧАКАЛОВСПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД Община ЦАР КАЛОЯН
секция № 007 кметство ........... населено място ГР.ЦАР КАЛОЯН

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АХМЕД САЛИ ЧАЛЪК
БАСРИ МЕХМЕДОВ ЯРЪМКАШЕВ
ВЕСИЛЕ МЕХМЕДОВА МУРАФОВА
ЕМИНЕ САЛИ АКОВЛУ
ЗАРИЕ АЛИ ЧАЛЪК
ЗАФЕР ОСМАНОВ МУРАФОВ
ЗЕКЕРИЕ ХЮСЕИНОВ ПЮСКЮЛЛЮЕВ
РЕМЗИ АХМЕДОВ КИРАДЖИ
САЛИ АЛИ ЧАКАЛ
САЛИХ АХМЕД ЧАЛЪК
СЕЛИМ МЕХМЕД СЕЛИМАН
ФИКРЕТ ЕРХАН ФИКРЕТ
ШАБАН ХЮСЕИН АКОВЛУ
ЮСУФ ИСМАИЛ ЯКУБ
ЯКУБ ФАИКОВ ДЕЛИИБРЯМОВСПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД Община ЦАР КАЛОЯН
секция № 008 кметство ........... населено място ГР.ЦАР КАЛОЯН

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙДЪН ШАБАН ФЕРАД
АЙШЕ ХЮСЕИН МУЕВЛУЕВА
АЛПЕР МЕХМЕД ХАМДИ
АНЕЛИЯ АНТОНОВА БАЙРЪ
ВЕСИЛЕ ХЮСЕИН ЧАЛЪК
ГАНА ПЕНЕВА СЛАВОВА
ДЖЕМИЛЕ ХЮСЕИН ФЕРАД
ЕМИЛИЯ АНДРЕЕВА САВОВА
ЙОРДАН ПОРФИРИЕВ ВЕЛИКОВ
ЛЕВЕНТ КАХРАМАН
МЕХМЕД АЛИ ДЖАФЕР
МЕХМЕД ИЗЕТ ХАМДИ
МЮКЕРЕМ ХЮСЕИН ДЖИНАЛИ
НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР
РОСИЦА ЗДРАВКОВА БЕЛИНОВА
СЕВИНЧ АЛИЕВА САЛИЕВА
ТАЙФУР ХЮСЕИНОВ МУЕВЛУЕВ
ШИРИН АРИФ ХАМДИ
ШУКРИ АДЕМ КЬОСЕИБИШ
ШЮКРЮ ИБРЯМ ДЖИНАЛИСПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД Община ЦАР КАЛОЯН
секция № 009 кметство ........... населено място ГР.ЦАР КАЛОЯН

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙДЪН АХМЕД АРМУТЛУ
АНТОН РОСЕНОВ АНТОНОВ
АСЕН ИЛИЕВ ХРИСТОВ
АТАНАСКА АЛЕКСАНДРОВА ЮРИЕВА
АФИЗЕ АМИД ДЕЛИМУСТАФА
БЕХТИЕ СЮЛЕЙМАНОВА ДАВУДОВА
ВЕРГИНИЯ НИКОЛАЕВА НЕПОЧАТИХ-СТОЯНОВА
ВЕСИЛЕ МЕХМЕД ЧИРАК
ГИНКА ДРАГАНОВА КАМЕНОВА
ГЮЛВЕР ДАУДОВА ИБРЯМ
ДАНИЕЛА АЛЕКСАНДРОВА СИМЕОНОВА
ЕСМА СЕЛМАН МАЖУНЖУ
КРАСИМИРА ЛАТИНОВА МАНУШЕВА
МУЗАФЕР МУСТАФА ЧАЛЪК
ПЕТЯ БОГОМИЛОВА ФРАТЕВА
РОСИНА МИЛЧЕВА СИВРИ
САМЕТ БЕЙЗАТОВ СИБРЕЛИЕВ
СУЗАНА АНАНИЕВА АНТОНОВА
СУНАЙ АХМЕД МАЖУНЖУ
ФАТМЕ САЛИ ГАРИБ
ХАТИДЖЕ АХМЕДОВА СИБРЕЛИЕВА
ХЮСЕИН ДАУД ЧАЛЪК
ШЕНАЙ ХЮСЕИН ЙОЗКАРА
ЩИЛЯН АВРАМОВ СИМЕОНОВ
ЮРИЙ ЮЛИЯНОВ ЮРИЕВТози сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.