Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
Област РАЗГРАД Община ЦАР КАЛОЯН
секция № 001 кметство ........... населено място С.ЕЗЕРЧЕ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЗЕМ ЗАИТ ИБРЯМ
АЙГЮН ЗАИТ ИБРЯМ
АЙЛИН МЕХМЕДОВА ХАДЖИАХМЕДОВА
АЙШЕ САЛИ БУРУК
ГЮЛБИЕ ХЮСЕИНОВА ИБРЯМОВА
ГЮЛБИЯ АХМЕДОВА НАЗЪР
ГЮЛИЗАР АЛИЕВА АСЕНОВА
ДАВИД СТЕФАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
ДАУД ХЮСЕИН ДАУД
ЕМИЛИЯ АЛЕКОВА ДЕНЕВА
ЕМИЛИЯ АЛЕКСИЕВА ЧАНКОВА
ЗИЯ ШАБАНОВ АХМЕДОВ
ЗЮЛФИЕ АХМЕДОВА АХМЕДОВА
ИСМАИЛ ХАСАНОВ ИБРЯМОВ
МЕРГЮЛ АЛИ ХАСАНДЖИК-ВИДИНЛИ
МЕХМЕД АХМЕДОВ ВЕЗИРОВ
МЕХМЕД ДАУД БУРУК
МЕХМЕД МАХМУД ДАЛЯН
НАЗИФЕ ЗЕКЕРИЕ ЗЕКЕРИЕ ШЮКЮР
НЕФИСЕ АХМЕД КЪРМАДЖИ
ПАКИЗЕ ХЮСЕИН СТАНЕВА
РАДОСЛАВ МАРИНОВ АСЕНОВ
РЕДЖЕБ МУСТАФА НАЗЪР
РОСЕН РУМЕНОВ ХРИСТОВ
САЛИМ БАКИЕВ КЬОСЕВ
СЕВДА МИЛАНОВА ВЕЛИЗАРОВА
СЕВДА ХАРИЗАНОВА ДУШКОВА
СИЛВИЯ ХИНКОВА МАХМУДОВА
СИНАН МАХМУД ДАЛЯН
ХАЛИМЕ АЙВАЗ
ХАРИЗАН МЛАДЕНОВ ДУШКОВ
ХАСАН МЕХМЕД КОДАК
ХРИСКА АСЕНОВА ВЕЛЧЕВА
ЮРКИЕ АХМЕД БУРУК

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
Област РАЗГРАД Община ЦАР КАЛОЯН
секция № 002 кметство ........... населено място С.ЕЗЕРЧЕ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙСУН ХЮСЕИНОВА ХЮСЕИНОВА
АЙШЕ САЛИЕВА ДРЯНЦАЛИЕВА
АНА ДИМИТРОВА КАЛИНОВА
АНЕТА ИЛИЕВА СИМЕОНОВА
АНТОН МАЛИНОВ АСЕНОВ
АСЕН ГЕНАДИЕВ АЛЕКОВ
АХМЕД БЕКИР КОБАКЧИ
ГЕНАДИ АСЕНОВ АЛЕКОВ
ГРЕТА ЕФТИМОВА ЕРДЖАН
ГЬОКЧЕ НУРЕТТИН ЕРДЖАН
ГЮЛБИЕ АХМЕД ВЕЗИР
ДАВИД БОГДАНОВ КАЛИНОВ
ЕМЕТУЛА ХАСАН ХАСАНДЖЪК
ЕМИЛИЯ АЛЕКСИЕВА АЛЕКОВА
ЗЮХРИЙЕ ЧЕРКЕЗ
МАНЧО ИВАНОВ КАМЕНОВ
МЕХМЕД АЛИ ВЕЗИР
МЕХМЕД ХЮСЕИНОВ ДЕЛИМУСТАФОВ
НЕДЖМИЕ АЛИ ГЪРДОВА
НЕФИСЕ МУСТАФА ДРЯНЦАЛЪ
НИЛСУ МУТЛУ
РЮКИЯ АХМЕД БАХКИ
САБРИЕ ФЕДАИЛОВА КУМ
САЛИ АХМЕД ДРЯНЦАЛИ
СТЕФКА СТОЯНОВА ВАСИЛЕВА
ТАНЬО МАЛИНОВ КАМЕНОВ
ХАВА ИСМАИЛОВА ОСМАНДЖИК
ХАСАН АХМЕД БАХКИ
ЧЕТИН ХАСАН ДРЯНЦАЛИ
ЮЛИЯН АНГЕЛОВ ТОДОРОВ
ЮМГЮЛСЮН АХМЕДОВА ЧЕРКЕЗ
ЮСУФ ЧЕРКЕЗСПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
Област РАЗГРАД Община ЦАР КАЛОЯН
секция № 003 кметство ........... населено място С.ЕЗЕРЧЕ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙШЕ ЗДРАВКОВА КАЯР
АЙШЕ ХЮСЕИНОВА ИСПИРОВА
АЛИ АБДУЛА ЧАКАЛ
АНЕЛИЯ СЕВДАЛИНОВА ВЕЛИКОВА
АХМЕД АХМЕДОВ КУМАЛИЕВ
АХМЕД МЕХМЕДОВ КУМАЛИЕВ
АХМЕД ЮМЕР ДЕЛИХЮСЕИН
АХМЕТ-ГЬОКТАН ЗЮЛКЯР ГАВАЛДЖИ
БЕНЬО МЛАДЕНОВ МАРИНОВ
ВАИД АЗЕМ ИБРЯМ
ГЮЛВЕР АБДУРАИМОВА РОМАНОВА
ГЮЛСЮМ ЗЮЛКЯР КУМАЛИЕВА
ЕМИЛ МИТКОВ ЕМИЛОВ
ЗЕКЕРИЕ ХАСАН ЗЕКЕРИЕ
ЗЛАТАН ЕМИЛОВ КИРИЛОВ
ЗЮЛКЯР АХМЕДОВ ГАВАЛДЖИЕВ
ИСКРЕН МИЛАНОВ ИЛИЕВ
КОРНЕЛИЯ МИЛАНОВА ИЛИЕВА
КЯЗИМ ХАСАНОВ ИСПИРОВ
МАРИЯ ЖЕЛЕВА ЕМИЛОВА
МЕХМЕД АХМЕД БЕЙТУЛА
МИРЕНА АЛЕКОВА КАРАТАШ
МУСТАФА БЕКТЕШЕВ КОТМАКЧИЕВ
НЕЗРИЕ АЛИ КОБАКЧИ
ОКТАЙ СЕВЕР
ОСМАН АЛИЕВ ОСМАНОВ
СВИЛЕН ХРИСТОВ ДАМЯНОВ
СЕБАХАТИН МЕХМЕД КОБАКЧИ
СЕВГЮЛ АХМЕДОВА КУМАЛИЕВА
СЕВДАЛИНА СТАМЕНОВА ДАМЯНОВА
СЕДАТ БАСРИ ИБРЯМ
СИЛВИЯ МИТКОВА ЮСТЮН
СИНЕМ ДЕЛИХЮСЕЙИН
СЮЛМАН БЕКИР КОДЖААЛИ
ФАНА ЯСЕНОВА ЮЛИЯНОВА
ФЕЙМЕ МАХМУД КАРАМЕМИШ
ФИЛКА МЛАДЕНОВА ДЕНЕВА
ХАВА ХАСАН ЗЕКЕРИЕ
ХАСАН ХАСАН КАРАМЕМИШ
ХЮСЕИН СЕБАХАТИНОВ КОБАКЧИЕВ


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД Община ЦАР КАЛОЯН
секция № 004 кметство ........... населено място С.КОСТАНДЕНЕЦ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ИВАНКА АТАНАСОВА АНТОНОВА
МИРОСЛАВ МАРИНОВ МИНКОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД Община ЦАР КАЛОЯН
секция № 005 кметство ........... населено място ГР.ЦАР КАЛОЯН

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙШЕ ХАСАНОВА КОДЖААЛИ
ВАЛЕНТИН ЖИВКОВ ВАСИЛЕВ
ВЕНЦЕСЛАВ БОРКОВ КИВШАНОВ
ДОЦКА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
ИЛИЯ ПЕЙЧЕВ ТЕРЗИЕВ
КРАСИМИР СТЕФАНОВ КЪНЕВ
КРЪСТЮ ПЕНЕВ КРЪСТЕВ
КЪНЧО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
МЕРВЕ ЙЪЛДЪРЪМ
СТЕФАН КЪНЕВ СТОЯНОВ
СТОЯН СТОЯНОВ СТОЯНОВ
СЮЛХАН ЙЪЛДЪРЪМ
ТАНЯ ВЕЛИЧКОВА МИНКОВА
ЦАНКА БОЖКОВА СТОЯНОВА


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД Община ЦАР КАЛОЯН
секция № 006 кметство ........... населено място ГР.ЦАР КАЛОЯН

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙДЖАН ХЮСЕИНОВА МУСТАФОВА
АЙКУТ САХЛИМ САХЛИМ
АЛИ САЛИ АЛИ
ЕМБИЕ САЛИ ЧАЛЪК
ЕМИНЕ КАСИМ АЛИ
МЕХМЕД САЛИ ЧАЛЪК
ОНУР ОРМАН
САЛИХ МЕХМЕД ЧАЛЪК
СЕВДА ВАСИЛЕВА КАЛИНОВА
СЕВДЖАН АЛИЕВА ОРМАН
СЕЛИМ МЕХМЕД СЕЛИМАН
ФАТМЕ САЛИ МОЛЛААЛИСПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД Община ЦАР КАЛОЯН
секция № 007 кметство ........... населено място ГР.ЦАР КАЛОЯН

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АХМЕД САЛИ ЧАЛЪК
ВЕСИЛЕ МЕХМЕДОВА МУРАФОВА
ЗАРИЕ АЛИ ЧАЛЪК
ЗАФЕР ОСМАНОВ МУРАФОВ
ЗЕКЕРИЕ ХЮСЕИНОВ ПЮСКЮЛЛЮЕВ
МИТКО АСЕНОВ АСЕНОВ
РЕМЗИ АХМЕДОВ КИРАДЖИ
САЛИ АЛИ ЧАКАЛ
ФИКРЕТ ЕРХАН ФИКРЕТ


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД Община ЦАР КАЛОЯН
секция № 008 кметство ........... населено място ГР.ЦАР КАЛОЯН

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙДЪН ШАБАН ФЕРАД
АЙШЕ ХЮСЕИН МУЕВЛУЕВА
АЛПЕР МЕХМЕД ХАМДИ
АНЕЛИЯ АНТОНОВА БАЙРЪ
АСЮДЕ МЕХМЕД ЧАЛЪКОВА
АХМЕД ОСМАН АЛИ
ГАНА ПЕНЕВА СЛАВОВА
ДЖЕМИЛЕ ХЮСЕИН ФЕРАД
ЗАРКО АЛЕКОВ БОЯНОВ
ЙОРДАН ПОРФИРИЕВ ВЕЛИКОВ
ЛЕВЕНТ КАХРАМАН
МАЯ АСЕНОВА БОЯНОВА
МЕРЛИН МЕМДУ МУТАФ
МЕХМЕД АЛИ ДЖАФЕР
МЕХМЕД ИЗЕТ ХАМДИ
МЕХМЕД ШУКРИЕВ ЧАЛЪКОВ
НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР
ПЛАМЕН СТАМЕНОВ АЛЕКСАНДРОВ
ТАЙФУР ХЮСЕИНОВ МУЕВЛУЕВ
ХАТИДЖЕ САЛИХ АЛИ
ШИРИН АРИФ ХАМДИ
ШУКРИ АДЕМ КЬОСЕИБИШ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД Община ЦАР КАЛОЯН
секция № 009 кметство ........... населено място ГР.ЦАР КАЛОЯН

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙДЪН АХМЕД АРМУТЛУ
АНТОН РОСЕНОВ АНТОНОВ
БЕХЧЕТ АЙДЪН АРМУТЛУ
ВЕРГИНИЯ НИКОЛАЕВА НЕПОЧАТИХ-СТОЯНОВА
ВЕСИЛЕ МЕХМЕД ЧИРАК
ГЮЛВЕР ДАУДОВА ИБРЯМ
КРАСИМИРА ЛАТИНОВА МАНУШЕВА
МЕХМЕД ХАСАНОВ ГАРИБОВ
МИЛЕНА МИТКОВА ХУЙСАЛ
МУЗАФЕР МУСТАФА ЧАЛЪК
ПЕТЯ БОГОМИЛОВА ФРАТЕВА
РОСИНА МИЛЧЕВА СИВРИ
СУЗАНА АНАНИЕВА АНТОНОВА
СУНАЙ АХМЕД МАЖУНЖУ
ХАТИДЖЕ АХМЕДОВА СИБРЕЛИЕВА
ХЮСЕИН ДАУД ЧАЛЪК
ШИРИН БЕХЧЕТ АРМУТЛУ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.