Покана за провеждане на консултации за определяне състава на подвижните секционни избирателни комисии /ПСИК/

До

Упълномощените представители на парламентарно представените  партии и коалиции  и партиите и коалициите, които не са парламентарно представени, но  с техните листи  имат избрани представители /членове/  в Европейския парламент от Република България

 

П О К А Н А

За провеждане на консултации за определяне състава на подвижните секционни избирателни комисии /ПСИК/ на територията на община Цар Калоян в изборите за народни представители на 04 април  2021 г.

            

Във връзка с насрочените с Указ № 9 от 14.01.2021 г. на Президента на Република България избори за народни представители на 4-ти април 2021 г.  и на основание чл. 91, ал.1 от Изборния кодекс, съобразно указанията, дадени с Решения на ЦИК № 2117-НС от 22.02.2021 г., отправям настоящата покана към ръководствата на парламентарно представените партии и коалиции, и партиите и коалициите, които не са парламентарно представени, но с техните листи  имат избрани представители /членове/ в Европейския парламент от Република България, за участие в консултациите за определяне на съставите на ПСИК на територията на община Цар Калоян, които ще се проведат на 16.03.2021г. (вторник) от  14.00 часа.

Консултациите ще се проведат в сградата на Народно читалище “Съзнай себе си-1895г“, гр. Цар Калоян, ул.“Кирил и Методий“, №15 /малката зала/.

 В консултациите могат да участват парламентарно представените партии и коалиции - ПП „ГЕРБ“, Коалиция „БСП за България”, Коалиция „Обединени патриоти“, ПП „Движение за права и свободи“, партия „Воля“.

В консултациите участва и коалицията, която има избрани с нейната кандидатска листа членове в Европейския парламент от Република България, но не е парламентарно представена. В консултациите може да участват и други партии и коалиции.

За участие в консултациите, на основание чл. 91, ал. 4, т. 1-3, представителите на политическите партии и коалиции, следва да представят:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

- имената и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 14.01.2021 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.

       Документите ще останат неразделна част от протокола на консултациите и ще бъдат изпратени с мое предложение до РИК - Разград.

            Уведомявам Ви, че в официалния сайт на Община Цар Калоян  www.tsarkaloyan.bg  в рубрика - Избори 2021 г. се помества актуална информация по организационно-техническата подготовка на предстоящите избори.

         Настоящата покана да бъде  обявена на информационното табло и на интернет страницата на Община Цар Калоян, и в един местен вестник.

С уважение,

 

ДАУД АЛЯОВЛУ

Кмет на Община Цар Калоян

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.