ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ЗА НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ЕЗЕРЧЕ - СЕКЦИИ № 001, 002 И 003

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
(по чл. 42, ал. 1 ИК)
ОБЛАСТ РАЗГРАД ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ЕЗЕРЧЕ
КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 001
Адрес на избирателната секция: ............................................

----------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
----------------------------------------------------
АБИБЕ АРИФОВА ЧИРАКОВА
АБИБЕ БЮРХАН ХЮСЕИН
АБИБЕ ИБРЯМ ХАСАНДЖИК
АБИБЕ ХАСАНОВА КЪРМАДЖИЕВА
АДЕМ АХМЕДОВ ЧАКАЛОВ
АДЕМ ИБРАХИМОВ ДЖИДЖИКЬОСЕВ
АДНАН МЕХМЕД АХМЕД
АЖДА АХМЕД МУСТАФА
АЖДА МЕХМЕД САЛЬОВЛУ
АЗЕМ ЗАИТ ИБРЯМ
АЙГЮН ЗАИТ ИБРЯМ
АЙГЮН ХАСАНОВ КЕХАЙОВЛОВ
АЙДАН МЕХМЕД САЛЬОВЛО
АЙДЪН МЕХМЕДОВ КАРААЛИЕВ
АЙЛИН НИХАТОВА НАНИШЕВА
АЙЛИН ОСМАНОВА АБТУЛОВА
АЙЛЯ ХЮСЕИНОВА ДЖЪЛЪЗОВА
АЙЛЯН ЕМИНОВА МЕХМЕДОВА
АЙНУР МУСТАФОВА МЕХМЕДОВА-ЧАКЪР
АЙСУН СЕЙФИДИН ГЕДИК
АЙШЕ АЛИ РЕХАНОВА
АЙШЕ АЛИЕВА ХАСАНБАШЕВА
АЙШЕ АЛИЕВА ХЮСЕИНОВА
АЙШЕ АХМЕДОВА МЕХМЕДОВА
АЙШЕ АХМЕДОВА ФЕИЗОВА
АЙШЕ АХМЕДОВА ХАЛИЛХОДЖЕВА
АЙШЕ БЕЙТУЛА ХАСАНБАШЕВА
АЙШЕ ЕБАЗЕРОВА КОСТАНЦАЛЪ
АЙШЕ ЕРДИНЧЕВА ЧАКАЛ
АЙШЕ ИБРЯМ ДЖЕЛЪЗ
АЙШЕ ИБРЯМОВА ОМУРКЬОВЛОВА
АЙШЕ ИСМЕТ ГЮДЖЕН
АЙШЕ МЕХМЕДОВА БЕКИРОВА
АЙШЕ МЕХМЕДОВА ГЕДИКОВА
АЙШЕ МЕХМЕДОВА КАДИРОВА
АЙШЕ МУСТАФА ЮМЕРОВА
АЙШЕ МУСТАФОВА ОМУРКЬОВЛИЕВА
АЙШЕ МУСТАФОВА ТОРЛАКЛИЕВА
АЙШЕ МЪСТЪНОВА ДАЛЯН
АЙШЕ РЕДЖЕБ ЮНУЗОВА
АЙШЕ РУЖДИЕВА КАДОВЛУ
АЙШЕ ХАСАНОВА МЕМИШЕВА
АЙШЕ ХЮСЕИНОВА ХАСАНБАШЕВА
АКИФ БЕКИР КОДЖААЛИ
АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ ЗАРКОВ
АЛИ АЛИЕВ ТАРАКЧЪ
АЛИ АЛИЕВ ТОРЛАКЛИЕВ
АЛИ АХМЕД АЛИ
АЛИ АХМЕД ПЪРЪШМОЛЛА
АЛИ ДАВУДОВ ТОРЛАКЛИЕВ
АЛИ ЕЮБ САЛИ
АЛИ ИБРЯМОВ КАДИРОВ
АЛИ ИЛЯЗ НАНИШ
АЛИ КАДИРОВ ХАДЖИАХМЕДОВ
АЛИ КАДИРОВ ХАДЖИАХМЕДОВ
АЛИ МЕХМЕД ДИШЛИ
АЛИ МЕХМЕД ХАЛИЛХОДЖА
АЛИ ОСМАН АБТУЛА
АЛИ ОСМАН КЕХАЙОВЛУ
АЛИ ОСМАН ПРАШКО
АЛИ ОСМАН ПРАШКО
АЛИ РАСИМ НАНИШ
АЛИ СЕВГИН ДЖИВДЖАР
АЛИ ФИКРЕТОВ ДЖЪЛЪЗОВ
АЛИ ХАСАН ШАКИР
АЛИ ХАСАНОВ ЮМЕРОВ
АЛИ ХЮСЕИН ТОРЛАКЛЪ
АЛИЕ АХМЕДОВА ДЖЪЛЪЗ
АЛТАН АХМЕД ПЪРЪШМОЛЛА
АЛЯРА РЕДЖЕБ ГАВАЛДЖИ
АНТОАНЕТА РУМЕНОВА СТАНЧЕВА
АРЗУ АЛТАН ПЪРЪШМОЛЛА
АРЗУ АХМЕДОВА РЕХАНОВА
АРЗУ НЕДРЕТ КЕХАЙОВЛУ
АРИФ ДАВУД ТОРЛАКЛЪ
АСЕНИЕ ЮСМЕН ПЪРЪШМОЛЛА
АСИЕ БАКИЕВА ЧЕЛИК
АТИДЖЕ МЕХМЕД ТОПЧУЛ
АТИДЖЕ МЕХМЕДОВА ХЮСЕИНОВА
АТИТДЖЕ АХМЕД НАНИШ
АТЧЕ АЛИЕВА ДЕЛИАЛИЕВА
АТЧЕ АХМЕДОВА ДЖИВДЖАРОВА
АТЧЕ ВЕДАТОВА МЕХМЕДАЛИЕВА
АТЧЕ КАДИР ДЖИВДЖАР
АТЧЕ СЕБАХТИНОВА МЕХМЕДАЛИЕВА
АТЧЕ ХАСАНОВА САЛИЕВА
АТЧЕ ЯКУБ БУРУК
АТЧЕ ЯКУБ ГАВАЛДЖИ
АФИЗЕ ИБИШЕВА КАРААЛИЕВА
АХМЕД АБДУЛЛА ОСМАН
АХМЕД АЛИ ПЪРЪШМОЛЛА
АХМЕД АЛИ САЛЬОВЛУ
АХМЕД АЛИ ХАСАНБАШ
АХМЕД АЛИЕВ ТАРАКЧЪ
АХМЕД АХМЕД ДЖИВДЖАР
АХМЕД ГЮНАЙДЪНОВ ДЕЛИАЛИЕВ
АХМЕД ИБРЯМОВ КОДЖААЛИЕВ
АХМЕД ИСМАИЛ АХМЕД
АХМЕД ЙЪЛМАЗОВ БУРУКОВ
АХМЕД МЕХМЕД АХМЕД
АХМЕД МЕХМЕД МЕХМЕДАЛИ
АХМЕД МЕХМЕДОВ АТИБОВ
АХМЕД МЕХМЕДОВ АХМЕДОВ
АХМЕД МЕХМЕДОВ ВЕЗИРОВ
АХМЕД МЕХМЕДОВ ФЕИЗОВ
АХМЕД МУРАДОВ ЮНУЗОВ
АХМЕД МУСТАФА МЕХМЕД
АХМЕД МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ
АХМЕД РАИФ КОСТАНЦАЛЪ
АХМЕД РЕХАНОВ ХЮСЕИНОВ
АХМЕД САЛИ ИМАМ
АХМЕД СЕБАХТИНОВ МЕХМЕДАЛИЕВ
АХМЕД СЕВГИНОВ ДЖИБЪРДЖИ
АХМЕД СЕЛИМОВ АХМЕДОВ
АХМЕД ФИКРЕТОВ МЕХМЕДОВ
АХМЕД ХАСАН МУРАД
АХМЕД ХАСАН ХАСАНДЖИК
АХМЕД ХАСАНОВ АХМЕДОВ
АХМЕД ХАСАНОВ ЧИРАКОВ
АХМЕД ХЮСЕИН КОДЖААЛИ
АХМЕД ХЮСЕИНОВ КАРААЛИЕВ
АШИМЕ АХМЕДОВА ЯНАЛИШЕВА
БАЙИСЕ РЕДЖЕБОВА ТОРЛАКЛИЕВА
БАЙСЕ ФЕЙЗИ ДЖЪЛЪЗ
БАХТИШЕН МУСТАФОВА ИМАМ
БЕДИХА АХМЕД ДЖАМБАЗ
БЕДИХА АХМЕДОВА МУРАД
БЕДИХА МЕХМЕД АХМЕД
БЕДРИЕ МАХМУД ХАСАНБАШ
БЕДРИЕ ШЕРЕФИДИН ЧОЛАК
БЕЙСИМ ФЕИЗ ХЮСЕИН
БЕЙТУЛА МЕХМЕДОВ ХАДЖИАХМЕДОВ
БЕЙХАН ХЮСЕИНОВ ТОПАЛОВ
БЕКИР АКИФ КОДЖААЛИ
БЕЛДА МЕХМЕДОВА ЮМЕРОВА
БЕТРИЕ ХЮСЕИН МУРАДОВА
БЕХТИ КАСИМОВ ТОПЧУЛОВ
БИННАС АХМЕД ХАСАНБАШ
БОГДАНА ЯСЕНОВА МИХАЙЛОВА
БУРЧИН РЕДЖЕБ ЧИРИШЛИЕВА
БЮЛЯНТ ФИКРЕТ НАНИШ
БЮРХАН ХЮСЕИН БЕКТЕШ
ВЕДАТ ХЮСЕИН ЧЕЛИК
ВЕСИЛЕ ХАСАНОВА ГЬОДЖЕНОВА
ГАЛИБ МЕХМЕДОВ БЕКИРОВ
ГИЗЕМ ЕРОЛОВА ХАСАНБАШЕВА
ГЬОКЧЕН МУСТАФА КОДЖААЛИ
ГЬОНЮЛ СЕБАЙДИНОВА АХМЕД
ГЮЛБАХАР ОСМАНОВА БУРУКОВА
ГЮЛГЮН ХАСАНОВА КЕХАЙОВЛОВА
ГЮЛДЖИХАН РАМИСОВА БЕКТЕШЕВА
ГЮЛЕЙМАН ИБИШЕВА САЛИ
ГЮЛЗАР СЕЗАИЕВА САЛЬОВЛУ
ГЮЛИЗАР АХМЕДОВА МЕХМЕДОВА
ГЮЛЛЮ АХМЕД АЛИШ
ГЮЛСЮН АХМЕДОВА ГАВАЛДЖИЕВА
ГЮЛТЕН СЮЛЕЙМАНОВА КАРААЛИЕВА
ГЮЛТЕН ХЮСЕИНОВА ЯКУБ
ГЮЛХАН РАМИСОВА БЕКТЕШЕВА
ГЮЛЮМСЕР ТЕФИК МУРАД
ГЮНАЙ ЯКУБОВ БЕКИРОВ
ГЮНАЙДЪН МЕХМЕДОВ ДЕЛИАЛИЕВ
ГЮНЕР МУРАД ХАСАН
ГЮРДЖАН АЛИЕВ ТОРЛАКЛИЕВ
ГЮРДЖАН КЯЗИМ ЧАКАЛ
ГЮРСЕЛ МУСТАФОВ ХЮСМЕНОВ
ГЮРСЕЛ САЛИ ДРЯНЦАЛЪ
ГЮРСЕЛ ХЮСЕИНОВ НАХНИЕВ
ДАВУД ХАСАНОВ КАРААЛИЕВ
ДАУД АХМЕДОВ ДАУДОВ
ДАУД НЕДРЕТ ДАУД
ДЕНИС АЙДЪН АКИФ
ДЖАНАН СИНАНОВА ХАСАНОВА
ДЖИНГИЗ ХЮСМЕН КОДАК
ДИДЕМ НЕДРЕТ ДАУД
ДИЛБЕР РЕМЗИ ЧАКЪР
ДИЛЕК ЗЮЛКЮФ ХАСАНОВА
ЕБАЗЕР ХЮСЕИНОВ ЧОЛАКОВ
ЕДЖЕ ЕБАЗЕРОВА ЧОЛАКОВА
ЕДИБЕ АХМЕДОВА БАКШОВА
ЕЛИЗ ШАМСИДИНОВА КАРААЛИЕВА
ЕЛИС АХМЕД МУРАД
ЕЛИФ ГЮРДЖАН ЧАКАЛ
ЕМЕТУЛА АККОВА НАНИШЕВА
ЕМЕТУЛА ХЮСЕИН НАНИШ
ЕМЕТУЛЛА АХМЕДОВА ФЕИЗОВА
ЕМИНЕ АЛИ КОДЖААЛИ
ЕМИНЕ АРИФОВА ОСМАНОВА
ЕМИНЕ АХМЕДОВА САЛИ
ЕМИНЕ АХМЕДОВА ХАЛИЛХОДЖА
ЕМИНЕ ДАУДОВА БУРУКОВА
ЕМИНЕ ИБРЯМОВА ХАСАНОВА
ЕМИНЕ ИСМАИЛОВА КАРАЮМЕРОВА
ЕМИНЕ ИСМЕТОВА ХЮСЕИНОВА
ЕМИНЕ МУСТАФОВА ХАДЖИЮМЕРОВА
ЕМИНЕ САЛИЕВА КАРАХАСАНОВА
ЕМИНЕ САЛИЕВА ОМУРКЮВЛОВА
ЕМИНЕ ФИКРЕТОВА КАДОВЛУ
ЕМИНЕ ФИКРЕТОВА НАНИШ
ЕМИНЕ ХАСАНОВА БУРУКОВА
ЕМИНЕ ХАСАНОВА ВЕЛИЕВА
ЕМИНЕ ХЮСЕИН БЕКТЕШ
ЕМИНЕ ХЮСЕИНОВА ХАСАНОВА
ЕМИНЕ ЮЗЕИР АХМЕДОВА
ЕМИНЕ ЮМЕРОВА ДЖИДЖИКЬОСЕ
ЕМИТУЛА ГЮРСЕЛ ДРЯНЦАЛЪ
ЕМРЕ САЛИМ БУРУК
ЕМРЕ СЕЗГИН СЮЛЕЙМАН
ЕРДЖАН АХМЕД ДЖИВДЖАР
ЕРДИНЧ МЕХМЕДОВ МЕХМЕДОВ
ЕРОЛ ХАСАНОВ МЕХМЕДОВ
ЕРОЛ ХАСАНОВ ХАСАНБАШЕВ
ЕСИН ХЮСЕИН ГЬОДЖЕН
ЕСРА БЮЛЯНТ НАНИШ
ЕШМА МЕХМЕДОВА ЧИРАКОВА
ЕЮБ АЛИ ЕЮБ
ЕЮБ САЛИЕВ САЛИЕВ
ЖОШКУН МЕРГЮЛ АДЕМ
ЗЕЙНЕБ АДНАН САЛИ
ЗЕКЕРИЕ ХАСАН АТИБ
ЗЕЛИХА ИБРЯМ ДИШЛИ
ЗЕЛИХА ХАСАНОВА МУРАДОВА
ЗЕХРА АЛИ НАНИШ
ЗЕХРА ИБРЯМ ЧАКАЛ
ЗЕХРА МУРАДОВА ДАУДОВА
ЗИЙНЕБ АЛИ АХМЕД
ЗИХНИ САЛИ ИМАМ
ЗЮЛЕЙХА АХМЕД ХАСАНДЖИК
ЗЮЛКЮФ ИСМАИЛОВ ХАСАНОВ
ЗЮЛФИЕ АХМЕДОВА АХМЕДОВА
ЗЮХРЕ НАИМОВА КЬОСЕВА
ИБИШ АЛИ КАРААЛИ
ИБИШ САЛИ САЛИМ
ИБРАХИМ АХМЕД ДЖИВДЖАР
ИБРАХИМ АХМЕДОВ ШИЙТАНОВ
ИБРАХИМ МЕХМЕДОВ ОМУРКЬОВЛОВ
ИБРАХИМ ОСМАНОВ ХАЛИЛХОДЖОВ
ИБРАХИМ РЕМЗИ ХЮСЕИН
ИБРАХИМ ХАСАН ДЖЪЛЪЗ
ИБРАХИМ ХАСАНОВ ХАСАНБАШЕВ
ИБРАХИМ ХЮСЕИН ДЖИДЖИКЬОСЕ
ИБРАХИМ ХЮСЕИН ДЖЪЛЪЗ
ИБРЯМ ХЮСЕИНОВ КЬОФТЕДЖИЕВ
ИЛИЯЗ АЛИ НАНИШ
ИЛИЯН БОРИСЛАВОВ АСЕНОВ
ИЛКНУР МУСТАФА ДЖЪЛЪЗ
ИЛХАН МУСТАФОВ ХАСАНОВ
ИНАНЧ БЕРКАНТ ГАВАЛДЖИ
ИСМАИЛ АЛИЕВ ДЖИГОВ
ИСМЕТ АХМЕД ЧЕЛИК
ИСМЕТ ХЮСЕИН ЧЕЛИК
ИСМЕТ ХЮСЕИНОВ МУРАДОВ
ЙЪЛДЪЗ МУСТАФА МЕХМЕД
ЙЪЛМАЗ АХМЕДОВ БУРУКОВ
КАДИР АЛИЕВ ХАДЖИАХМЕДОВ
КАДИР МЕХМЕД КАРАЮМЕР
КАДРИЕ АХМЕДОВА НАНИШЕВА
КАДРИЕ АХМЕДОВА ЯКУБОВА
КАДРИЕ МЕХМЕД САЛЬОВЛУ
КАДРИЕ МУСТАФА АХМЕД
КАДРИЕ МУСТАФОВА ЧЕЛИКОВА
КАДРИЕ ХЮСЕИНОВА ПРАШКО
КАСИМ АХМЕДОВ ТОПЧУЛОВ
КАСИМ МЕХМЕДОВ ДЖАМБАЗОВ
КЕРИМ ИБРАХИМОВ ХАСАНБАШЕВ
КЕРИМЕ ХАСАНОВА ХАСАНБАШЕВА
КРАСИМИР МАРТИНОВ БОЦЕВ
КУДРЕТ МУСТАФА МАНАФ
КЯЗИМ КЯЗИМОВ МЕХМЕДОВ
КЯЗИМ МЕХМЕД АХМЕД
КЯЗИМ МЕХМЕД ЧАКАЛ
КЯНИЕ АХМЕДОВА ВЕЗИРОВА
ЛЕЙЛЯ ХАКЪЕВА ШАЛЛАКОВА
ЛЕМАН ХАСАНОВА КОДАКОВА
ЛЮТФИ МЕХМЕД ДЖАМБАЗ
МАРИЙКА ЗЛАТЕВА КЪНЧЕВА
МАХМУД АЛИ НАНИШ
МАХМУД АЛИ ХАСАНБАШ
МАХМУД МЕХМЕД ДАЛЯН
МАХМУД МЕХМЕДОВ РЕХАНОВ
МАХМУД ХАСАНОВ ТОРЛАКЛИЕВ
МЕДЖНУН МУАММЕРОВ АХМЕДОВ
МЕЖНУН РАМИН БЮЛБЮЛ
МЕЙЛИН ГЮРСЕЛОВА ХЮСЕИНОВА
МЕЙЛИН ЕРОЛОВА ХАСАНБАШЕВА
МЕЛЕГБЕР ХЮСЕИН ДРЯНЦАЛЪ
МЕЛИСА АХМЕД ИСМАИЛ
МЕЛИХА АХМЕДОВА БУРУКОВА
МЕЛИХАТ СЮЛЕЙМАНОВА БУРУКОВА
МЕРАЛ ИЛХАН КАРААЛИЕВА
МЕРГЮЛ АХМЕДОВА ГЬОДЖЕН
МЕРГЮЛ ХАСАН МАХМУД
МЕСУТ ХАСАНОВ МУРАДОВ
МЕТИН НУРИЕВ НУРИЕВ
МЕХМЕД АЛИ НАНИШ
МЕХМЕД АЛИ САЛЬОВЛО
МЕХМЕД АЛИШЕВ РЕХАНОВ
МЕХМЕД АХМЕД АЛИШ
МЕХМЕД АХМЕД ХАСАНДЖИК
МЕХМЕД АХМЕДОВ БУРУКОВ
МЕХМЕД АХМЕДОВ ДЖАМБАЗОВ
МЕХМЕД АХМЕДОВ ФЕИЗОВ
МЕХМЕД БЕКИР САЛЬОВЛУ
МЕХМЕД ГЮНАЙДЪНОВ ДЕЛИАЛИЕВ
МЕХМЕД ДАУДОВ ДАУДОВ
МЕХМЕД ИБРАХИМ ДЖИДЖИКЬОСЕ
МЕХМЕД ИСМАИЛОВ ГЬОДЖЕНОВ
МЕХМЕД ИСУФОВ БУРУКОВ
МЕХМЕД КАДИР ДЖЕЛЪЗ
МЕХМЕД КАСИМОВ ХАДЖИАХМЕДОВ
МЕХМЕД КЯЗИМОВ КЯЗИМОВ
МЕХМЕД ЛЮТВИЕВ ФУЧЕДЖИЕВ
МЕХМЕД ЛЮТФИ АХМЕД
МЕХМЕД МАХМУДОВ РЕХАНОВ
МЕХМЕД МАХМУДОВ ТОРЛАКЛИЕВ
МЕХМЕД МЕХМЕД АХМЕД
МЕХМЕД МЕХМЕДОВ БУРУКОВ
МЕХМЕД МЕХМЕДОВ КОДЖААЛИЕВ
МЕХМЕД МУСТАФОВ КОДЖААЛИЕВ
МЕХМЕД НУХОВ ДЖЕЛЪЗОВ
МЕХМЕД РЕДЖЕБ ГАВАЛДЖИ
МЕХМЕД ХАСАНОВ КАРААЛИЕВ
МЕХМЕД ХАСАНОВ ЮМЕРОВ
МЕХМЕТ ЗЕКЕРИЕ АТИБ
МЕХРИБАН ИБРЯМ ХАСАНБАШ
МЕХРИБАН ХАКА НАНИШЕВА
МЕХТИДЖАН ХЮСЕИНОВА АКИФОВА
МУРАД НУРИЕВ НУРИЕВ
МУРАД ХЮСЕИНОВ МУРАДОВ
МУСТАФА АККОВ НАНИШЕВ
МУСТАФА АЛИ ШАКИР
МУСТАФА АХМЕД МЕХМЕДАЛИ
МУСТАФА ИБРЯМОВ ХЮСМЕНОВ
МУСТАФА ИСМАИЛ ГАВАЛДЖИ
МУСТАФА КУДРЕТ МУСТАФА
МУСТАФА КЯШИФ АХМЕД
МУСТАФА МАХМУДОВ ТОРЛАКЛИЕВ
МУСТАФА МЕХМЕДОВ КОДЖААЛИЕВ
МУСТАФА МУСТАФА АХМЕД
МУСТАФА САЛИ ВЕЙСАЛ
МУСТАФА ХАСАН НАНИШМУСТАФА
МУТЛУ НАИМ ЕЮБ
МЪСТЪН МЕХМЕД ДАЛЯН
МЪСТЪН МЪСТЪНОВ ДАЛЯН
МЮЖГЕН МЕХМЕДОВА ИБРЯМОВА
МЮЖГЯН АХМЕДОВА ИМАМ
МЮЖГЯН МЕХМЕД ХАСАНДЖИК
МЮЖГЯН МЕХМЕДОВА ДЖЕЛЪЗОВА
МЮКЕРЕМ НАЗИФ ТОРЛАКЛЪ
МЮКЕРЯМ АХМЕДОВА ПРАШКОВА
МЮМЮНЕ ДУРАН ДАЛЯН
МЮРВЕТ АХМЕДОВА ДЖЪЛЪЗОВА
НАЗИКЕ ТАХИРОВА АЛИЕВА
НАЗИФЕ ИСМАИЛ ОСМАН
НАЗИФЕ КАСИМОВА КАРААЛИЕВА
НАЛИАН МЕХМЕДОВА ХАДЖИАХМЕДОВА
НАРГЮЛЕ ШЕФКЪ БЮЛБЮЛ
НАУМ АСЕНОВ ТОНЧЕВ
НАФИСЕ ИБРАХИМОВА ДЖЪЛЪЗ
НЕБАХТИЕ КЯЗИМОВА РЕХАНОВА
НЕВЗАТ ИБРЯМОВ ХАСАНБАШЕВ
НЕВИН МЕХМЕДОВА ЗАФИРОВА
НЕВИН ХЮСЕИН БУРУК
НЕВРИЕ РЕДЖЕБ САЛИ
НЕДЖМИЕ ЮМЕРОВА КОДАКОВА
НЕДРЕТ ДАУД ГЬОДЖЕН
НЕДРЕТ МАХМУДОВ МАХМУДОВ
НЕДРЕТ ФИКРЕТОВ ДЖЪЛЪЗОВ
НЕРМИДИН ХАСАНОВ БУРУКОВ
НЕФИСЕ АХМЕД КЪРМАДЖИ
НЕФИСЕ ИБРЯМОВА МУСТАФОВА
НЕФИСЕ ИСМАИЛОВА ЧЕЛИК
НЕФИСЕ САЛИЕВА ХЮСМЕНОВА
НЕФИСЕ ХАСАНОВА ХЮСМЕНОВА
НИЛЯЙ НЕДРЕТОВА КАДОВЛУ
НИХАЛ АЙЛИНОВА НАНИШЕВА
НУРГЮЛ АРИФ САЛЬОВЛО
НУРДЖАН МЕХМЕД КОДЖААЛИЕВА
НУРСЕЛ ТЮНЧЕРОВА ДЖИБЪРДЖИ
НУХ САХЛИМОВ ДЖЕЛЪЗОВ
ОГЮН КАСИМОВ ДЖАМБАЗОВ
ОЗГЮР БЕРКАНТ ГАВАЛДЖИ
ОКТАЙ ОСМАНОВ АКИФОВ
ОНУР ИБРАХИМ ДЖИДЖИКЬОСЕ
ОРХАН ИБРЯМОВ КАДИРОВ
ОСМАН АЛИ ПРАШКО
ОСМАН ИСМАИЛ ГЮДЖЕН
ОСМАН ОСМАНОВ АКИФОВ
ОСМАН ОСМАНОВ АКИФОВ
ОСМАН ХАСАН ЯКУБ
ОСМАН ХЮСЕИНОВ КЬОФТЕДЖИЕВ
РАЗИЕ САЛИ ГАВАЛДЖИ
РАИМЕ ОСМАН ДЖЪЛЪЗ
РАИФ АХМЕД КОСТАНЦАЛЪ
РАИФ ХАСАН ДЖЪЛЪЗ
РАЙМЕ АХМЕД АХМЕДОВА
РАЙМЕ АХМЕД ШИЙТАН
РАЙМЕ АХМЕДОВА АТИБОВА-КАРААЛИЕВА
РАМИН НАИМ БЮЛБЮЛ
РАСИМ ИБРЯМ ЧАКАЛ
РЕВАСИЕ КЯМИЛ САЛИ
РЕДЖЕБ МЕХМЕД ГАВАЛДЖИ
РЕДЖЕБ ХАСАН КАДОВЛУ
РЕМЗИ ХЮСЕИН МЕХМЕД
РЕМЗИЕ ИСУФОВА БУРУКОВА
РЕНГИНАР МУРАДОВА ДЖЪЛЪЗ
РЕХАН РЕХАН ДЕБРЕЛИ
РОСЕН РУМЕНОВ ХРИСТОВ
РУКИЕ РЕМЗИ ХЮСЕИН
РУКИЕ ХАСАН ДЖИВДЖАРОВА
РУСИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ
РЮВЕЙДЕ ХАСАНОВА ДЖИДЖИКЬОСЕВА
РЮВЕЙДЕ ХЮСЕИН ОМУРКЬОВЛОВА
САДИЕ МЕХМЕДОВА КАРААЛИ
САДИЕ МЕХМЕДОВА МАХМУДОВА
САДИЕ РУЖДИЕВА ТОРЛАКЛИЕВА
САДИФЕ АБИБЕ ДЕЛИАЛИ
САДИФЕ МУСТАФОВА КОДЖААЛИЕВА
САДИФЕ ХЮСЕИНОВА ОМУРКЬОВЛОВА
САИМЕ ИЛХАН КАРААЛИЕВА
САЛИ АБДУЛА КУЛАКСЪЗ
САЛИ ГЮРСЕЛ ДРЯНЦАЛЪ
САЛИ ЕБАЗЕР ТОРЛАКЛЪ
САЛИ ЗИХНИ ИМАМ
САЛИ МЕХМЕД ДЖИВДЖАР
САЛИ НИХАТОВ НАНИШЕВ
САЛИ САЛИМ САЛИ
САЛИМ АДЕМ БУРУК
САЛИХА АДЕМ НАНИШ
САЛИХА АЛИЕВА ДЖИБЪРДЖИ
САЛИХА АХМЕДОВА ФУЧЕДЖИЕВА
САЛИХА БЕЙТУЛОВА БУРУКОВА
САЛИХА ИБРЯМОВА ХАДЖИАХМЕДОВА
САЛИХА ИСМАИЛОВА ДЖИГОВА
САЛИХА МЕХМЕД ДАУДОВА
САЛИХА МЕХМЕД КЕХАЙОВЛУ
САЛИХА МЕХМЕД ТОРЛАКЛИЕВА
САЛИХА МУСТАФА КОДЖААЛИЕВА
САЛИХА ХАСАН АТИБ
САЛИХА ХЮСЕИН БУРУК
САМИЕ КАДИР САЛИ
САНИЕ КАДИР МАХМУД
САФИЕ ХАСАНОВА ПЪРЪШМОЛЛА
САХЛИМ АХМЕД ТОПЧУЛ
САХЛИМ ЗЮЛКЯРОВ ТОПЧУЛОВ
САХЛИМ ЮЗДЖАНОВ КАДОВЛОВ
СЕВГИН АЛИЕВ ДЖИВДЖАРОВ
СЕВГИН АХМЕДОВ ДЖИБЪРДЖИ
СЕВГЮЛ МЕХМЕД МУРАДОВА
СЕВДЖАН БЕКИР АБТИ
СЕВИМ АЛИШ ТОРЛАКЛЪ
СЕВИМ АХМЕД ЧОЛАК
СЕВИНЧ МУСТАФОВА КУРДОВА
СЕДА КУДРЕТ ШАБАН
СЕЗГИН АХМЕДОВ ДЕЛИАЛИЕВ
СЕЗГИН АХМЕДОВ ХАСАНОВ
СЕЗГИН МАХМУДОВ ТОРЛАКЛИЕВ
СЕЗГИН САЛИМ БУРУК
СЕЗГИН ЯКУБОВ ИМАМОВ
СЕЙДЕ ОСМАНОВА МУРАДОВА
СЕЙДЖАН ХЮСЕИНОВА МУСТАФОВА
СЕЙФИДИН ЕБАЗЕРОВ ГЕДИКОВ
СЕЙФИТИН САЛИ БАЛДЖИ
СЕЙЯРЕ ЙИГИТ
СЕЛВЕР КАСИМОВА ЮМЕРОВА
СЕЛВЕР МЕХМЕД МЕХМЕДАЛИЕВА
СЕЛИМ АХМЕДОВ КАРАХАСАНОВ
СЕЛИМ АХМЕДОВ СЕЛИМОВ
СЕЛИМ СЕЛИМОВ АХМЕДОВ
СЕЛИМЕ ИСУФОВА АКИФОВА
СЕЛИМЕ МЕХМЕД ДЖИГА
СЕЛИМЕ САЖИДЕЕВА КОДЖААЛИ
СЕЛИМЕ СЕЛИМ ХАЛИЛХОДЖА
СЕЛИН БЕЙХАНОВА АХМЕДОВА
СЕЛИН ВЕДАТ ЧЕЛИК
СЕМИХА ТАХИР ГАВАЛДЖИ
СЕМРА АЛИЕВА ТАРАКЧЪ-АЛИ
СЕРКАН ИБРАХИМОВ СЮЛЕЙМАНОВ
СЕРКАН СЕЗГИН АХМЕД
СИБЕЛ АХМЕД НАНИШ
СИБЕЛ ЕРХАН КОДЖААЛИ
СИНЕМ АСЕНОВА КАМЕНОВА
СИНЕМ ИБРАХИМОВА СЮЛЕЙМАНОВА
СУЗАН ВЕЖДИ ХАДЖИАХМЕДОВА
СУЗАН ИЛХАНОВА ТЮРКЕР
СУНАЙ АЛИ ХАЛИЛХОДЖА
СЮЗАН РЕМЗИ ИВЕЛИНОВА
СЮЛБИЕ НЕДЖМИ МАНАФ
СЮЛЕЙМАН СЕЗГИН ХАСАН
СЮЛЕЙМАН ХАСАНОВ ВЕЛИЕВ
СЮЛЕЙМАН ХЮСЕИН КАРААЛИ
ТАНЕЛ НЕЖДЕТ ХАСАН
ТАНЕР ИБРЯМОВ АЛИШЕВ
ТУНДЖАЙ КАДИРОВ КАРАЮМЕРОВ
ТУЧЕ ХЮСЕИН ЧЕЛИК
ТЮРКЯН БЕХАТ ЧОЛАКОВА
ТЮРКЯН РЕДЖЕБОВА АЛИЕВА
ФАТМЕ АХМЕД МУРАД
ФАТМЕ АХМЕД НУРИ
ФАТМЕ АХМЕД ТОПАЛ
ФАТМЕ АХМЕДОВА КАРААЛИЕВА
ФАТМЕ ДАУДОВА КАРААЛИЕВА
ФАТМЕ КАДИРОВА ДЖЪЛЪЗ
ФАТМЕ МЕТИН САЛЬОВЛУ
ФАТМЕ МЕХМЕД ГЬОДЖЕН
ФАТМЕ МЕХМЕД КЕХАЙОВЛУ
ФАТМЕ ОСМАНОВА АХМЕДОВА
ФАТМЕ ОСМАНОВА ХЮСМЕНОВА
ФАТМЕ ХАСАН ХЮСЕИН
ФАТМЕ ХАСАНОВА ГАВАЛДЖИ
ФАТМЕ ХАСАНОВА ДЕЛИАЛИЕВА
ФАТМЕ ХАШИМОВА ЯКУБОВА
ФАТМЕ ХЮСЕИН ИМАМ
ФАТМЕ ХЮСЕИН ТАРАКЧЪ
ФАТМЕ ХЮСЕИН ЧЕЛИК
ФАТМЕ ХЮСЕИНОВА МУРАДОВА
ФАТМЕ ЮСЕИНОВА МЕХМЕДАЛИЕВА
ФЕРИДЕ ИБРЯМОВА БУРУКОВА
ФЕТИЕ МЕХМЕДАЛИЕВА ГЮДЖЕНОВА
ФИДАНКА АНТОНОВА РУМЕНОВА
ФИКРЕТ АЛИЕВ ДЖЪЛЪЗОВ
ФИКРЕТ САЛИ НАНИШ
ФИКРИЕ ХАСАН ДЖИВДЖАР
ХАБИБЕ ДЖАФЕРОВА КАДОВЛО
ХАВА АЛИ КАРААЛИ
ХАВА АХМЕД ХАСАНОВА
ХАВА АХМЕДОВА МЕХМЕДОВА
ХАВА ДАВУДОВА ДЖАМБАЗОВА
ХАВА ИБРАХИМ ТОПАЛОВА
ХАВА ИСМАИЛОВА НАНИШ
ХАВА МЕХМЕД ХАДЖИХАСАНОВА
ХАВА МЕХМЕДОВА АХМЕДОВА
ХАВА МЕХМЕДОВА ТОРЛАКЛИЕВА
ХАВА ОСМАН ТОРЛАКЛИЕВА
ХАВА СЮЛЕЙМАНОВА КАРААЛИЕВА
ХАВА ХАЛИЛОВА ЧИРАКОВА
ХАВА ХАСАН ДЖИВАН ЯВУЗ
ХАВА ХАСАНОВА БЕЛБЕРОВА
ХАКАН НЕРМИДИНОВ БУРУКОВ
ХАЛИЕ ШЕФКЕДОВА ТОРЛАКЛИЕВА
ХАЛИМЕ ЙОЗТЮРК
ХАЛИМЕ АЛИЕВА ХАСАНБАШЕВА
ХАЛИМЕ АХМЕДОВА АТИБ
ХАЛИМЕ АХМЕДОВА ХАДЖИАХМЕДОВА
ХАЛИМЕ ИБРЯМ ПРАШКО
ХАЛИМЕ МЕХМЕД ГЮДЖЕНОВА
ХАЛИМЕ МЕХМЕД ТОПЧУЛ
ХАЛИМЕ МЕХМЕДОВА РЕХАНОВА
ХАЛИМЕ МУСТАФОВА БАЛДЖИ
ХАЛИМЕ МУСТАФОВА МЕМИШЕВА
ХАЛИМЕ ХАЛИЛОВА АЛИШЕВА
ХАЛИМЕ ХЮСЕИН ШАКИР
ХАЛИМЕ ХЮСЕИНОВА КОДЖАТЮРК
ХАЛИМЕ ЮКСЕЛ НАИМ
ХАНДЕ АЛИЕВА ДЖЪЛЪЗОВА
ХАСАН АЛИЕВ ЮМЕРОВ
ХАСАН АХМЕДОВ КЕХАЙОВЛОВ
ХАСАН ЕБАЗЕРОВ ЧОЛАКОВ
ХАСАН ЗЕКЕРИЕ АТИБ
ХАСАН ИБРАХИМОВ ХАСАНБАШЕВ
ХАСАН ИБРЯМ ДЖЪЛЪЗ
ХАСАН ИБРЯМ КАДОВЛУ
ХАСАН МАХМУДОВ КАРААЛИЕВ
ХАСАН МЕХМЕДОВ КЪРМАДЖИЕВ
ХАСАН МУРАД ХАСАН
ХАСАН МУСТАФА АБТИ
ХАСАН ХАСАН ЯКУБ
ХАСАН ХЮСЕИНОВ КАРААЛИЕВ
ХАСАН ХЮСЕИНОВ ТОРЛАКЛИЕВ
ХАСАН ХЮСЕИНОВ ХАДЖИЮМЕР
ХАСАН ХЮСЕИНОВ ХЮСМЕНОВ
ХАСАН ЮМЕРОВ ХАДЖИЮМЕРОВ
ХАТИДЖЕ АДЕМ КЕХАЙОВЛОВА
ХАТИДЖЕ РАИФ ДЖЪЛЪЗ
ХАШИМЕ ХЮСЕИНОВА МЕХМЕДАЛИ
ХЕЛИН АЙХАНОВА ИБРЯМОВА
ХРИСТИНА МАРИНОВА АНТОНОВА
ХЮСЕИН АХМЕД ДЖИВДЖАР
ХЮСЕИН АХМЕД КОДЖААЛИ
ХЮСЕИН АХМЕДОВ ОМУРКЮВЛОВ
ХЮСЕИН БЕЙСИМ ФЕИЗ
ХЮСЕИН БЮРХАН ХЮСЕИН
ХЮСЕИН ДАУД КАРААЛИ
ХЮСЕИН ЕБАЗЕР ЧОЛАК
ХЮСЕИН ЕЮБОВ САЛИЕВ
ХЮСЕИН ИБРЯМОВ ДЖЪЛЪЗОВ
ХЮСЕИН ИСМАИЛ ГЬОДЖЕН
ХЮСЕИН ИСМЕТ ЧЕЛИК
ХЮСЕИН МАХМУДОВ КАРААЛИЕВ
ХЮСЕИН МУРАДОВ МУРАДОВ
ХЮСЕИН МУСТАФОВ МУСТАФОВ
ХЮСЕИН СЮЛМАНОВ ХЮСЕИНОВ
ХЮСЕИН ХАСАН ТОПАЛ
ХЮСЕИН ХАСАНОВ ПРАШКОВ
ХЮСЕИН ХАСАНОВ ЯКУБОВ
ХЮСЕИН ХЮСЕИН ИСМАИЛ
ХЮСЕИН ШЕРЕФИДИН ЧОЛАК
ХЮСМЕН МЕХМЕДОВ КОДАКОВ
ХЮСНИЕ ХЮСЕИНОВА КОДЖААЛИЕВА
ШАФИЕ ИСМЕТОВА НАНИШ
ШАФИЕ МЕХМЕДОВА ДИШЛИЕВА
ШЕНАЙ АДЕМОВА НУРИ
ШЕНГЮЛ ХАСАНОВА НУРИЕВА
ШЕНОЛ АДЕМОВ ДЖИДЖИКЬОСЕВ
ШЕРЕФИДИН ХЮСЕИН ЧОЛАК
ШЕФКЪ АХМЕД ХАСАНДЖИ
ШИВЕЗАТ ХЮСЕИНОВА ДЖИДЖИКЬОСЕВА
ШИРИН РЕМЗИ ФЕХИМ
ШЮКРАН ЗИЯ КОДЖААЛИЕВА
ЮЗАЛ АХМЕД ДЖИВДЖАР
ЮЗДЖАН МУСТАФА КАДОВЛУ
ЮЗДЖАН САХЛИМ КАДОВЛО
ЮКСЕЛ МАХМУДОВ ТОРЛАКЛИЕВ
ЮЛВИЕ КАДИРОВА КАРААЛИЕВА
ЮЛКА ЙОРДАНОВА ТОНЧЕВА
ЮЛМИЕ АХМЕД МАНАФ
ЮМГЮЛ НУРИЕВА НУРИЕВА
ЮМГЮЛСЮН АЛИЕВА ДЖЪЛЪЗОВА
ЮМГЮЛСЮН АЛИЕВА ТОРЛАКЛИЕВА
ЮМГЮЛСЮН МАХРЕМОВА ЧИРАК
ЮМЕР АДЕМОВ ДЖИДЖИКЬОСЕВ
ЮМЕР НУРИ АХМЕД
ЮМЮШ ИБРАХИМ МЕХМЕД
ЮРКИЕ АЛИЕВА ХАДЖИАХМЕДОВА
ЮРКИЕ АХМЕДОВА МУРАДОВА
ЮРКИЕ АХМЕДОВА РЕХАНОВА
ЮРКИЕ ХАСАНОВА ХАСАНОВА
ЮРКИЯ ХАСАН АХМЕД
ЮСУФ ОСМАН АБТУЛА
ЯКУБ БЕКИРОВ САЛЬОВЛУ
ЯКУБ ХЮСЕИН ИМАМ
ЯЛЧЪН АЛИ КЕХАЙОВЛУ

Кмет/кметски наместник: ............

Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
(по чл. 42, ал. 1 ИК)
ОБЛАСТ РАЗГРАД ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ЕЗЕРЧЕ
КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 002
Адрес на избирателната секция: ............................................

----------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
----------------------------------------------------
АБДУЛА АХМЕДОВ ИМАМОВ
АБИЛ ИСУФ ГОЛЕ
АДЕМ АХМЕД ДИШЛИ
АДЕМ ИБРАХИМОВ ДЖИДЖИКЬОСЕВ
АДНАН АХМЕД ЧАКЪР
АЗИЗЕ ХАСАНОВА КЬОСЕВА
АЙДЖАН МЮРСЕЛОВА КЬОСЕВА
АЙДЪН АХМЕДОВ РЕДЖЕБОВ
АЙДЪН ИСМАИЛОВ ВЕЗИРОВ
АЙСЕЛ ОСМАНОВА ЕЮБОВА
АЙТЕН ИБРАХИМОВА БОБОВЛО
АЙТЕН МЕХМЕДОВА КОБАКЧИЕВА
АЙШЕ АЛИ БЕКИР
АЙШЕ АЛИ КЬОСЕВА
АЙШЕ АХМЕД ДЖАМБАЗОВА
АЙШЕ АХМЕД ДИШЛИ
АЙШЕ АХМЕД КОБАКЧИ
АЙШЕ АХМЕД КЬОФТЕДЖИЕВА
АЙШЕ ДАУДОВА КЬОСЕВА
АЙШЕ ИСУФ ТОРЛАКЛЪ
АЙШЕ КАДИР МАХРЕМ
АЙШЕ САХЛИМОВА ХЮСМЕНОВА
АЙШЕ ХАСАНОВА КУРДОВА
АЙШЕ ХЕРУНОВА КАРАБАШЕВА
АЛИ АБДУЛА КУЛАКСЪЗ
АЛИ АЛИ КУЛАКСЪЗ
АЛИ АХМЕД ЧАКЪР
АЛИ ИБРЯМОВ КЬОСЕВ
АЛИ ИСУФ ГОЛЕ
АЛИ МЕХМЕДОВ БУРУКОВ
АЛИ МУСТАФОВ АЛИЕВ
АЛИМЕ МЕСТАНОВА ДЖИБЪРДЖИЕВА
АЛИШ ДАУДОВ КЬОСЕВ
АЛТАН РЕДЖЕБ АХМЕД
АНАТОЛИ МИЛАНОВ НИКОЛОВ
АНЕЛИЯ МАРИНОВА НИКОЛОВА
АНТОН МАЛИНОВ АСЕНОВ
АРЗУ АЛПЕР АКАЛИЕВА
АРИФ САЛИЕВ КЬОСЕВ
АРИФ ХЮСЕИНОВ КУМ
АТЧЕ АХМЕДОВА ДЖЕЛИЛОВА
АТЧЕ АХМЕДОВА МЕХМЕД
АФИЗЕ АЛИЕВА ДИШЛИЕВА
АФИЗЕ РУЖДИЕВА ХАСАНДЖЪК
АХМЕД АБДУЛОВ ИМАМОВ
АХМЕД АДЕМ ДИШЛИ
АХМЕД АЛИЕВ АТИБОВ
АХМЕД АХМЕД КОБАКЧИ
АХМЕД АХМЕДОВ АЛИЕВ
АХМЕД АХМЕДОВ КАДОВЛУЕВ
АХМЕД ГЮНАЙ ХАМЗА
АХМЕД ДАУДОВ КЬОФТЕДЖИЕВ
АХМЕД ДАУДОВ КЬОФТЕДЖИЕВ
АХМЕД ДЖЕЛИЛОВ МУСТАФОВ
АХМЕД ЕФРАИМ ЧАПРАЗ
АХМЕД ЕЮБОВ МАНАФОВ
АХМЕД ИБРАХИМ АТИБ
АХМЕД ИБРЯМОВ ЗЕКЕРИЕВ
АХМЕД ИСМАИЛОВ ПРАШКОВ
АХМЕД КАСИМОВ ДЖИБЪРДЖИ
АХМЕД КЯЗИМОВ ДЖЕЛИЛОВ
АХМЕД КЯШИФ ДЖИБЪРДЖИ
АХМЕД МАХМУДОВ КАРААЛИЕВ
АХМЕД МЕХМЕД КУЛАКСЪЗ
АХМЕД МЕХМЕДОВ САЛЬОВЛОВ
АХМЕД НЕЖДЕТОВ ХАСАНДЖЪКОВ
АХМЕД РЕДЖЕБОВ ИБРЯМОВ
АХМЕД ФИКРЕТОВ КЬОФТЕДЖИЕВ
АХМЕД ХАСАНОВ ФЕИЗОВ
АХМЕД ХАСАНОВ ХАДЖИАХМЕДОВ
АХМЕД ХЮСЕИНОВ ДЖИБЪРДЖИЕВ
БАЙСЕ САЛИ МЕХМЕДАЛИЕВА
БАРИЕ МАХМУД ДЖИДЖИКЬОСЕ
БАТИЕ СЕЗАНОВА ИБРЯМОВА
БАХРИЕ АХМЕДОВА КЕХАЙОВЛОВА
БАХТИЯР РЕВШЕНОВА КАРАКЮЛЯХ
БЕЙЗАД АЛИЕВ КОДЖААЛИЕВ
БЕЙСИМ РЕДЖЕБОВ КЪРМАДЖИЕВ
БЕЙХАН МЕХМЕДОВ ТОПАЛОВ
БЕЙХАН ХЮСЕИНОВ МУРАДОВ
БЕХЧЕТ ИБРЯМОВ БЕЛБЕРОВ
БЕХЧЕТ МЕХМЕД ТОПАЛ
БИЛНАС АЛИ ТОПАЛ
БИЛЯЛ АБДУРАИМ РАИМ
БОЯНКА ИВАНОВА КОЙЧЕВА
ВАЛЕНТИН МАРИНОВ ХАРАЛАНОВ
ВАСФИ СЕХЕРОВ КАРАИСМАИЛОВ
ВЕЙСЕЛ ИБРЯМ ВЕЙСЕЛ
ВЕЛИЧКА ИЛИЕВА РАДЕВА
ВЕСИЛЕ САЛИ БАЛДЖИ
ВЕСИЛЕ ХАСАН ГАВАЛДЖИ
ВЕСИЛЕ ХЮСЕИНОВА КЕХАЬОВЛОВА
ВИЖДАН АХМЕД ДЖИБЪРДЖЪ
ВИЛНУР МУСТАФА ГАВАЛДЖИ
ГАБРИЕЛА ЕФТИМОВА КАМЕНОВА
ГАНКА ИВАНОВА ДОЧЕВА
ГЕОРГИ ТИЦОВ ГЕОРГИЕВ
ГИНКА ТОДОРОВА БАЙГЪНОВА
ГЬОКСЕЛ НЕЖДЕТ ИСМЕТ
ГЬОКХАН ГЮНХЕР ХЮСЕИН
ГЮЛБИЕ НАЗИФОВА АХМЕДОВА
ГЮЛЕЙДЖАН ДЖЕВДЕТ ХАСАНОВА
ГЮЛНУР НЕЗРИЕВА КУЛАКСЪЗОВА
ГЮЛСРЕТ ИСМЕТ КЪРМАДЖИЕВА
ГЮЛТЯН ИБРЯМОВА КЬОСЕВА
ГЮЛТЯН ХЮСЕИН КЯХАЙОВА
ГЮЛШЕН ХЮСЕИНОВА АХМЕДОВА
ГЮНАЙ АЛИ ХАЛИЛХОДЖА
ГЮНАЙ АХМЕД ХАДЖЪЮМЕР
ГЮНХЕР ХЮСЕИН КЕЛЬОВЛУ
ДАВУД БЕКТЕШЕВ КОТМАКЧИЕВ
ДАУД АХМЕДОВ КЬОФТЕДЖИЕВ
ДАУД ХАСАНОВ КЬОСЕВ
ДЕСИСЛАВ СНЕЖАНОВ ЛЮБОМИРОВ
ДЖАНЕР ОРХАНОВ БАКИЕВ
ДЖЕВДЕТ МЕХМЕД ТОПАЛ
ДЖЕЙЛЯН БЕХТИЕВА КЬОСЕ
ДЖЕМИЛЕ МУСТАФОВА ХЮСЕИНОВА
ДЖУНЕИТ АЛИЕВ МУСТАФОВ
ДИДЖРЕ БЕЙХАНОВА ТОПАЛОВА
ДИЛБЕР АЛИ ДИШЛИ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ДРАГОМИР СТАНЧЕВ ГЕОРГИЕВ
ДУРГУТ МЕХМЕД КЪРМАДЖИ
ЕВГЕНИЯ АЛЕКСИЕВА МИЦОВА
ЕГАНЕ МЕХМЕД ТОПАЛ
ЕГЕМЕН АКИФ МИТАД
ЕДИЕ ЕМИНОВА МЕХМЕДОВА
ЕЛЕНКА ХРИСТОВА ДОЧЕВА
ЕЛИС ЗИЯДИЛОВА ХЮСМЕНОВА
ЕЛИС ТЕЗДЖАНОВА КАРАХАСАНОВА
ЕМЕЛ ТУРГУТ ХАСАНДЖЪК
ЕМЕТУЛА ХАСАН ХАСАНДЖЪК
ЕМЕТУЛЛА ЛЮТФИ КУЛАКСЪЗ
ЕМИН МЕХМЕДОВ ХЮСЕИНОВ
ЕМИНЕ АХМЕД КУМ
ЕМИНЕ ЕФРАИМ ЧАПРАЗ
ЕМИНЕ ИСМАИЛОВА ХЮСЕИНОВА
ЕМИНЕ КАДИРОВА КЬОСЕВА
ЕМИНЕ МЕХМЕД АЛИЕВА
ЕМИНЕ МЕХМЕД КЬОФТЕДЖИ
ЕМИНЕ МЕХМЕДОВА ЧИРАКОВА
ЕМИНЕ МУСТАФА КЕЛЬОВЛУ
ЕМИНЕ НУХОВА МУРАДОВА
ЕМИНЕ ОСМАН ФЪНДЪК
ЕМИНЕ РАХИМ КОБАКЧИ
ЕМИНЕ САЛИЕВА ЕМИН
ЕМИНЕ ХЮСЕИН КАРАИСМАИЛ
ЕНИЗ ЮМЕР АХМЕД
ЕРДИНЧ ХАСАНОВ ГЪРДОВ
ЕРОЛ ИСМАИЛОВ ВЕЗИРОВ
ЕФРАИМ АХМЕД ЧАПРАЗ
ЕЮБ ХЮСЕИНОВ МАНАФОВ
ЗЕРДЖАН ХЮСЕИН МЮМЮН
ЗЕХРА КЯЗИМОВА КЕХАЙОВЛОВА
ЗЕХРА СЕЙФЕДИНОВА ЧИРАКОВА
ЗИХНИ СЕДАТ СЮЛЕЙМАН
ЗИЯДИЛ ХАСАНОВ АХМЕДОВ
ЗЮЛКЮФ МЕХМЕДОВ КУЛАКСЪЗОВ
ЗЮЛКЯР МЕХМЕДОВ ДЕЛИМУСТАФОВ
ЗЮЛФИ ИСУФ КОБАКЧИ
ИБРАИМ ХАКЪ ЕМИН
ИБРАХИМ АДЕМОВ ДЖИДЖИКЬОСЕВ
ИБРАХИМ АХМЕД АТИБ
ИБРАХИМ СУНАЕВ АКАЛИЕВ
ИБРАХИМ ХАСАН КЬОСЕ
ИБРЯМ АЛИЕВ КЬОСЕВ
ИБРЯМ ЗЕКЕРИЕВ АТИБОВ
ИБРЯМ МЕХМЕД КЬОСЕ
ИВАЙЛО АНГЕЛОВ ИВАНОВ
ИВАН МАРИНОВ СЛАВОВ
ИВЕЛИНА ДИМИТРОВА ГЕЦОВА
ИЛДЪЗ ГЮЛХАНОВА ХАСАНДЖЪКОВА
ИНАНЧ МЕХМЕДОВ КОБАКЧИ
ИНДЖИГЮЛ АХМЕДОВА МУСТАФОВА
ИПЕК МЕХМЕДОВА САЛЬОВЛОВА
ИСМАИЛ АХМЕДОВ ПРАШКОВ
ИСМАИЛ ИСМАИЛОВ ГЪРДОВ
ИСМАИЛ ХЮСЕИНОВ ВЕЗИРОВ
КААН АХМЕДОВ КАДОВЛУЕВ
КАДИР КАДИРОВ КЕХАЙОВЛОВ
КАДИР КАДИРОВ КЕХАЙОВЛОВ
КАДИР ХЮСЕИНОВ ГЪРДОВ
КАДРИЕ АХМЕД МАНАФОВА
КЕЗИБАН НЕДЖАТИЕВА МАНАФОВА
КУДРЕТ МАХМУДОВ МАХМУДОВ
КЯЗИМ АЛИЕВ ДИШЛИЕВ
КЯМИЛЕ КЯМИЛ ЧИРАКОВА
МАТИ ИВАНОВ МАТЕВ
МАХМУД АХМЕДОВ ДИШЛИЕВ
МАХМУД ХЮСЕИН ДЖИДЖИКЬОСЕ
МАХРЯМ ХАЛИЛОВ МАХРЯМОВ
МЕДЖНУР НЕДЖИБОВ ЧОЛАКОВ
МЕЛЕКБЕР ХЮСЕИН КЬОФТЕДЖИ
МЕЛИХА МЕХМЕД ПРАШКО
МЕЛИХА ШАИБ КОБАКЧИ
МЕРАЛ МУСТАФОВА САРШАКИРОВА
МЕХМЕД АЛИЕВ БУРУКОВ
МЕХМЕД АХМЕД НАЗЪР
МЕХМЕД АХМЕДОВ КАРААЛИЕВ
МЕХМЕД БЕЙХАНОВ ТОПАЛОВ
МЕХМЕД ИБРЯМ КЕХАЬОВЛО
МЕХМЕД ИБРЯМОВ КЬОСЕВ
МЕХМЕД КАДИРОВ КАРАЮМЕРОВ
МЕХМЕД МЕХМЕД АХМЕД
МЕХМЕД МЕХМЕД КАРАХАСАН
МЕХМЕД МЕХМЕД КЪРМАДЖИ
МЕХМЕД МЕХМЕДОВ КОБАКЧИ
МЕХМЕД МЕХМЕДОВ НАХНИЕВ
МЕХМЕД МЕХМЕДОВ САЛЬОВЛОВ
МЕХМЕД МЮЗЕКЯРОВ МАНАФОВ
МЕХМЕД РАИМ РАИМ
МЕХМЕД РЕХАНОВ ДЕБРЕЛИ
МЕХМЕД САХЛИМОВ БАКИЕВ
МЕХМЕД СЕЛЕЙДИНОВ АБДУРАЙМОВ
МЕХМЕД СУНАЕВ АКАЛИЕВ
МЕХМЕД ХАСАН КУРД
МЕХМЕД ХАСАНОВ ХЮСЕИНОВ
МЕХМЕД ХЮСЕИНОВ ДЕЛИМУСТАФОВ
МЕХМЕД ХЮСЕИНОВ ХЮСМЕНОВ
МИЛЕНА ИВАНОВА СТАНЕВА
МИНКА СТАНЧЕВА АЛЕКСИЕВА
МИРОСЛАВ СНЕЖАНОВ ЛЮБОМИРОВ
МУКАДЕР МЕХМЕДОВА КАРААЛИЕВА
МУСТАФА АЛИЕВ МУСТАФОВ
МУСТАФА АХМЕДОВ ХЮСЕИНОВ
МУСТАФА БЕЙСИМОВ КЪРМАДЖИЕВ
МУСТАФА ЕМИНОВ МЕХМЕДОВ
МУСТАФА ЗЕЙКЕТ МУСТАФА
МУСТАФА ИСМАИЛ ПРАШКО
МУСТАФА МЕХМЕД БЕКИР
МУСТАФА МЕХМЕД МЕХМЕД
МУСТАФА ХАСАНОВ ГЪРДОВ
МУСТАФА ХЮСЕИНОВ КУРДОВ
МУХАРЕМ ИСМАИЛОВ ПРАШКОВ
МЮКЕРЯМ РУФАДОВА КАРААЛИЕВА
МЮНЕВЕР МЮЗЕКЯРОВА ОСМАНОВА
НАЗИФЕ АЛИ НАЗЪР
НАЗИФЕ ОСМАНОВА КОБАКЧИЕВА
НАЗИФЕ ФИКРЕТОВА КЬОСЕВА
НАЗИФЕ ХАСАНОВА АКАЛИЕВА
НАРГИС ЮСЕИН КАРАЮМЕРОВА
НАСИФЕ МАЙРЯМ ПРАШКОВА
НЕВЕЛИН МАРИНОВ ХАРАЛАНОВ
НЕВРИЕ АЛИЕВА КУЛАКСЪЗОВА
НЕВРИСТЕ ЗЕКЕРИЕВА ХЮСМЕНОВА
НЕДАФЕТ АЛИЕВА ИВАНОВА
НЕДЕЛЧО ГЕОРГИЕВ НЕДЕЛЧЕВ
НЕДЕЛЯ ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
НЕДЖИБ ИЛКНУРОВ ЧОЛАКОВ
НЕДЖИБ ОСМАНОВ ЧОЛАКОВ
НЕДЖИДА ХЮСМЕН КУРД
НЕДЖМИЕ АЛИ ГЪРДОВА
НЕЖДЕТ АЛИЕВ БЕЛБЕРОВ
НЕЖДЕТ ИСМЕТ ХЮСЕИН
НЕЖДЕТ ХАСАНОВ ХАСАНДЖЪКОВ
НЕСИБЕ САЛИ ВЕЗИРОВА
НЕСРИН МЕХМЕД КАДОВЛУЕВА
НЕФИСЕ ФИКРЕТОВА ТАХИРОВА
НЕФИСЕ ХЮСЕИНОВА ЧИРИШЛИЕВА
НЕХИБЕР МУСТАФОВА КАРАХАСАНОВА
НИКИТА ПЕТРОВ ПЕТРОВ
НУРИДИН ХАСАНОВ ЧИРАКОВ
НУРТЕН РЕДЖЕБОВА ГОЛЕ
НУРХАЯТ ФЕТКЪЕВА МУРАДОВА
ОРХАН АХМЕДОВ ДЖИБЪРДЖИЕВ
ОРХАН БАКИЕВ САХЛИМОВ
ОРХАН ЛЮТФИЕВ АЛИШЕВ
ОСМАН ФЕИЗОВ ОСМАНОВ
ПЕНКА НЕДЕЛЧЕВА ПЕТРОВА
ПЕНКА НЕДЕЛЧЕВА ПЕТРОВА
ПЕТКО СТОЯНОВ СТАНЕВ
РАБИЕ ХЮСЕИНОВА КЬОСЕВА
РАШИД АХМЕДОВ РАШИДОВ
РАШИД МУСТАФА ГАВАЛДЖИ
РЕВАСИЕ АХМЕД ХЮСЕИН
РЕМЗИЕ ФЕВЗИ ИБРАХИМ
РЕМЗИЕ ХЮСЕИНОВА ГЪРДОВА
РЕМЗИЕ ХЮСЕИНОВА НАЗИРОВА
РЕМЗИЯ СЮЛЕЙМАН ИСМАИЛ
РОСИЦА ПЕТКОВА СТАНЕВА
РУКШЕН МУСТАФА ГАВАЛДЖИ
РЮКИЕ ИБРЯМОВА АХМЕД
САБРИЕ ФЕДАИЛОВА КУМ
САДИЕ ЮМЕРОВА ХЮСЕИНОВА
САДИФЕ МЕХМЕДОВА АКАЛИЕВА
САДИФЕ ХАЛИЛОВА БАКИЕВА
САЛИ ДЖАФЕРОВ ЧИРАКОВ
САЛИМ МЕХМЕДОВ БАКИЕВ
САЛИХА АХМЕД ЕСКИДЖИ
САЛИХА АХМЕДОВА КОБАКЧИ
САЛИХА АХМЕДОВА ОСМАНОВА
САЛИХА БЕЙТУЛА ХЮСЕИНОВА
САЛИХА ЗЮЛФИ КОБАКЧЪ
САЛИХА ИБРЯМОВА КУМОВА
САЛИХА КУДРЕТОВА ГЮЛДЖАН
САЛИХА МУСТАФА ПРАШКО
САЛИХА НЕЖДЕТОВА ХАСАН
САЛИХА ЯКУБОВА РАШИДОВА
САХЛИМ ХАСАНОВ КАДОВЛОВ
СЕБИЛЕ ХАККАЕВА САЛЬОВЛОВА
СЕВГИНАР ВАСФИЕВА МАХМУДОВА
СЕВГИНАР ИБРАХИМОВА ПАШОВА
СЕВГЮЛ АХМЕД МУСТАФОВА
СЕВГЮЛ ОСМАН ФЪНДЪК
СЕВГЮЛ САЛИЕВА КЬОСЕ
СЕВИМ АЛИЕВА КУЛАКСЪЗ
СЕЗЕН БЕХЧЕТОВА БЕЛБЕРОВА
СЕЙФЕДИН ДЖАФЕРОВ ЧИРАКОВ
СЕЙФИ КЯМИЛ АЛИ
СЕЛДА САЛИМ ГЪРДОВА
СЕЛЕЙДИН АБДУРАИМОВ КОБАКЧИЕВ
СЕЛИМ АРИФОВ КУМОВ
СЕМА МЕХМЕДОВА МАНАФОВА
СЕНИЕ СЕЗАНОВА ХАДЖИАХМЕДОВА
СЕХЕР ВАСФИЕВА КАРАИСМАИЛОВА
СЕЧИЛ БЕХЧЕТОВА БЕЛБЕРОВА
СИБЕЛ МЕХМЕДОВА САЛЬОВЛОВА
СИБЕЛ ЮКСЕЛ КОБАКЧИ
СИДИКА ДУРГУТ ГАВАЛДЖИ
СИДИКА МЕХМЕД ДЖИДЖИКЬОСЕ
СНЕЖАНКА ЛЮБОМИРОВА ПЕТКОВА
СОНГЮЛ МЕХМЕД МАНАФ
СТАНЧО НИКОЛОВ СТАНЧЕВ
СТЕЛА МЛАДЕНОВА ПЕТРОВА
СТЕФКА СТОЯНОВА ВАСИЛЕВА
СТОЯНА НЕДЕЛЧЕВА ГЕЦОВА
СУНАЙ РЕДЖЕБОВ КАРААЛИЕВ
СУНАЙ САЛИЕВ МАХРЕМОВ
СЮЛЕЙМАН АЙДЪН МУСТАФА
СЮЛЕЙМАН ЗИХНИ СЕДАТ
СЮЛЮМАН МЕХМЕД ИСУФ
ТЕЗГЮЛ ХЮСЕИНОВА ЯХОВА
ТЕЗДЖАН СЕЛИМОВ КАРАХАСАНОВ
ТУНДЖАЙ МЕХМЕД КЪРМАДЖИ
ТУНДЖАЙ ХАСАНОВ ГЪРДОВ
ТЮРКЯН МАХМУДОВА СЕДАТ
УСАИН ЕМИНОВ МЕХМЕДОВ
ФАДЛИ ХЮСЕИНОВ КЕХАЙОВЛОВ
ФАДЛИ ХЮСЕИНОВ КЕХАЙОВЛОВ
ФАТМЕ АДНАН КЬОСЕВА
ФАТМЕ АХМЕД ИМАМОВА
ФАТМЕ АХМЕД КУЛАКСЪЗ
ФАТМЕ АХМЕДОВА ДЖЕЛИЛОВА
ФАТМЕ АХМЕДОВА КАРАХАСАН
ФАТМЕ АХМЕДОВА КЬОСЕ
ФАТМЕ АХМЕДОВА ХАСАНДЖЪКОВА
ФАТМЕ БЕЙСИМОВА КЪРМАДЖИЕВА
ФАТМЕ ВЕЙСАЛ ДИШЛИЕВА
ФАТМЕ ЕФРАИМ ЧАПРАЗ
ФАТМЕ ЗИХНИ КАДОВЛОВА
ФАТМЕ ИБРАХИМОВА ДЖЪЛЪЗОВА
ФАТМЕ ИБРАХИМОВА КУМ
ФАТМЕ ИБРЯМОВА КОБАКЧИ
ФАТМЕ ИБРЯМОВА КУЛАКСЪЗОВА
ФАТМЕ ИСМЕТОВА КЬОФТЕДЖИ
ФАТМЕ КЕМАЛ КЕХАЙОВЛОВА
ФАТМЕ МЕХМЕД ГАВАЛДЖИ
ФАТМЕ МЕХМЕД КЪРМАДЖИ
ФАТМЕ МЕХМЕД КЪРМАДЖИ
ФАТМЕ МЕХМЕДОВА БАКИЕВА
ФАТМЕ МУСТАФОВА КЪРМАДЖИЕВА
ФАТМЕ НАЗИФОВА ВЕЗИРОВА
ФАТМЕ РЕДЖЕБОВА ИБРЯМОВА
ФАТМЕ ХАСАН СЮЛЕЙМАН
ФАТМЕ ХЮСЕИН САЛИ
ФАТМЕ ЮДАИМОВА КЬОСЕВА
ФЕВЗИЕ ЗИХНИ МУСТАФОВА
ФЕВЗИЕ КАДИРОВА ФЕИЗОВА
ФЕВКИЯ МЕХМЕД АЯР
ФЕДАИЛ ХЮСЕИНОВ АРИФОВ
ФЕТИЕ АХМЕДОВА АТИБОВА
ФИКРЕТ АХМЕД КЬОФТЕДЖИ
ФИКРЕТ ДЖЕЛИЛОВ КЕНАРДЖИЕВ
ФИКРИЕ ФИКРЕТ БЕЛБЕРОВА
ХАБИБЕ ЯЛЪМ МЕХМЕД
ХАВА АЛИ ГОЛЕ
ХАВА АЛИ ГОЛЕ-ИСМАИЛОВА
ХАВА ДАУДОВА КЕХАЙОВЛОВА
ХАВА МУСТАФОВА ИМАМОВА
ХАВА САЛИЕВА КОДЖААЛИЕВА
ХАВА ФАДЛИЕВА ХАЛИЛХОДЖА
ХАВА ХАСАНОВА ДРЯНЦАЛИЕВА
ХАВА ХАСАНОВА КАРААЛИЕВА
ХАВА ХЮСЕИНОВА БЕЛБЕРОВА
ХАЛИМЕ АЛИЕВА ТОПАЛОВА
ХАЛИМЕ АХМЕДОВА БУРУКОВА
ХАЛИМЕ ГЮНХЕР РЕДЖЕБОВА
ХАЛИМЕ ЗЮЛФИ КОБАКЧИ
ХАЛИМЕ КЯЗИМОВА САХЛИМОВА
ХАЛИМЕ МУСТАФОВА КАДОВЛУЕВА
ХАЛИМЕ ХАСАНОВА КЬОСЕВА
ХАМДИ ХЮСЕИН БОБОВЛО
ХАСАН АЛИЕВ КЬОСЕВ
ХАСАН АХМЕДОВ ФЕИЗОВ
ХАСАН БЕЙХАНОВ МУРАДОВ
ХАСАН ЕРДИНЧЕВ ГЪРДОВ
ХАСАН ЗИЯДИЛОВ МАНАФОВ
ХАСАН ИБРАХИМ КЬОСЕ
ХАСАН ИБРЯМ КЕХАЬОВЛО
ХАСАН МЕХМЕДОВ КУРДОВ
ХАСАН НЕЖДЕТОВ ХАСАНДЖИКОВ
ХАСАН САХЛИМ КАДОВЛО
ХАСАН ХЮСЕИН ИБРЯМ
ХАСАН ХЮСЕИН МЕХМЕД
ХАСАН ШЕФКЪ ХАСАНДЖЪК
ХАФИЗЕ МЕХМЕДОВА ГЪРДОВА
ХЕРУН АХМЕД КУЛАКСЪЗ
ХРИСТО АСЕНОВ ЖИВКОВ
ХЮЛИЯ БЕЙХАНОВА МУРАДОВА
ХЮСЕИН АБДУРАХИМ КОБАКЧИ
ХЮСЕИН АЛИЕВ КЬОСЕВ
ХЮСЕИН АРИФ КУМ
ХЮСЕИН АХМЕД ТОПАЛХОДЖА
ХЮСЕИН АХМЕДОВ ХЮСЕИНОВ
ХЮСЕИН ЕРДИНЧЕВ ХЮСЕИНОВ
ХЮСЕИН ЗЮЛКЮФОВ КУЛАКСЪЗОВ
ХЮСЕИН КАДИРОВ ГЪРДОВ
ХЮСЕИН МЕХМЕД КАРАИСМАИЛ
ХЮСЕИН МЕХМЕД КЬОСЕ
ХЮСЕИН МЕХМЕДОВ ХЮСМЕНОВ
ХЮСЕИН САХЛИМОВ КАРААЛИЕВ
ХЮСЕИН ФАДЛИЕВ КЕХАЙОВЛОВ
ХЮСЕИН ХАСАНОВ МУРАДОВ
ХЮСЕИН ХАСАНОВ ЧИРАКОВ
ХЮСЕИН ХЮСЕИН КАРАИСМАИЛ
ХЮСЕИН ХЮСЕИНОВ ГЪРДОВ
ХЮСЕИН ХЮСЕИНОВ ЕЮБОВ
ХЮСМЕН МЕХМЕДОВ КУРДОВ
ХЮСНИЕ САЛИЕВА ЧИРАКОВА
ШАБАН САЛИ БАЛДЖИ
ШАМСИЕ МУСТАФА ДЖИБЪРДЖИ
ШАСИНЕ АХМЕДОВА ДЖИБЪРДЖИЕВА
ШАФИЕ АЛИЕВА САРШАКИРОВА
ШАФИЕ АХМЕДОВА МАНАФОВА
ШЕНАЙ МУСТАФА АЛИШЕВА
ШЕРИФЕ ВЕДАТ ГЪРДОВА
ШЕРИФЕ КЯШИФОВА НУРИЕВА
ШЕФКЪ ХАСАН ХАСАНДЖЪК
ШЕХРИН НЕЖДЕТОВА КОДЖААЛИЕВА
ЮЗЕИР АЛИЕВ КУЛАКСЪЗОВ
ЮЗЕИР ХАСАН ДИШЛИ
ЮКСЕЛ ЮЗЕИРОВ КУЛАКСЪЗОВ
ЮЛВИЕ АЛИЕВА ЮСНИЕВА
ЮЛИЯН СНЕЖАНОВ ЛЮБОМИРОВ
ЮМГЮЛ ИСМАИЛ ЧАКЪР
ЮМГЮЛСЮН АХМЕД ЧАПРАЗ
ЮМГЮЛСЮН ИСУФОВА ТОПАЛХОДЖА
ЮМГЮЛСЮН КАСИМ ДЖИБЪРДЖИ
ЮМГЮЛСЮН ОРХАНОВА ДЖИБЪРДЖИЕВА
ЮМГЮЛСЮН САЛИ КАРААЛИЕВА
ЮМГЮЛСЮН СЕЙФИДИНОВА ЧИРАКОВА
ЮМЕР АХМЕД ЮМЕР
ЮМЕР ХЮСЕИН НАЗЪР
ЮМИЯН МУСТАФА КАДОВЛО
ЮММЮШ САЛИЕВА ГАВАЛДЖИЕВА
ЮМЮШ ХЮСЕИН КАРАИСМАИЛ
ЮРКИЕ АЛИШ ЧАКЪР
ЮРКИЕ АХМЕД ДИШЛИ
ЮРКИЕ ДАУДОВА КУМОВА
ЮРКИЕ КАСИМОВА КУМОВА
ЮРКИЕ ХАСАН МЕХМЕДАЛИ
ЮСНИЕ САЛИ КАРАИСМАИЛ
ЮСУФ АХМЕДОВ НАНИШЕВ
ЯЛЪМ АХМЕДОВ АЯРОВ

Кмет/кметски наместник: ............

Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
(по чл. 42, ал. 1 ИК)
ОБЛАСТ РАЗГРАД ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ЕЗЕРЧЕ
КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 003
Адрес на избирателната секция: ............................................

----------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
----------------------------------------------------
АБДУЛА АЛИ ЧАКАЛ
АБИБЕ АРИФОВА КЮЧЮКАРИФОВА
АБИБЕ ОСМАНОВА ДЕЛИАЛИЕВА
АЙГЮН МЕХМЕДОВ ЧАКЪРОВ
АЙДЪН ХЮСЕИНОВ ИБРЯМОВ
АЙЛИН ХАСАНОВА ДЖИВДЖАРОВА
АЙЛЯ МЕХМЕД ЗЕКЕРИЕВА
АЙНУР ХАСАНОВА КЯШИФОВА
АЙСУН БЮРХАНОВА ЧАКАЛ
АЙСУН МЮРСЕЛОВА ШАКИРОВА
АЙТЕН ХЮСЕИНОВА ДИШЛИЕВА
АЙХАН АЛИЕВ АХМЕДОВ
АЙХАН БЮРХАНОВ ХАСАНБАШЕВ
АЙХАН ДИНЧЕР АХМЕД
АЙХАН ИБРЯМОВ БЕЛБЕРОВ
АЙШЕ АЛИЕВА КЕНАРДЖИ
АЙШЕ АЛИЕВА КОДЖААЛИЕВА
АЙШЕ АХМЕД ЧАКЪР
АЙШЕ АХМЕДОВА ДЕЛИАЛИЕВА
АЙШЕ ГЮРСЕЛОВА ПАШЕВА
АЙШЕ ЗАЙТИНОВА ВЕЛИ
АЙШЕ ЗЕКЕРИЕВА ОСМАНОВА
АЙШЕ ИБРАХИМ ДЖЕЛИЛ
АЙШЕ ИБРЯМ ЧИРИШЛИЕВА
АЙШЕ МЕХМЕД МАХМУД
АЙШЕ МЕХМЕДОВА ПАШОВА
АЙШЕ МЕХМЕДОВА ХЮСМЕНОВА
АЙШЕ МУХАРЕМОВА ТАУКЧУ
АЙШЕ РЕДЖЕБОВА ЧАКЪРОВА
АЙШЕ САХЛИМОВА ПАША
АЙШЕ ХАСАН БЕЙТУЛОВА
АЙШЕ ХЮСЕИН МАНОЛОВА
АЙШЕ ХЮСЕИНОВА БУРУКОВА
АКИФ АХМЕДОВ АХМЕДОВ
АЛИ АБДУЛА ЧАКАЛ
АЛИ АЛИ САЛЬОВЛУ
АЛИ АХМЕД АБИЛ
АЛИ БЕХТИ ПАШОВ
АЛИ ДЖУНЕЙТ АЛИ
АЛИ ИЛИЯЗ ЧАКЪР
АЛИ КАДИРОВ КОДЖААЛИЕВ
АЛИ МЕХМЕД АХМЕД
АЛИ МЕХМЕД КУЛАКСЪЗ
АЛИ РЕДЖЕБОВ АТИБОВ
АЛИ ХАСАН ПЪРЪШ
АЛИ ХАСАН ХАСАН
АЛИ ХЮСЕИНОВ САХЛИМОВ
АЛИЙМЕ ЯКУБ ИБРЯМ
АЛИСЕ МУСТАФА БЮЛБЮЛ
АНИФЕ АХМЕД ЧИРАК
АНИФЕ КАДИРОВА ИСПИРОВА
АРИФ ХАСАНОВ КЮЧЮКАРИФОВ
АСИЕ НЕДЖМИДИНОВА КОБАКЧИЕВА
АСЛЪ ХАСАН ХЮСЕИН
АТИДЖЕ АЛИ КАРАХАСАН
АТИДЖЕ КЯЗИМОВА ХАСАНДЖИКОВА
АТЧЕ АХМЕД КУМАЛИ
АТЧЕ БЕЙТУЛОВА КАДИРОВА
АТЧЕ МУСТАФОВА МАНАФОВА
АТЧЕ ОСМАНОВА ПЪРЪШЕВА
АТЧЕ ХЮСЕИНОВА ДЖАМБАЗОВА
АХМЕД АЛИ КОДЖААЛИ
АХМЕД АРИФ ПАША
АХМЕД АХМЕД ИБРЯМ
АХМЕД АХМЕДОВ ПАШОВ
АХМЕД АХМЕДОВ ХАДЖИАХМЕДОВ
АХМЕД АХМЕДОВ ХАДЖИАХМЕДОВ
АХМЕД БАЙРАМАЛИ ПАША
АХМЕД ИБРЯМ ЧАКАЛ
АХМЕД ИБРЯМОВ КОДЖААЛИЕВ
АХМЕД ИЛИЯЗ ЧАКЪР
АХМЕД КАДИРОВ ХАДЖИАХМЕДОВ
АХМЕД КЯМИЛ КЕНАРДЖИ
АХМЕД МАХМУД ДАЛЯН
АХМЕД МАХМУД ХЮСЕИН
АХМЕД НЕДРЕТОВ АХМЕДОВ
АХМЕД ОСМАНОВ ИСПИРОВ
АХМЕД СЕХЕРОВ КАРАИСМАИЛОВ
АХМЕД ТЕФИКОВ ГЬОЧЕВ
АХМЕД ХАСАН НАНИШ
АХМЕД ХАСАНОВ ПЪРШЕВ
АХМЕД ХЮСЕИН ФУЧИДЖИ
АХМЕД ХЮСЕИНОВ ОМУРКЮВЛОВ
АХМЕД ХЮСЕИНОВ РЕХАНОВ
АХМЕД ХЮСЕИНОВ ХЮСЕИНОВ
АХМЕТ БИЛЯЛ ХАДЖИАХМЕТ
АШИМЕ ЕБАЗЕР КОБАКЧИ
БАРИЕ САЛИ ХАСАН
БЕДИХА МЕХМЕДОВА МАНАФОВА
БЕДРИ АХМЕДОВ ДЖАФЕРОВ
БЕДРИЕ АХМЕД ФЪЧЪДЖИЕВА
БЕЙТИ МЕХМЕДОВ ФЪЧЪДЖЪЕВ
БЕЙТУЛА АХМЕДОВ ХАДЖИИБРЯМОВ
БЕЙХАН ХЮСЕИНОВ ДИШЛИЕВ
БЕЛФИН ИВАНОВА МУРАФ
БЕРКАЙ АЛИ ПЪРЪШ
БЕХТИ БАЙРАМАЛИЕВ ПАШОВ
БЕХТИ РАШИД ЧАКЪР
БЕХТИЕ БЕХАТ ХАДЖИАХМЕДОВА
БЕХЧЕТ ХЮСЕИНОВ ФЪЧЪДЖИЕВ
БИНАСИЕ ХЮСЕИН КУМАЛИ
БИРДЖАН ХАСАН КАРАХАСАН
БИРСЕН АХМЕДОВА ХЮСЕИНОВА
БИРСЕН ХЮСЕИН АБИЛ
БЮРХАН ХАСАНОВ ХАСАНБАШЕВ
ВАИД АЗЕМ ИБРЯМ
ВАСВИ МЕХМЕДОВ КАРАИСМАИЛОВ
ВАСВИЕ АХМЕД ГОЛЕ
ВЕЖДИЕ ФИКРЕТОВА ХЮСЕИНОВА
ВЕСИЛЕ ЕРОЛОВА ХАДЖИАХМЕДОВА
ВИЛДАН ШАБАН АЛИ
ГАЛИБЕ ОСМАНОВА САХЛИМОВА
ГЬОКАЙ СЕВЕР
ГЬОКХАН ЮЗЕИРОВ МЪСЪРЛИЕВ
ГЮЛБЕЯЗ МЕТИН АПТИ
ГЮЛБИЕ АДИЛ МУРАФ
ГЮЛБИЕ АЛИ МУСТАФА
ГЮЛБИЕ ХАСАН КУЛАКСЪЗ
ГЮЛБИЕ ХАСАНОВА КАРАИСМАИЛОВА
ГЮЛБИЕ ХЮСЕИН КЕНАРДЖИ
ГЮЛБИЕ ЮМЕРОВА МАНАФОВА
ГЮЛВЕР ЮЗЕИР КАРАХАСАН
ГЮЛДЖИХАН АЛИЕВА ТАУКЧУ
ГЮЛДЖИХАН АХМЕДОВА ЧИРАКОВА
ГЮЛДЖИХАН МЕХМЕД КЕНАРДЖИ
ГЮЛЗАР ОСМАН КОБАКЧИЕВА
ГЮЛИЗАР АХМЕДОВА ТОПАЛОВА
ГЮЛСЕН ХЮСЕИН ДЖИВДЖАР
ГЮЛТЕН МУРАД РЕДЖЕБ
ГЮЛТЕН МУСТАФА ЯКУБ
ГЮЛТЕН МЪСТЪНОВА АБИЛ
ГЮНАЙ АХМЕД БАЛДЖИ
ГЮНАЙ ХАСАНОВ ДИШЛИЕВ
ГЮНАЙДЪН ХАСАНОВ КОДАКОВ
ГЮНЮЛ АХМЕД ЮМЕР
ГЮРСЕЛ ЮЗЕИРОВ КУЛАКСЪЗОВ
ДАВИД ХАСАНОВ МЕХМЕДОВ
ДАУД НАЗИФ АЛЯОВЛУ
ДАУД ХЮСЕИН ИБРЯМ
ДЖАНСУ ЮЗЕИРОВА МЪСЪРЛИЕВА
ДЖЕВДЕТ БЕЙТУЛОВ ХАДЖИИБРЯМОВ
ДЖОШКУН МЕХМЕДОВ БУРУКОВ
ДЖУМАЗИН МАХРЕМ КЬОСЕ
ДЖУНЕЙТ АЛИ АЛИ
ДИЛБЕР МУСТАФОВА КЕЛЬОВЛУ
ДИНЧЕР БЕХТИЕВ АХМЕДОВ
ДУЙГУ НУРАЙЕВА ХАДЖИАХМЕДОВА
ЕБАЗЕР МЕХМЕД КУМАЛИ
ЕВА МАКСИМОВА ИЛИЕВА
ЕГАНЕ МЕХМЕД МУРАД
ЕЛВИДАН ХАСАНОВА КУМАЛИЕВА
ЕЛИС ГЮНАЙ ДИШЛИЕВА
ЕЛМАН ХЮСЕИНОВ ХЮСЕИНОВ
ЕМЕТУЛА ИБРЯМ ЧИРАК
ЕМЕТУЛЛА ХЕРУН ПЪРШЕВА
ЕМИГЮЛ РЕДЖЕБОВА КЮЧЮКАРИФОВА
ЕМИЙНЕ ХЮСЕИН ФУЧИДЖИ
ЕМИНЕ АЛИ ДАЛЯН
ЕМИНЕ АЛИЕВА ХАСАНДЖИКОВА
ЕМИНЕ АХМЕД ДЖИВДЖАР
ЕМИНЕ АХМЕД КЕЛЬОВЛУ
ЕМИНЕ АХМЕД ПЪРЪШ
ЕМИНЕ ИДРИЗОВА КУМАЛИЕВА
ЕМИНЕ КАДИР АХМЕДОВА
ЕМИНЕ МЕХМЕД КЕЛЬОВЛУ
ЕМИНЕ МЕХМЕДОВА КЮЧЮКМЕХМЕДОВА
ЕМИНЕ МЕХМЕДОВА САХЛИМОВА
ЕМИНЕ МУСТАФОВА МЕХМЕДОВА
ЕМИНЕ ХАСАНОВА ЧАКЪРОВА
ЕМИНЕ ХЮСЕИНОВА КЬОСЕВА
ЕРАЙ КАДРИ МУСТАФА
ЕРДАЛ БЕКИРОВ САЛЬОВЛУ
ЕРДИНЧ ЗЕКЕРИЕ АЛИ
ЕРДИНЧ ИБРЯМ МУСТАФА
ЕРДИНЧ ХАСАНОВ ДЖИВДЖАРОВ
ЕРДИНЧ ЮЛХАНОВ ТАУКЧУ
ЕРТАН ИБРАХИМОВ ИБРЯМОВ
ЕФКАН ИСМАИЛОВ КОДЖААЛИЕВ
ЗАИТ АЗЕМ ИБРЯМ
ЗЕЕРА ИЛЯЗ НАНИШ
ЗЕКЕРИЕ ЯХОВ ТОРЛАКЛИЕВ
ЗЕКЯЕТ МУСТАФОВ БОБОВЛУ
ЗЕЛИХА РУЖДИЕВА ХАДЖИАХМЕДОВА
ЗЮЛФИЕ МУСТАФОВА ФЪЧЪДЖЪЕВА
ИБРАХИМ АЛИЕВ ХАДЖИАХМЕДОВ
ИБРАХИМ МЕХМЕДОВ БУРУКОВ
ИБРАХИМ САХЛИМОВ МАХРЕМОВ
ИБРАХИМ СЕЗГИНОВ ЧИРИШЛИЕВ
ИБРАХИМ ХАСАНОВ ХАСАНДЖИКОВ
ИБРАХИМ ХЮСЕИНОВ ИБРЯМОВ
ИБРАХИМ ХЮСЕИНОВ ЧИРАКОВ
ИБРЯМ АПТИ ЧИРАК
ИБРЯМ АХМЕДОВ КОДЖААЛИЕВ
ИВАН ЯКИМОВ МАНОЛОВ
ИВЕЛИН ДАВИДОВ ИВАНОВ
ИЗЗЕТ ХАСАН МЕХМЕДАЛИ
ИЛДЪЗ ХАСАНОВА КЕРИМ
ИСМАИЛ ИБРЯМОВ КОДЖААЛИЕВ
ИСМЕТ ХЮСЕИН КЕЛЬОВЛУ
ИСМЕТ ХЮСЕИН КЕЛЬОВЛУ
ИСМЕТ ХЮСЕИНОВ КУМАЛИЕВ
ИСМЕТ ЮЛХАНОВ ТАУКЧУ
ИСМЕТ ЮМЕР ДЕЛИХЮСЕИН
ИСМИ ОСМАНОВА РЕДЖЕБОВА
ИСУФ ХАСАН НАНИШ
КАДИР АЛИЕВ КОДЖААЛИЕВ
КАДИР МАХРЕМОВ КЬОСЕВ
КАДРИЕ ДЖУМАЗИНОВА ПЪРЪШ
КАДРИЕ ДУРСУН ХАСАН
КАДРИЕ МУСТАФОВА ХАДЖИИБРЯМОВА
КАДРИЕ ФЕИЗОВА ПАШЕВА
КЕМАЛ АХМЕД АБИЛ
КЕНАН КЕМАЛ АХМЕД
КЯЗИМ ИБРАХИМОВ САХЛИМОВ
КЯМИЛ АХМЕД КЕНАРДЖИ
КЯМИЛЕ РАМАДАНОВА САЛЬОВЛУ
КЯШИФ РЕДЖЕБОВ КЯШИФОВ
ЛЕВЕНД МЕХМЕДОВ ИБРЯМОВ
ЛЮТФИ ХАСАН НАНИШ
МАХМУД АХМЕД ДАЛЯН
МАХМУД МЕХМЕДОВ МУРАФОВ
МАХМУД ХЮСЕИН МАХМУД
МЕРГЮЛ АДЕМ ХЮСМЕН
МЕРГЮЛ АХМЕДОВА АЛИЕВА
МЕРГЮЛ МЕХМЕД АПТИ
МЕРГЮЛ МЕХМЕДОВА КОДЖААЛИЕВА
МЕРГЮЛ МЕХМЕДОВА ЧАКАЛ
МЕРГЮЛ РЕДЖЕБОВА ГОЛЕВА
МЕРСИН ХЮСЕИН АПТИ
МЕХЛИБАР ХАСАНОВА ГЬОЧЕВА
МЕХМЕД АХМЕД ИБРЯМ
МЕХМЕД АХМЕД ФУЧИДЖИ
МЕХМЕД АХМЕДОВ БУРУКОВ
МЕХМЕД ВАСФИЕВ КАРАИСМАИЛОВ
МЕХМЕД ДАВИДОВ МЕХМЕДОВ
МЕХМЕД ЕБАЗЕР КУМАЛИ
МЕХМЕД ИБРЯМ ДЖЕЛИЛ
МЕХМЕД ИБРЯМОВ ЗЕКЕРИЕВ
МЕХМЕД ИСМЕТОВ ДЕЛИХЮСЕИНОВ
МЕХМЕД КЯЗИМОВ КЮЧЮКМЕХМЕДОВ
МЕХМЕД МАХМУДОВ МУРАФОВ
МЕХМЕД МЕХМЕД АХМЕД
МЕХМЕД МЕХМЕДОВ ЙОНУЗОВ
МЕХМЕД МЕХМЕДОВ КУМАЛИЕВ
МЕХМЕД РАШИДОВ ЧАКЪРОВ
МЕХМЕД СЕБАХАТИНОВ КОБАКЧИЕВ
МЕХМЕД ФИКРЕТОВ БЕЙТУЛОВ
МЕХМЕД ХАЛИЛ ШАКИР
МЕХМЕД ХАСАНОВ ХАСАНДЖИКОВ
МЕХМЕД ХЮСЕИНОВ КОСТАНЦАЛИЕВ
МЕХМЕД ХЮСЕИНОВ ТОПАЛОВ
МЕХМЕД ХЮСЕИНОВ ФЪЧЪДЖИЕВ
МЕХМЕД ХЮСЕИНОВ ХАДЖИХЮСМЕНОВ
МУЗАФЕР МЮЗЕКЯРОВ МАНАФОВ
МУРАДИЕ БЕКИР ГОЛЕ
МУСА МУСТАФОВ КЕХАЙОВЛОВ
МУСТАФА АХМЕДОВ КЕХАЙОВЛОВ
МУСТАФА БЕКТЕШЕВ КОТМАКЧИЕВ
МУСТАФА ЕРДИНЧЕВ МУСТАФОВ
МУСТАФА МУСТАФОВ ДИШЛИЕВ
МУСТАФА НАЗИФ АЛЯОВЛУ
МУСТАФА ХАСАНОВ ЕСКИДЖИЕВ
МУСТАФА ХЮСЕИН ЧИРАК
МУХАРЕМ КАДИРОВ МАХРЕМОВ
МЮЗЕКЯР МУЗАФЕРОВ МАНАФОВ
МЮЗЕЯМ СЮЛЕЙМАНОВА БУРУКОВА
МЮРСЕЛ ХЮСЕИНОВ КЕНАРДЖИЕВ
МЮТЕРМЕ ИСМЕТОВА ХАДЖИХЮСМЕНОВА
НАЗИФ АХМЕД АЛЯОВЛУ
НАЗИФ СЕЗГИНОВ ХЮСМЕНОВ
НАЗМИЕ АХМЕДОВА БЕЙТУЛОВА
НАЗМИЕ КАСИМОВА МАНАФОВА
НАРГИС РЕДЖЕБОВА ХАСАНБАШЕВА
НЕВДЖАН ЯМЕНОВА ТОРЛАКЛИЕВА
НЕВИН ХАЛИЛОВА САХЛИМОВА
НЕВРИЕ АЛИЕВА КУМАЛИЕВА
НЕВРИЕ ГЮРСЕЛОВА ХЮСЕИН
НЕДЖАТИ АЛИ ГОЛЕ
НЕДЖМИЕ МЕХМЕДОВА ФЪЧЪДЖИЕВА
НЕДРЕТ АХМЕДОВ ОСМАНОВ
НЕДРЕТ РЕДЖЕБОВ КЯШИФОВ
НЕЗРИЕ АЛИ КОБАКЧИ
НЕРМИН РУЖДИЕВ ЮСУФОВ
НЕФИСЕ БЕЙТИ ФЪЧЪДЖИ
НИГЯР МЕДЖНУРОВА ЧОЛАКИБРЯМОВА
НИГЯР САЛИЕВА ХЮСМЕНОВА
НИЛЮФЕР ДЖУМАЗИНОВА ДИШЛИЕВА
НИЛЯЙ ИЛИХАНОВА САБРИ
НИХАТ РЕДЖЕБ НИХАТ
НУРАЙ АХМЕДОВ ХАДЖИАХМЕДОВ
НУРДЖИХАН ЗЮЛКЯРОВА ДИШЛИЕВА
ОГЮН ФИКРЕТОВ БЕЛБЕРОВ
ОНУР ФИКРЕТОВ БЕЛБЕРОВ
ОСМАН АЛИЕВ ХЮСЕИНОВ
ОСМАН ХАСАНОВ МЕХМЕДОВ
ПЕРИХАН ХЮСЕИН ЮЗЕИР
РАВИЕ АПТИЕВА САЛЬОВЛУ
РАВИЕ ХАСАНОВА БЕЛБЕРОВА
РАИМЕ ХЮСЕИНОВА ИБРЯМОВА
РЕДЖЕБ АЛИЕВ АТИБОВ
РЕДЖЕБ КЯШИФОВ РЕДЖЕБОВ
РЕДЖЕБ НИХАТ РЕДЖЕБ
РЕЙХАН ХЮСЕИНОВ РЕХАНОВ
РЕМЗИЕ ХАСАНОВА КОСТАНЦАЛИЕВА
РЕФИЕ АХМЕДОВА МУСТАФОВА
РЕФИЕ МЕХМЕД КУЛАКСЪЗОВА
САБРИЕ САХЛИМ САХЛИМ
САДИФЕ МУСТАФОВА КУРДОВА
САЛИ ЮМЕР БАЛДЖИ
САЛИ ЯКУБ ГОЛЕ
САЛИЕ КАДИР КУМАЛИ
САЛИМ КАДРИ МУРАД
САЛИХА ДАУДОВА ХЮСЕИН
САФИЕ МЕХМЕДОВА ЧАКЪР
САФИЕ ХЮСЕИН КЬОСЕ
САХЛИМ КЯЗИМОВ ИБРЯМОВ
САХЛИМ МУСТАФА МУРАД
САХЛИМ НЕДЖАТИ ГОЛЕ
САХЛИМ НИЯЗИЕВ САХЛИМОВ
СВЕТЛИН ЗЛАТКОВ ЛАЗАРОВ
СВЕТОСЛАВ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
СЕБАХАТИН МЕХМЕД КОБАКЧИ
СЕБИЛЕ ХАСАНОВА ФЪЧЪДЖИЕВА
СЕВГИ ХЮСЕИНОВА ТОПАЛОВА
СЕВДА ОРЛИНОВА КАРАГЬОЗ
СЕВДЖАН САЛИЕВА КЬОСЕВА
СЕВДЖИХАН МЕХМЕДОВА ИБРЯМ
СЕВИЕ ДАУД КУМ
СЕВИЛ ХАСАНОВА НИЯЗИЕВА
СЕВИМ ДАУД ДИШЛИ
СЕВИНЧ АДИЛОВА КОДЖААЛИЕВА
СЕВИНЧ АХМЕД НИХАТ
СЕВИНЧ ИБРЯМ МУСТАФА
СЕЗГИН ИСКЕНДЕРОВ ЧИРИШЛИЕВ
СЕЗГИН НАЗИФОВ ХЮСМЕНОВ
СЕЙНУР ЕРДИНЧЕВА МУСТАФОВА
СЕЙФИДИН ЮМЕР КУМАЛИ
СЕЙХАН МЕХМЕДОВ БУРУКОВ
СЕЙХАН МЕХМЕДОВ КАРАИСМАИЛОВ
СЕЛИЯДЕ МУСТАФА МАХМУД
СЕЛЯЙДИН ХЮСЕИНОВ КУМАЛИЕВ
СЕМРА МЕХМЕДОВА КАРАИСМАИЛОВА
СЕМРА НАСУФ ДЕЛИХЮСЕИНОВА
СЕНИХА ХАСАН МУСТАФА
СЕРКАН ИБРАХИМОВ ХАДЖИАХМЕДОВ
СИБЕЛ МЕХМЕДОВА ЕСКИДЖИЕВА
СИБЕЛ НЕДЖАТИ ГОЛЕ
СИБЕЛ СЮЛЕЙМАНОВА ХЮСЕИНОВА
СКЕНДЕР ХАСАНОВ ЧИРИШЛИЕВ
СОНГЮЛ МЕХМЕДОВА ИБРЯМОВА
СЮЗАН НАЗИФОВА ХЮСМЕНОВА
СЮЗАН ХЮСЕИНОВА МАНАФОВА
СЮЗГЯН МЕТИНОВА ФЪЧЪДЖИЕВА
СЮЛЕЙМАН ХАСАН ВЕЛИ
ТАНЖУ БЕЙТИЕВ ФЪЧЪДЖИЕВ
ТЕФИК ХАСАНОВ ГЬОЧЕВ
ТОЛГА ЛЕВЕНДОВ ИБРЯМОВ
ТУНДЖАЙ САХЛИМОВ НИЯЗИЕВ
УМУТ ХАСАН ГЬОЧ
ФАТМЕ АЛИЕВА ДЖИВДЖАРОВА
ФАТМЕ АЛИЕВА КУЛАКСЪЗОВА
ФАТМЕ АХМЕД КЕНАРДЖИЕВА
ФАТМЕ АХМЕД САЛЬОВЛУ
ФАТМЕ АХМЕДОВА КОБАКЧИЕВА
ФАТМЕ ВЕДАТОВА КУМАЛИЕВА
ФАТМЕ ЕБАЗЕР АХМЕДОВА
ФАТМЕ ИБРЯМ БУРУКОВА
ФАТМЕ КЯЗИМОВА ИБРЯМОВА
ФАТМЕ МЕХМЕД БЕЙТУЛОВА
ФАТМЕ МЕХМЕДОВА ЗЕКЕРИЕВА
ФАТМЕ МЕХМЕДОВА МАНАФ
ФАТМЕ МУСТАФОВА ЕСКИДЖИЕВА
ФАТМЕ НУРИЕВА ШЕРИФОВА
ФАТМЕ СЕЛЕЙДИНОВА ХЮСЕИНОВА
ФАТМЕ ХАСАН КОБАКЧИ
ФАТМЕ ХАСАНОВА КОБАКЧИЕВА
ФАТМЕ ХАСАНОВА ТОПАЛОВА
ФАТМЕ ХЮСЕИН ДЕЛИХЮСЕИН
ФАТМЕГЮЛ ЕЛИМАН ДИШЛИЕВА
ФЕВЗИЕ МЕХМЕД ПАША
ФИКРЕТ АЛИЕВ БЕЛБЕРОВ
ФИКРЕТ АХМЕДОВ ДЖАФЕРОВ
ФИКРЕТ МЕХМЕДОВ БЕЙТУЛОВ
ХАВА АХМЕДОВА КЕЛЬОВЛУЕВА
ХАВА ДАУД АЛЯОВЛУ
ХАВА ДЖУМАЗИНОВА КЬОСЕВА
ХАВА КАСИМОВА РАШИДОВА
ХАВА МЕХМЕД ГОЛЕ
ХАВА САХЛИМ ЧАКЪР
ХАВА ХАСАН КАРАМЕМИШ
ХАВА ХАСАН МУСТАФА
ХАВА ХАСАНОВА ДЖЕЛИЛ
ХАВА ХАСАНОВА ФУЧИДЖИ
ХАЛИМЕ АЛИЕВА ДЖАФЕРОВА
ХАЛИМЕ АХМЕД ИБРЯМОВА
ХАЛИМЕ ИБРАХИМОВА АКАЛИЕВА
ХАЛИМЕ ХАСАНОВА ДИШЛИЕВА
ХАСАН АЛИ КУЛАКСЪЗ
ХАСАН АЛИ ПЪРЪШ
ХАСАН АЛИЕВ ДЖИВДЖАРОВ
ХАСАН АРИФ КУМ
ХАСАН АРИФ КЬОСЕ
ХАСАН АХМЕД ИБРЯМ
ХАСАН АХМЕДОВ ХАДЖИАХМЕДОВ
ХАСАН БЕЙТУЛОВ ЧАКЪРОВ
ХАСАН КЯМИЛ МАНАФ
ХАСАН МЕХМЕД ВЕЗИР
ХАСАН МЕХМЕД КАРАХАСАН
ХАСАН МУСТАФОВ ЕСКИДЖИЕВ
ХАСАН МУСТАФОВ ЕСКИДЖИЕВ
ХАСАН МУСТАФОВ МУСТАФОВ
ХАСАН СЮЛМАН ВЕЛИ
ХАСАН ФИКРЕТОВ БЕЙТУЛОВ
ХАСАН ХАСАНОВ КАДИРОВ
ХАСАН ХАСАНОВ КАДИРОВ
ХАСАН ХЮСЕИН КОБАКЧИ
ХАСАН ХЮСЕИН МАНАФ
ХИЛМИ ЛЮТФИ НАНИШ
ХЪЛМИЕ МЕТИНОВА КОСТАНЦАЛИЕВА
ХЮСЕИН АЙДЪН ХЮСЕИН
ХЮСЕИН АХМЕД ПАША
ХЮСЕИН ГЮРСЕЛОВ ПАШОВ
ХЮСЕИН ЕЛМАНОВ ХЮСЕИНОВ
ХЮСЕИН ИБРАХИМОВ ИБРЯМОВ
ХЮСЕИН ИБРЯМ ЧИРАК
ХЮСЕИН ИСМЕТ КЕЛЬОВЛУ
ХЮСЕИН МАХМУДОВ ХЮСЕИНОВ
ХЮСЕИН МЕХМЕДОВ КОСТАНЦАЛИЕВ
ХЮСЕИН МЕХМЕДОВ КУМАЛИЕВ
ХЮСЕИН МЕХМЕДОВ ТОПАЛОВ
ХЮСЕИН МЕХМЕДОВ ХАСАНОВ
ХЮСЕИН МУСТАФА АПТИ
ХЮСЕИН РЕХАНОВ ХЮСЕИНОВ
ХЮСЕИН СЕЛЯЙДИНОВ КУМАЛИЕВ
ХЮСЕИН ХАСАН КЕНАРДЖИ
ХЮСЕИН ХАСАНОВ КАДИРОВ
ХЮСЕИН ХЮСЕИН КОБАКЧИ
ХЮСЕИН ХЮСЕИНОВ КЕЛЬОВЛУЕВ
ХЮСЕИН ХЮСЕИНОВ КЕЛЬОВЛУЕВ
ХЮСЕИН ХЮСЕИНОВ КЕЛЬОВЛУЕВ
ХЮСЕИН ХЮСЕИНОВ ФЪЧЪДЖИЕВ
ШАМСИЕ МЕХМЕДОВА АТИБОВА
ЮЗЕИР ГЮРСЕЛОВ КУЛАКСЪЗОВ
ЮЛМИЕ ОСМАН ОСМАН
ЮЛХАН ИСМЕТОВ ТАУКЧУ
ЮМГЮЛСЮМ АХМЕД ИБРЯМ
ЮМГЮЛСЮН АЛИ АЛЯОВЛУ
ЮМГЮЛСЮН АЛИЕВА ГЬОЧЕВА
ЮМГЮЛСЮН АЛИЕВА КАРАИСМАИЛОВА
ЮМГЮЛСЮН ДАУД ЧАКЪРОВА
ЮММЮШ МЕХМЕД РЕДЖЕБ
ЮММЮШ ЯКУБ ПАША
ЮРКИЕ ИБРЯМОВА ТАУКЧИ
ЮРКИЕ МАХМУД ДЖЕЛИЛ
ЮРКИЕ ХЮСЕИНОВА ДРЯНЦАЛИЕВА

Кмет/кметски наместник: ............

Секретар на община/район: ..........

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.