Покана за провеждане на консултации за определяне състава на СИК


Изх. №
 706
Дата : 13.09.2023г.

 


ДО                                

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ

НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ

И КОАЛИЦИИ

ГР. ЦАР КАЛОЯН

 

П О К А Н А

За провеждане на консултации за определяне състава на СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ /СИК-ии/ на територията на Община Цар Калоян  за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове   на 29.10.2023 г.

     УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

     С Указ № 146 от 31. 07.2023 г. (обн. ДВ бр.67 от 04.08.2023 г.), Президентът  на Република България насрочи произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.

В тази връзка и на основание чл. 91, ал. 1, изр. 2 и ал. 3 от ИК и Зешение № 2378-МИ от 12.09.2023г. на ЦИК отправям настоящата покана към ръководствата на представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 49-то Народно събрание до 28 август 2023 г. включително, за участие в консултации за определяне на съставите  на СИК на територията на община Цар Калоян на 23.09.2023г. (събота) от  10.00 часа.

 Консултациите ще се проведат в кабинета на кмета, в сградата на Община Цар Калоян, пл. Демокрация №1

Съгласно  чл. 91, ал.4 от ИК при провеждане на консултациите, участващите партии и коалиции  следва да представят следните документи:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

- имената и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 31.07.2023 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 49-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/ коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на ОИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.

        Документите ще останат неразделна част от протокола на консултациите и ще бъдат изпратени с мое предложение до ОИК Цар Калоян.

        Уведомявам Ви, че в официалния сайт на Община Цар Калоян  https://tsarkaloyan.bg  в рубрика – Местни Избори 2023 г. се помества актуална информация по организационно-техническата подготовка на предстоящите избори.

         Настоящата покана да бъде  обявена на информационното табло и на интернет страницата на Община Цар Калоян.

  

ДАУД АЛЯОВЛУ             /  П/

Кмет на община Цар Калоян

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.