СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
Област РАЗГРАД, община ЦАР КАЛОЯН
населено място С.ЕЗЕРЧЕ, кметство ..........., секция № 001
адрес на избирателна секция ...................................................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АДЕМ ХИЛМИ БУРУК
АЗИС ОСМАНОВ МАХМУДОВ ЕШИЛХОДЖЕВ
АЙЛА ГЮРСЕЛОВА ТОРЛАКЛАЕВА
АЙЛИН МЕХМЕДОВА ХАДЖИАХМЕДОВА
АЙХАН ЧЕРКЕЗ
АЙХАН МЕХМЕДОВ МЕХМЕДОВ
АЙХАН МУСТАФА КОДЖААЛИ
АЙШЕ БЕКИР ДЖИГА
АЙШЕ МЕХМЕД АЛИ
АЙШЕ САЛИ БУРУК
АЙШЕ ХАСАНОВА ПРАШКОВА
АЙШЕ ХЮСЕИНОВА РАСИМ
АЛБЕНА ЗАНКОВА ЧЕРКЕЗ
АЛБЕНА ХРИСТОВА МИЛАНОВА
АЛЕКО АСЕНОВ СИМЕОНОВ
АЛЕКО ЕМИЛОВ ЧАВДАРОВ
АЛЕКО ХУБАНОВ АЛЕКОВ
АЛЕКСЕЙ ГРИГОРОВ ВЕЛИЗАРОВ
АЛИ АЛИ ТОРЛАКЛА
АЛИ АХМЕД ЧЕЛИК
АЛИ ГЮРСЕЛОВ ТОРЛАКЛАЕВ
АЛИ ИБРЯМ ДЖИДЖИКЬОСЕ
АЛИ МЕХМЕД КОДАК
АЛПАЙ ЙЪЛМАЗ
АЛПЕР КАДЪОГЛУ
АНА АЛЕКОВА СИМЕОНОВА
АНА МАРИНОВА НЕВЕНОВА
АНА МАРИНОВА СТОЯНОВА
АНГЕЛ АЛЕКСИЕВ ДИМОВ
АНЕЛИЯ АНДРЕЕВА ИВАНОВА
АНЕЛИЯ ГРИГОРОВА РИЗА
АНЕТА МЛАДЕНОВА АСЕНОВА
АНЕТА РУСЕВА АКЧАГЛАР
АНКА АСЕНОВА КАМЕНОВА
АННА АНДРЕЕВА ТЮФЕНК
АНТОН АЛЕКОВ НЕВЕНОВ
АСЕН АЛЕКОВ СИМЕОНОВ
АСЕН АСЕНОВ АСЕНОВ
АСЕН ИЛИЕВ ДЕНЕВ
АСЕН МАРТИНОВ БОНЧЕВ
АСЕН МЛАДЕНОВ КУНЧЕВ
АСЕН МЛАДЕНОВ ФИЛИПОВ
АСЕН МЛАДЕНОВ ФИЛИПОВ
АСЕН РАДЕВ МИХАЙЛОВ
АХМЕД АБИЛ БЕЙТУЛА
АХМЕД АБИЛ ТАУКЧИ
АХМЕД АЛИЕВ АХМЕДОВ
АХМЕД МАХМУД ДИШЛИ
АХМЕД МЕХМЕД АХМЕД
АХМЕД МЕХМЕД МУСТАФА
АХМЕД ХАСАНОВ КАРААЛИЕВ
АХМЕД ХЮСЕИН АХМЕД
АХМЕД ХЮСЕИН МУТИ
АХМЕД ХЮСЕИНОВ ХАСАНОВ
АХМЕД ЮМЕРОВ ДЖИВДЖАРОВ
АХМЕТ УЛУКАЯ
БАРЪШ ЧЕРКЕЗ
БАХАР АХМЕДОВА ИСПИРОВА
БЕКИР ХАСАНОВ АКАЛИЕВ
БЕКТЕШ МАХМУД ХАСАН
БЕЛИН ЛЮДМИЛОВ КУНЧЕВ
БЕНГИСУ КУТЛУ
БЕРК КЪЙЪК
БЕРКАЙ БЕКТЕШ КОТМАКЧЪ
БЕРКАН ЛЕВЕНТ ЙОЗТЮРК
БИЛЯНА АНАТОЛИЕВА ДЕЛИБАЛТА
БИСЕР АСЕНОВ ВЕЛЧЕВ
БОЯН АСЕНОВ КОЛЕВ
БОЯН МИЛЕНОВ СТАНЕВ
БУСЕ МУТЛУ
БЮЛЕНТ ЗИЯ ИСУФ
ВЕНЕТА ДЕЯНОВА САДУНОГЛУ
ВЕСИЛЕ АХМЕДОВА КЯШИФОВА
ВЕСИЛЕ ИСМАИЛОВА ЧАКЪРОВА
ВЕСИЛЕ РЕДЖЕБ АЛИШЕВА
ГАЛИБЕ МУТЛУ
ГАЛИН АСЕНОВ ТРАЙКОВ
ГАЛИНА ХРИСТОВА КОСТОВА
ГАЛЯ АСЕНОВА ФИЛИПОВА
ГЕНА МАРИНОВА ТОНЧЕВА
ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ
ГРИГОР АНДРЕЕВ ВЕЛИЗАРОВ
ГЮЛБИЕ КАДИРОВА КЕХАЬОВЛОВА
ГЮЛБИЕ ХЮСЕИНОВА ИБРЯМОВА
ГЮЛБИЯ АХМЕДОВА НАЗЪР
ГЮЛДЖИХАН МУТЛУ ЙЕТИМ
ГЮЛИЗАР АЛИЕВА АСЕНОВА
ГЮЛСЕРЕН ХЮСМЕН ЮНУЗ
ГЮЛСЮМ ЗАКИР БЕЙТУЛА
ГЮЛСЮМ САЛИ ДИШЛИ
ГЮЛШЕН МУСТАФОВА ТОПЧУЛОВА
ДАВИД АНТОНОВ АЛЕКОВ
ДАВИД ДАВИДОВ МАРИНОВ
ДАВИД МАРИНОВ КАМЕНОВ
ДАВИД НЕДКОВ ДЕНЕВ
ДАВИД СТЕФАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
ДАВИД СТЕФАНОВ КАМЕНОВ
ДАВУД МЕХМЕД БУРУК
ДАУД АБДУРАИМ АЛЯОВЛО
ДАУД МАХМУД КАРААЛИ
ДАУД НАЗИФ БУРУК
ДАУД ХЮСЕИН ДАУД
ДЕНИС НЕРМИДИНОВ БУРУКОВ
ДЕНИЦА РАДОСЛАВОВА ХАТАНУШ
ДЖЮНЕЙТ ВАХИД КАСИМОВ
ДИЛАЙ ЯВУЗ
ДИЛЯН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
ДИЛЯНА ИЛИНОВА ТЕЗДЖАН
ЕДА ПОЙРАЗ
ЕДЖЕМ ЯНЪЛМАЗ
ЕЗГИ ГЮВЕН
ЕЛИЗ ДАВУДОГЛУ
ЕЛИЦА РАДОСЛАВОВА АНТИМОВА
ЕМА НАЙДЕНОВА ДАВИДОВА
ЕМИЛИЯ АЛЕКОВА ДЕНЕВА
ЕМИЛИЯ АЛЕКСИЕВА ЧАНКОВА
ЕМИЛИЯ АСЕНОВА АСЕНОВА
ЕМИЛИЯ ИЛИЯНОВА ЕФТИМОВА
ЕМИНЕ АДНАНОВА НАНИШ
ЕМИНЕ МЕХМЕД ГЮЛЕР
ЕМИНЕ ХАСАН КАСИМОВА
ЕМИНЕ ХАСАН МАХМУД
ЕМИНЕ ХАСАНОВА ТОПЧУЛОВА
ЕМИНЕ ХЮСЕИН ГЮЛГЕЧ
ЕМИНЕ НУР АЙВАЗ
ЕМИРХАН ЕРКИН РЕДЖЕБ
ЕМРЕ ХЪЗЛЪТЮРК
ЕРЕН ШАХИН
ЕСМА АГАОГЛУ
ЕФЕ ХАДЖЪОГЛУ
ЖУЛИДЕ АХМЕД АТЕШ
ЗАХАРИ ИВАНОВ ХРИСТОВ
ЗЕЛИХА МУТЛУ
ЗЕХРА ИБРЯМ ЧЕРКЕЗ
ЗИНА СТЕФАНОВА АНТОНОВА
ЗИЯ ШАБАНОВ АХМЕДОВ
ЗИЯДЖАН БЕКТЕШ КОТМАКЧЪ
ЗЮЛКЮФ ЙЪЛМАЗ
ЗЮЛКЯР МЕХМЕД ЧЕРКЕЗ
ЗЮЛКЯР САХЛИМОВ ТОПЧУЛОВ
ЗЮЛФИЕ АБДУРАИМОВА ЕНИСЮЛМАН
ИБРАХИМ НАНИШ
ИВАН АСЕНОВ ВЕЛЧЕВ
ИВАН ИВАНОВ КРУМОВ
ИЗЕТ САЛИ КАРАЮМЕР
ИЛКНУР АЛИШ ДЕЛИАЛИЕВА
ИЛЯЙДА ЯНЪЛМАЗ
ИРЕНА МЛАДЕНОВА ПАРС
ИСМАИЛ ХАСАНОВ ИБРЯМОВ
ЙОЗЛЕМ ДОГАН
КАДИР МЕХМЕДОВ ДЖЪЛЪЗОВ
КАРАМФИЛА КИТАНОВА ХАРАЛАМПИЕВА
КАСИМ БЕХТИЕВ ТОПЧУЛОВ
КАСИМ ИБРАИМОВ ЮМЕРОВ
ЛЕВЕНТ ЙОЗТЮРК
МАРИЙКА МАРИНОВА КРУМОВА
МАРИН ДАВИДОВ КАМЕНОВ
МАРТИН БОГДАНОВ КАМЕНОВ
МАХМУД АХМЕД ДИШЛИ
МАХМУД БЕКТЕШ КОТМАКЧИ
МАХМУД БЕКТЕШ ХАСАН
МАХМУД ХЮСЕИН МАХМУД
МАХМУТ АХМЕД ДИШЛИ
МАЯ ДАВИДОВА АСЕНОВА
МАЯ МИЛЕНОВА БОНЧЕВА
МАЯ МЛАДЕНОВА ЗАФИРОВА
МЕВРУДИЕ АЛИ БЕЙТУЛА
МЕЛИС ГЮДЕР
МЕЛЯТ АХМЕД АХМЕД
МЕРГЮЛ АЛИ ХАСАНДЖИК-ВИДИНЛИ
МЕРТ КЪЙЪК
МЕТОДИ АСЕНОВ ДЕНЕВ
МЕХМЕД АЛИЕВ ДЖИВДЖАРОВ
МЕХМЕД АХМЕД МАХМУД
МЕХМЕД АХМЕДОВ ВЕЗИРОВ
МЕХМЕД ДАУД БУРУК
МЕХМЕД ДАУД КАРААЛИ
МЕХМЕД ЗЮЛКЯР ЧЕРКЕЗ
МЕХМЕД КЯЗИМ ТОПЧУЛУ
МЕХМЕД МАХМУД ДАЛЯН
МЕХМЕД МЕХМЕД РЕДЖЕБ
МЕХМЕД РЕДЖЕБ ЗЕКЕРИЕ
МЕХМЕД ХАСАН ХАДЖИХАСАН
МЕХМЕД ХЮСМЕНОВ КОДАКОВ
МИГЛЕНА ЗАРКОВА АНЧЕВА
МИЙРЕМ ИБРАХИМОВА ХАДЖИХАСАН
МИЛЕН АНТОНОВ АЛЕКОВ
МИЛЕН РАДОСЛАВОВ ЧАВДАРОВ
МИЛКА МЕТОДИЕВА КЪЙЪК
МЛАДЕН АСЕНОВ ФИЛИПОВ
МУСТАФА АХМЕД МУСТАФА
НАДЕЖДА РУМЕНОВА КОСТАДИНОВА
НАДИЕ ОСМАНОВА
НАДЯ СИДЕРОВА БУРУК
НАЗИЙФЕ КАДИР ЗЕКЕРИЕ
НАЗИЛЕ МЕХМЕД СЮНБЮЛ
НАЗИЛЕ НИЯЗИ БУРУК
НАЗИФ ДАУД БУРУК
НАЗИФЕ АХМЕД ЧЕРКЕЗ
НАЗИФЕ ЗЕКЕРИЕ ЗЕКЕРИЕ ШЮКЮР
НАЗИФЕ ЛЮТФИ МЕСКАН
НАЗИФЕ МАХМУД БУРУК
НАЗМИЕ БЕКТЕШ ХАСАН
НАТАЛИЯ НАЙДЕНОВА ЙОЗКАН
НЕВЕНА АСЕНОВА ДЕНЕВА
НЕВЕНА АСЕНОВА СЕЛИК
НЕЖАТ ВАХИД КАСИМОВ
НЕЛА АСЕНОВА ЮНАЛ
НЕЛИ ЩИЛЯНОВА ТРАЙКОВА
НЕРГЮЛ ХЮСЕИНОВА ХАСАНОВА
НЕФИСЕ АБДУЛА ЧЕЛИК
НЕФИСЕ АХМЕД КЪРМАДЖИ
НИЛГЮН ЕБАЗЕРОВА ХЮСЕИНОВА
НИЛЮФЕР МАХМУТ КЬОСЕ
НИЯЗИ ХИЛМИ БУРУК
НУРАЙ НЕДРЕТОВА КЪМИШ
ОКАН СЕЛИК
ОСМАН АЛИ ХАСАН
ОСМАН АХМЕДОВ КАРААЛИЕВ
ОСМАН САЛИЕВ ДЖИНАМОВ
ОСМАН ХАСАН ОСМАН
ПАКИЗЕ ХЮСЕИН СТАНЕВА
РАДОСЛАВ МАРИНОВ АСЕНОВ
РАЙКА ИЛИЕВА ЧАВДАРОВА
РАМИС БЕКТЕШЕВ ХАСАНДЖИКОВ
РАФЕТ КУТЛУ
РЕМЗИ ГЮЛДЖИХАНОВ БЕКТЕШЕВ
РУКИЯ АЛИ ИБРЯМ
САБИНА РУМЕНОВА РАИМОВА
САБРИЕ ХЮСЕИНОВА ДЖИДЖИКЬОСЕ
САДИФЕ ХЮСЕИН ЧОЛАК
САЛИ ФИКРЕТ НАНИШ
САЛИМ БАКИЕВ КЬОСЕВ
САЛИХА ИСМАИЛОВА ЯЙ
САЛИХА САЛИ ХАДЖИЮМЕР
САЛИХА ХЮСЕИН МАХМУД
СВИЛЕН МАРТИНОВ МАРТИНОВ
СЕВГИН НАЗИФОВ НАСУФОВ
СЕВДА АСЕНОВА АНДРЕЕВА
СЕВДА ДАВИДОВА БОРИЛОВА
СЕВДА ЛЮДМИЛОВА КУНЧЕВА
СЕВДА МАРИНОВА КАМЕНОВА
СЕВДА МИЛАНОВА ВЕЛИЗАРОВА
СЕВДА МИТКОВА ВЕЛИЗАРОВА
СЕВДА ФИДАНОВА АСЕНОВА
СЕВДА ХАРИЗАНОВА ДУШКОВА
СЕВДАЛИНА КАЛИНОВА КОЛЕВА
СЕВИМ ЗАФИРОВА
СЕВИНЧ ИСУФ ИБИШ
СЕЙХАН ЗЮЛКЯРОВ ТОПЧУЛОВ
СЕЛИН ТАЙФУН КУРУ
СЕЛЯФЕ САЛИЕВА ХАСАНБАШЕВА
СЕРВЕТ ХАСАНОВ АЗИЗОВ
СЕРГЕЙ ДИМИТРОВ ИВАНОВ
СЕРГЕЙ КОЛЕВ МАРИНОВ
СЕРГЕЙ МАНЧЕВ ЮЛИЯНОВ
СЕРДЖАН ТАЙФУН КУРУ
СИБЕЛ ЙЪЛМАЗ
СИБЕЛ ХЮСЕИНОВА ТОПЧУЛОВА
СИЛВИЯ МЛАДЕНОВА ДУРМАЗ
СИЛВИЯ СТЕФАНОВА ГЮВЕН
СИЛВИЯ ХИНКОВА МАХМУДОВА
СИНАН МАХМУД ДАЛЯН
СЛАВИ АЛЕКОВ ЕМИЛОВ
СТАНИМИРА СТАНИМИРОВА ХРИСТОВА
СТЕФАН АЛЕКОВ ЕМИЛОВ
СУЗАНА ХИНКОВА ЗАРКОВА
СУНАЙ АХМЕДОВ ЕСАПЧИЕВ
СЪДИКА ЮМЕР ЙОЗДЕМИР
СЪЛЗА АЛЕКСАНДРОВА ДИНЕВА
СЮЛЕЙМАН РЕДЖЕБОВ КАРААЛИЕВ
ТАНЕР ИЛХАНОВ ХАСАНОВ
ТАНЬО ВЕЛИЗАРОВ ЕМИЛОВ
ТАТЯНА СТЕФАНОВА ДЕНЕВА
ТЕФИК РАИМОВ НАСУФОВ
ФАТМЕ АДИЛОВА ХАСАНОВА
ФАТМЕ АХМЕДОВА КАРААЛИЕВА
ФАТМЕ ИБРЯМОВА ОМУРКЬОВЛЮ
ФАТМЕ ОСМАН БУРУК
ФАТМЕ ЮМЕР МУТИ
ФЕВЗИЕ ХЮСЕИН АЛЯОВЛО
ФЕРХАТ ХЮСЕИН ДЖИВДЖАР
ФИДАНКА ХРИСТОВА БОРИЛОВА
ФИКРЕТ АЛИЕВ ДЖЪЛЪЗОВ
ФЛОРА АЛЕКОВА КАЙНАКЧЪ
ХАБИБЕ МЕХМЕДОВА ХАСАНДЖИКОВА
ХАВА МЕХМЕД ЧАЛЪШЪР
ХАВА ХАСАН ЯХОВА
ХАВА ХЮСЕИНОВА ХАСАН
ХАЛИЛ АЛИЕВ ХАЛИЛОВ
ХАЛИМЕ АЙВАЗ
ХАРИЗАН МЛАДЕНОВ ДУШКОВ
ХАСАН АЛИ ОМУРКЬОВЛЮ
ХАСАН АЛИ ХАСАНДЖИК
ХАСАН АЛИЕВ ДЖИГА
ХАСАН АХМЕДОВ ЗЕКЕРИЕВ
ХАСАН ИБРАХИМ ХАСАН
ХАСАН ИЗЗЕТ ХАСАН
ХАСАН МЕХМЕД КОДАК
ХАСАН РЕДЖЕБОВ КАРААЛИЕВ
ХАСАН ХЮСЕИНОВ ПРАШКОВ
ХАФЕ ЕХЛИМАН ДЖИВДЖАРОВА
ХИЛМИ АДЕМ БУРУК
ХРИСКА АСЕНОВА ВЕЛЧЕВА
ХРИСТИНА ИВАНОВА ЯНЪЛМАЗ
ХЮСЕИН АХМЕДОВ ХАСАНОВ
ХЮСЕИН МЕХМЕД МЕХМЕДАЛИ
ХЮСЕИН МЕХМЕД НАНИШ
ХЮСЕИН МЕХМЕД ЧЕРКЕЗ
ХЮСЕИН МУСТАФА ЧИРАК
ХЮСЕИН ХЮСЕИН КОДЖААЛИ
ХЮСЕИН ХЮСЕИН ХАСАН
ХЮСЕИН-МЕРТ МАХМУД КАМБЕР
ХЮСНИЕ АХМЕД ЙОЗТЮРК
ЧАГРЪ ЙОЗКУЛ
ШАЗИЕ ЙЪЛМАЗ
ШЕНАЙ ХЮСЕИН КАРААЛИЕВА
ШЕНГЮЛ ЗИЯ ХАСАН
ШИНКА ОГНЯНОВА ЧАВДАРОВА
ЮЗЕМ АХМЕД КУРУ
ЮЗЛЕМ ХЮСЕИН КОДЖААЛИ БУРУКОВА
ЮЛИЯ АНАТОЛИЕВА МАРИНОВА
ЮЛИЯ МИЛЕНОВА ШАХИН
ЮЛИЯНА АЛЕКСАНДРОВА ГАРИП
ЮЛИЯНА ФИЛИПОВА ИЛИЕВА ГЬОКОВА
ЮМГЮЛ МУСТАФА ЧИРАК
ЮМЮГЮЛ МЕХМЕД ХЮСМЕН
ЮРКИЕ АХМЕД БУРУК
ЯСЕН АСЕНОВ АСЕНОВ


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД, община ЦАР КАЛОЯН
населено място С.ЕЗЕРЧЕ, кметство ..........., секция № 002
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АБДУРАХИМ ДАУД АЛЯОВЛУ
АДРИАН ЕНЧЕВ АСЕНОВ
АЗИС ХАСАН КЬОФТЕДЖИ
АЙЛИН БЕЙЗАДОВА АДЕМОВА
АЙНУР АЛИЕВА КЕХАЙОВЛОВА
АЙСУН ХЮСЕИНОВА ХЮСЕИНОВА
АЙШЕ ВАТАНСЕВЕР
АЙШЕ АЛИ ТАУКЧИ
АЙШЕ МЕХМЕД ИБОШ
АЙШЕ ОСМАНОВА КАРААЛИЕВА
АЙШЕ САЛИ КАРАЮМЕР
АЙШЕ САЛИЕВА ДРЯНЦАЛИЕВА
АЙШЕ ХАСАНОВА АХМЕДОВА
АЛЕКО МЛАДЕНОВ АЛЕКОВ
АЛЕКСАНДЪР ГЕНАДИЕВ АЛЕКОВ
АЛИ ЙЪЛМАЗ
АЛТАН АХМЕД НАЗЪР
АНА ДИМИТРОВА КАЛИНОВА
АНА ИВАНОВА БОРИЛОВА
АНА ИВАНОВА КАЛЧЕВА
АНА ОГНЯНОВА КРАСИМИРОВА
АНА РАДЕВА АВРАМОВА
АНА ЮЛИЯНОВА ДУШКОВА
АНГЕЛ ЙОСИФОВ ЙОСИФОВ
АНГЕЛИНКА МАРТИНОВА ЕСЕН
АНДРЕЙ КРАСИМИРОВ ЧАВДАРОВ
АНЕЛИЯ АСЕНОВА АТАНАСОВА
АНЕЛИЯ МЛАДЕНОВА НЕВЕНОВА
АНЕТА ИЛИЕВА СИМЕОНОВА
АНИФЕ АДИЛ КОДЖААЛИ
АСЕН АЛЕКСАНДРОВ АСЕНОВ
АСЕН АНДРЕЕВ КАМЕНОВ
АСЕН ГЕНАДИЕВ АЛЕКОВ
АСЕН КАМЕНОВ ДИЛОВ
АСЕН КРАСИМИРОВ КУНЧЕВ
АСЕН МАЛИНОВ АСЕНОВ
АСЕН ОГНЯНОВ ДУШКОВ
АСЕН РАДОСЛАВОВ ЧАВДАРОВ
АСИБЕ ХЮСЕИНОВА ИСМАИЛОВА
АСЯ АСЕНОВА ШЕНТЮРК
АХМЕД АХМЕД ХАСАН
АХМЕД БЕКИР КОБАКЧИ
АХМЕД ИБРЯМ КУМ
АХМЕД КАДИРОВ КЕХАЙОВЛОВ
АХМЕД МАХМУД ДИШЛИ
АХМЕД МЕХМЕД КАРАМЕМИШ
АХМЕД МЕХМЕД КОДЖААЛИ
АХМЕД МЕХМЕД НАЗЪР
АХМЕД ХАСАН АХМЕД
АХМЕТ ХАСАН ДИШЛИ
АШИМЕ АЛИ БОБОВЛО
БАХРИЕ КАСИМ ДИШЛИ
БЕЙСИМ ИБРЯМОВ КЮЧУКАЛИЕВ
БЕРРА ЕРДОГАН
БИЛЯНА АНДРЕЕВА ХРИСТОВА
БИЛЯНА НАЧЕВА РОМАНОВА
ВЕСКА ИЛИЕВА ХРИСТОВА
ВЕСКА ОГНЯНОВА КУНЧЕВА
ВИЛДАН АХМЕД НАНИШ
ГАЛИНА АНДРЕЕВА ДЬОНМЕЗ
ГАЛЯ МАНЧЕВА ЙЕШИЛБАШ
ГАМЗЕ ДЬОНМЕЗ
ГЕНАДИ АСЕНОВ АЛЕКОВ
ГОСПОДИН ОГНЯНОВ КАМЕНОВ
ГРЕТА ЕФТИМОВА ЕРДЖАН
ГЬОКЧЕ НУРЕТТИН ЕРДЖАН
ГЮЛБИЕ АХМЕД ВЕЗИР
ГЮЛВЕР ГЮНЕР ГОЛЕ
ГЮЛДЖАН СЮЛЕЙМАНОВА АПТИ
ГЮЛТЕН МАХМУДОВА МЕХМЕДОВА
ДАВИД БОГДАНОВ КАЛИНОВ
ДАВИД ЯСЕНОВ ПАНОВ
ДЖАН КАМБУРОГЛУ
ДОБРОМИР ПЕТЪРОВ ПЕТРОВ
ЕБАЗЕР АХМЕДОВ БЕЛБЕРОВ
ЕБАЗЕР ОСМАНОВ ЧОЛАК
ЕБРУ КЯМИЛ МАНАФ
ЕВТИМ НАУМОВ ЕВТИМОВ
ЕГЕ ЯРАР
ЕГЕ МЕРТ ЕСЕН
ЕКАТЕРИНА ГОРАНОВА ХАРИЗАНОВА
ЕЛВИДАН ЕРДЖАН БАЛДЖЪОГЛУ
ЕЛИФ ЕРДЖАН БАЛДЖЬОГЛУ
ЕМЕТУЛА ХАСАН ХАСАНДЖЪК
ЕМИЛИЯ АЛЕКСИЕВА АЛЕКОВА
ЕМИЛИЯ АСЕНОВА КОЙЧЕВА
ЕМИНЕ АБДУРАХИМ РАИМ
ЕМИНЕ ХЮСЕИН АХМЕД
ЕМРЕ ДЖАНДАШ
ЕМРЕ КЯМИЛ МАНАФ
ЕРДЖАН ХЮСЕИНОВ БОЛДЖИЕВ
ЕРСИН ХАСАНБАШ
ЗАРКО ДОБРИНОВ МИТЕВ
ЗЕЛИХА ХАСАНБАШ
ЗЕХРА ЯКЪБОВА МУТЛУ
ЗЮХРИЙЕ ЧЕРКЕЗ
ИБРАХИМ УСАНМАЗ
ИБРЯМ ХЮСЕИН ДЖИБЪРДЖИ
ИЗЗЕТ ИСМАИЛОВ ГЪРДОВ
ИЛИЯН ЕВТИМОВ ЕВТИМОВ
ИЛКНУР САДЪК КЪР
ИЛМИЕ АЛИ ЧАКАЛ
ИРЕМ КАРАСЕЛИМ
ИРЕНА АСПАРУХОВА ТАНЕВА
ИСМАИЛ ХАСАНБАШ
ИСМАИЛ ЧЕРКЕЗ
ИСМАИЛ АХМЕД АЯР
ИСМАИЛ КАДИРОВ ГЪРДОВ
ИСМАИЛ ХЮСЕИНОВ ИСМАИЛОВ
ИСУФ АЛИ ГОЛЕ
ЙОЙКЮ ЙЕШИЛБАШ
КАДИР ИСМАИЛОВ ГЪРДОВ
КАСЪМ ХАСАН ДИШЛИ
КРАСИМИР АСЕНОВ КУНЧЕВ
МАНЧО ИВАНОВ КАМЕНОВ
МАРГАРИТА ДАНАИЛОВА АЛЕКСАНДРОВА
МАХМУД АХМЕДОВ КАРААЛИЕВ
МЕРТ ХАСАНОГЛУ
МЕТИН МАХРЕМОВ МАХРЕМОВ
МЕХМЕД АЛИ ВЕЗИР
МЕХМЕД АЛИ СЕИДОВ
МЕХМЕД АХМЕД КОДЖААЛИ
МЕХМЕД АХМЕД МЕХМЕД
МЕХМЕД МЕХМЕД ВЕЗИР
МЕХМЕД ХАСАН КЬОФТЕДЖИ
МЕХМЕД ХЮСЕИНОВ ДЕЛИМУСТАФОВ
МИЛЕН АЛЕКСАНДРОВ КОЙЧЕВ
МИЛКА АНГЕЛОВА ЕВТИМОВА
МИРОСЛАВ МАРТИНОВ ЕМИЛОВ
МИХАИЛ ЙОСИФОВ ЧАВДАРОВ
МУСТАФА ИСМАИЛОВ ГЪРДОВ
МУСТАФА САХЛИМ МУСТАФА
МУСТАФА ХЮСЕИНОВ ЮМЕРОВ
МУХАММЕТ КУРТОГЛУ
МЮРСЕЛ ОСМАН АХМЕД
МЮХЕТИН АХМЕДОВ ДИШЛИЕВ
НЕДЖАТИН АБДУРАИМОВ ХЕСАПЧЪ
НЕДЖАТИН АЛИЕВ КЪРМАДЖИЕВ
НЕДЖМИЕ АЛИ ГЪРДОВА
НЕЛА МИХАЙЛОВА ЙОСИФОВА
НЕСЛИ МУТЛУ
НЕФИСЕ МУСТАФА ДРЯНЦАЛЪ
НЕФИСЕ ХЮСЕИНОВА ЧИРИШЛИЕВА
НИЛСУ МУТЛУ
ОГНЯН МАРИНОВ КАМЕНОВ
ОЗГУР ДАВУДОГЛУ
ОКТАЙ ЙИЛДИРИМ
ОКТАЙ МЮРСЕЛ АХМЕД
ОРЛИН ОГНЯНОВ КРУМОВ
ОСМАН АХМЕД ДИШЛИ
ПАЗИР ХАСАН КОБАКЧИ
РАЙМЕ ХЮСЕИНОВА КУРДОВА
РЕДЖЕБ ОСМАНОВ ХАМДИЕВ
РЕМЗИЕ АЛИЕВА ДЕЛИАЛИЕВА
РЕФИЕ АХМЕДОВА ГОЛЕ
РЕШИДЕ ХАБИЛ КЕХАЬОВЛО
РЮКИЯ АХМЕД БАХКИ
САБРИЕ ФЕДАИЛОВА КУМ
САВА АНГЕЛОВ КАЛЧЕВ
САЛИ АХМЕД ДРЯНЦАЛИ
САЛИХА САХЛИМОВА АХМЕД
САХЛИЕ ХАСАН НАНИШ
СВЕТЛА АНГЕЛОВА ЙОСИФОВА
СВИЛЕН МИХАЙЛОВ КАМЕНОВ
СЕВДА АСЕНОВА МУТЛУ
СЕВДА МАНЧЕВА КЪРДЖАЛЪ
СЕВДА МАРИНОВА ВЕЛИЗАРОВА
СЕВДА ЯСЕНОВА МЕНГЮВЕРДИ
СЕВДАЛИН ЯНКОВ ЧАВДАРОВ
СЕВДАЛИНА АТАНАСОВА ЙОЗДЕМИР
СЕВДАЛИНА ЯСЕНОВА ПАНОВА
СЕВЕРИН СЕВЕРИНОВ ЧАВДАРОВ
СЕДЕФ ЙЪЛМАЗ
СЕЛИМЕ АЗИС КЬОФТЕДЖИ
СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ ЙОСИФОВ
СЕФЕР АХМЕД НАЗЪР
СИЛВИЯ АЛЕКСАНДРОВА КОЙЧЕВА
СИЛВИЯ ОГНЯНОВА КАМБУРОГЛУ
СНЕЖАНА МИХАЙЛОВА АЛЕКОВА-АТИПАЛИЕВА
СТЕФКА СТОЯНОВА ВАСИЛЕВА
СУЗАНА АНГЕЛОВА ЙОСИФОВА
СУНАЙ ИБРАХИМОВ АКАЛИЕВ
СЮЛБИЕ МЕХМЕД КАРАМЕМИШ
ТАНЖУ АХМЕД ГЪРД
ТАНЬО МАЛИНОВ КАМЕНОВ
ТЕМЕНУЖКА БОЯНОВА КУРТОГЛУ
ФАТИХ САДЪК КЪР
ФАТМА УСАНМАЗ
ФАТМА ХАТИПОГЛУ
ФАТМЕ АЛИ ДЖИБЪРДЖИ
ФАТМЕ АХМЕДОВА КАРАХАСАН
ФАТМЕ ВЕЙСАЛ ДИШЛИЕВА
ФАТМЕ ИСУФ СЕЛИМ
ФАТМЕ МАХМУДОВА МЕХМЕДОВА
ФАТМЕ ХЮЗЕИР КЪР
ФАТМЕГЮЛ МЮМЮН НАЗЪР
ФЕВЗИЕ МЕХМЕД КАРАИСМАИЛ
ФИДАН МАНЧЕВ РОМАНОВ
ФИДАНКА МАРТИНОВА АСЕНОВА
ФИКРЕТ АХМЕД ФЕРАД
ХАВА АЛИ КОБАКЧИ
ХАВА АХМЕД ДИШЛИ
ХАВА ИСМАИЛОВА ОСМАНДЖИК
ХАВА МУСТАФОВА ДРЯНЦАЛИЕВА
ХАЛИМЕ МЕХМЕДОВА АГАОГЛУ
ХАСАН АЛИ ГОЛЕ
ХАСАН АХМЕД БАХКИ
ХАСАН АХМЕДОВ КАРААЛИЕВ
ХАСАН МЕХМЕД КЬОФТЕДЖИ
ХАСАН ХЮСЕИН ИБРЯМ
ХЮСЕИН ЕЮБ ИБРЯМ
ХЮСЕИН ИСМАИЛОВ ДРЯНЦАЛИЕВ
ХЮСЕИН МЕХМЕД ЧИРАК
ХЮСЕИН ХАСАН ДЖИВДЖАР
ХЮСЕИН ХАСАН КОДЖААЛИ
ХЮСЕИН ХЮСЕИН МУТИ
ХЮСЕИН ХЮСЕИНОВ ЧАКАЛОВ
ЧАГЛА ДИШЛИ
ЧЕТИН ХАСАН ДРЯНЦАЛИ
ШАХИН АЛИШ НАЗЪР
ШЕНАЙ АЛИ КАРААЛИЕВА
ЮЛИЯН АНГЕЛОВ ТОДОРОВ
ЮМИТ ХАТИПОГЛУ
ЮСУФ ЧЕРКЕЗ
ЮСУФ АХМЕД КАРАМЕМИШ
ЯСЕМИН ХАСАНБАШ КАРИДО АБРАНТЕШ
ЯСЕН АНТОНОВ ПАНОВ


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД, община ЦАР КАЛОЯН
населено място С.ЕЗЕРЧЕ, кметство ..........., секция № 003
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АБИЛ САЛИЕВ ИСПИРОВ
АДЕЛИНА АСЕНОВА ЙОЗКАН
АЙДЪН КУЛАКСЪЗОГЛУ
АЙДЪН ХЮСЕИН БАЛДЖИ
АЙКУТ АБДИЛ КУЛАКСЪЗ
АЙСЕЛ ХАСАН ГАВАЛДЖИ
АЙШЕ ДАУД ГЬОДЖЕН
АЙШЕ ЗДРАВКОВА КАЯР
АЙШЕ МАХМУД МЕХМЕД
АЙШЕ МЕХМЕДОВА ГЕЧЕР
АЙШЕ МУСТАФОВА КЮЧУКМЕХМЕДОВА
АЙШЕ НАЗЪМ ПЕХЛИВАН
АЙШЕ НИЯЗИ ЕРЕН
АЙШЕ РАШИД ГАВАЛДЖИ
АЙШЕ ХЮСЕИНОВА ИСПИРОВА
АЙШЕ ХЮСЕИНОВА ХЮСЕИНОВА
АЛБИНА САБИНОВА МАРКОВА
АЛИ АБДУЛА ЧАКАЛ
АЛИ АЙДЪНОВ АКАЛИЕВ
АЛИ МЕХМЕДОВ ДЖИВДЖАРОВ
АЛИ ХЮСЕИН РАИМ
АЛИЙМЕ ХАСАН КАРАМЕМИШ
АЛИНА ИСКРЕНОВА БЕКТАШ
АНА АСЕНОВА ХРИСТОВА
АНА ДИМИТРОВА КРУМОВА
АНА ИЛИЕВА ЕМИЛОВА
АНГЕЛ ХРИСТОВ МАРКОВ
АНГЕЛИНА АНГЕЛОВА ЛИЛОВА
АНГЕЛИНА АСЕНОВА НЕВЕНОВА
АНЕЛИЯ ЗЛАТКОВА ЛАЗАРОВА
АНЕЛИЯ ИЛИНОВА ЧЕНГЕЛ
АНЕЛИЯ СЕВДАЛИНОВА ВЕЛИКОВА
АНЕТА АНАНИЕВА САНДЕВА
АНИЛ БЕХТИ ПАШОВ
АННА СТОЯНОВА ИЛИЕВА
АНЪЛ ДЖАН ТОПДЖУ
АСЕН АСЕНОВ ЙОРДАНОВ
АСЕН АСЕНОВ ЧАВДАРОВ
АСЕН АТАНАСОВ НЕШЕВ
АСЕН ДАВИДОВ ДУШКОВ
АСЕН ЗАРКОВ АСЕНОВ
АСЕН ЙОРДАНОВ ДАМЯНОВ
АСЕН КАЛИНОВ СПИРОВ
АСЕН МИТЕВ ДЕНЕВ
АСЕН ЯКИМОВ МАНОЛОВ
АСЯ ИВЕЛИНОВА ИГНАТОВА АСЕНОВА
АТЧЕ АХМЕД КАРАМЕХМЕД
АХМЕД АЛИЕВ ХЮСЕИНОВ
АХМЕД АХМЕД АРИФ
АХМЕД АХМЕД ВЕЛИИБРЯМ
АХМЕД АХМЕД ХЮСЕИН
АХМЕД АХМЕДОВ АЯРОВ
АХМЕД АХМЕДОВ КУМАЛИЕВ
АХМЕД ЗЮЛКЯРОВ ДЖИВДЖАРОВ
АХМЕД КЯЗИМОВ КЮЧЮКМЕХМЕДОВ
АХМЕД МЕХМЕД АХМЕД
АХМЕД МЕХМЕДОВ КУМАЛИЕВ
АХМЕД САХЛИМОВ ХАДЖИАХМЕДОВ
АХМЕД ХАСАН КАРАМЕМИШ
АХМЕД ХЮСЕИН АХМЕД
АХМЕД ЮМЕР ДЕЛИХЮСЕИН
АХМЕТ-ГЬОКТАН ЗЮЛКЯР ГАВАЛДЖИ
БААЗИТ НАЗИФ ОСМАН
БАХАР ДЬОНМЕЗ
БЕГЮМ ЙЕНИЛМЕЗ
БЕДРИЕ АХМЕД ПЪРЪШ
БЕНЬО МЛАДЕНОВ МАРИНОВ
БЕРНА ХЮСЕИН КОДЖААЛИ
БЕХТИЕ РЕДЖЕБ НАЗЪР АСАН
БИЛГИН АХМЕДОВ АХМЕДОВ
БИЛЯЛ АХМЕДОВ ХАДЖИАХМЕДОВ
БИЛЯН ЯСЕНОВ СТОЯНОВ
БИРСЯЛ САЛИЕВА РАЕВА
БИСЕР СТЕФАНОВ КОЙЧЕВ
БИСТРА ЙОСИФОВА КИРИЛОВА
БОЯНА ХРИСТОВА ДЕНЕВА
БУРАК БЕХЧЕТ ТОПАЛ
ВАЛЯ АНДОНОВА БОГДАНОВА
ВЕСИЛЕ АХМЕД КАСИМ
ВЕСКА ИЛИЕВА КАМЕНОВА
ВИОЛЕТА АНГЕЛОВА АКДОГАН
ВОЛКАН ТОПДЖУ
ГАВРИЛ АЛЕКОВ ЧАВДАРОВ
ГАЛЕНА АНДОНОВА МИШЕВА
ГАЛИНА АСЕНОВА ХАРИЗАНОВА
ГАЛЯ АЛБЕНОВА МАНОЛОВА
ГИЗЕМ ЗЮЛКЯР ГАВАЛДЖИ КЕПИР
ГИЗЕМ МУРАТ ЮНАЛ
ГЬОКАЙ БЕКТАШ
ГЬОНЮЛ АХМЕД ДОГАН
ГЮЛВЕР АБДУРАИМОВА РОМАНОВА
ГЮЛЗАДЕ АХМЕДОВА ИБРЯМОВА
ГЮЛСЮМ ЗЮЛКЯР КУМАЛИЕВА
ГЮЛТЕН ДАУД ИБРЯМ
ГЮЛТЕН ФЕЙЗУЛОВА ИСПИР
ГЮЛХЕР РЕМЗИ ГЪРД
ГЮНАЙ ХЮСЕИН МАХМУД
ГЮНСЯЛ ХАСАН КАСИМ
ГЮРА АЛЕКОВА ДИМОВА
ГЮРА ХУБАНОВА РУСЕВА
ДАВИД АСЕНОВ АСЕНОВ
ДАВИД АСЕНОВ ДУШКОВ
ДАВИД ДАВИДОВ ДЕНЕВ
ДАВИД ИЛИЕВ ДЕНЕВ
ДАУД МЕХМЕД МАХМУД
ДЕНИЗ ДЬОНМЕЗ
ДЕНИЗ ГАВРИЛОВИЧ ЧАВДАРОВ
ДЕНИСЛАВ МАРТИНОВ ЕМИЛОВ
ДЕНИЦА РАШЕВА ДИЛОВА
ДЕЯН ФИЛИПОВ ИЛИЕВ
ДЖЕМАЛ ГЬОЗКАЯ
ЕВА МАКСИМОВА ИЛИЕВА
ЕДЖЕ-АЛКЪМ КАСЪМ КОБАКЧЪ
ЕКАТЕРИНА АНГЕЛОВА КИРИЛОВА
ЕЛИС ФЕВЗИ КАРАХАСАН
ЕЛИФ КОНЯЛЪ
ЕЛМИРА АНГЕЛОВА БОРИЛОВА
ЕМА АСЕНОВА ФИЛИПОВА
ЕМИЛ ЗЛАТАНОВ ЕМИЛОВ
ЕМИЛ МИТКОВ ЕМИЛОВ
ЕМИЛ СЕРАФИМОВ ЗАХАРИЕВ
ЕМИЛ СТЕФАНОВ АСЕНОВ
ЕМИЛИЯ АСЕНОВА БАХАДЪР
ЕМИЛИЯ АСЕНОВА МАНОЛОВА
ЕМИЛИЯ АСЕНОВА СТОЯНОВА
ЕМИЛИЯ АСЕНОВА ТОПДЖУ
ЕМИЛИЯ ИЛИЕВА ЧАВДАРОВА
ЕМИЛИЯ МЛАДЕНОВА КОБАКЧЪ
ЕМИНЕ АХМЕДОВА ХЕСАПЧЪ
ЕМИНЕ КАСИМ БАЛДЖИ
ЕМИНЕ НИЯЗИ ВЕЗИР
ЕМИНЕ ХАСАН МАНАФ
ЕМИНЕ ХЮСЕИНОВА ТОРУНОГЛУ
ЕРЕН ВАТАНСЕВЕР
ЕРХАН ИДАЕТ ПЪРЪШ
ЗАРКО АСЕНОВ АНЧЕВ
ЗЕКЕРИЕ ХАСАН ЗЕКЕРИЕ
ЗЕХРА КАРАТАШ
ЗЛАТАН ЕМИЛОВ КИРИЛОВ
ЗЛАТАН ИЛИЕВ ДЕНЕВ
ЗЮЛКЯР АХМЕДОВ ГАВАЛДЖИЕВ
ЗЮЛКЯР ХАСАН ГАВАЛДЖИ
ИБРЯМ АХМЕД ЧАКАЛ
ИЗЕЛ АХИ
ИЗЗЕЛ ИЗЗЕТ ХАСАН
ИЛИН ИВАНОВ ПЕТКОВ
ИЛИЯН ИСКРЕНОВ МИЛАНОВ
ИЛИЯН МЛАДЕНОВ КАМЕНОВ
ИЛКНУР ОЛЧУМ
ИЛЯС ГЮРСЕЛ ГЮМЮШ
ИСКРЕН МИЛАНОВ ИЛИЕВ
ЙОГЕ-ЯРКЪН КАСЪМ КОБАКЧЪ
ЙОРДАН САВОВ ОРЛИНОВ
КАДИР АБДИЛ КУЛАКСЪЗ
КАДРИ САХЛИМ МУСТАФА
КАДРИЕ ХАСАН ОСЕНЧЕЛИ
КАЛИН ЯСЕНОВ МАЛОМИРОВ
КИРИЛ ХИНКОВ МИНКОВ
КОРНЕЛИЯ МИЛАНОВА ИЛИЕВА
КРАСИМИР АНДРЕЕВ ЧАВДАРОВ
КУДРЕТ САХЛИМ МУСТАФА
КЯЗИМ ХАСАНОВ ИСПИРОВ
ЛЕВЕНТ МИТКОВ ДАВИДОВ
ЛЕЙЛЯ ХЮСЕИНОВА МАНАФОВА
ЛЕМАН САЛИЕВА КОНЯЛЪ
ЛЕМАН ХАЛИМ ЕМИЛОВА
МАГДАЛЕНА МИХАЙЛОВА ЕМИЛОВА
МАКБУЛЕ ОСМАНОВА КУЛАКСЪЗ
МАРИАН АСЕНОВ ДИМИТРОВ
МАРИЯ ЖЕЛЕВА ЕМИЛОВА
МАРТИН ИВАНОВ ЕМИЛОВ
МАЯ АСЕНОВА ДАМЯНОВА
МЕЛИСА КАРАГЬОЗ
МЕРЛИН МЕХМЕДОВА КЮЧЮКМЕХМЕДОВА
МЕРЛИН СЕЙФИДИН МАНАФ
МЕХМЕД АХМЕД КАРАМЕМИШ
МЕХМЕД АХМЕД МАНАФ
МЕХМЕД ДАУД ХЮСЕИН
МЕХМЕД КАДИРОВ МЕХМЕДОВ
МЕХМЕД ХАСАН МЕХМЕД
МЕХМЕТ СЕВИНЧЛИ
МИЛЕН ДАВИДОВ ДУШКОВ
МИЛЕН ХИНКОВ МИНКОВ
МИРЕНА АЛЕКОВА КАРАТАШ
МИХАИЛ АСЕНОВ ДИМИТРОВ
МИХАИЛ МИХАЙЛОВ БОРИЛОВ
МЛАДЕН МЛАДЕНОВ МАРИНОВ
МУСТАФА ЕМИР ЙОЗКАН
МЮХТЕБЕР МЕХМЕДОВА КЯЗИМОВА
НАЗИКЕ АЛИЕВА ВЕЗИР
НАЗИФЕ АХМЕД ЮМЕР АДЖЪЯН
НАЗЪМ ЯКУБ ИМАМ
НАЙДА МАРТИНОВА ЙЪЛМАЗ КАРАЛИ
НАЙДЕН ИВАНОВ ИЛИЕВ
НАЙЛЕ ХАЛИЛОВА КЮЧУКМЕХМЕДОВА
НЕВЕНА ЮЛИЕВА ВАТАНСЕВЕР
НЕДЖМИЕ ОСМАН ИМАМ
НЕДКО МИХАЙЛОВ БОРИЛОВ
НЕДРЕТ МАХМУД ХАСАН
НЕРИМАН АДЕМОВА ДЖИДЖИКЬОСЕВА
НЕРМИН ХЮСЕИН АХМЕД
НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДЕНЕВ
НИЛЮФЕР НИЯЗИ ИСПИР
НИЯЗИ ОСМАН ИСПИР
НИЯЗИ ХАСАН ВЕЗИР
ОГНЯН НИКОЛАЕВ КАМЕНОВ
ОГУЗ ДОГАН
ОКТАЙ СЕВЕР
ОНУР ДОГАН
ОСМАН АЛИЕВ ОСМАНОВ
ОСМАН АХМЕД КАРАХАСАН
ОСМАН ОСМАН ХАСАН
РАЗЕ ХЮСЕИН КЕХАЙОВЛУ
РАЗИЕ ВЛАДИМИРОВА РАЕВА
РАЗИЙЕ ИСУФ КАРАМЕМИШ
РАЙНА МИЛЕНОВА ХАДЖИЕВА
РАЛИЦА МИЛЕНОВА УЛУКАЯ
РЕМЗИ ХЮСЕИНОВ ДЖИВДЖАРОВ
РУЗБИ ЛЕВЕНТ РУЗБИ
САБРИ АЛИЕВ СЕЛИМОВ
САЛИХА АХМЕД ТАГАЙ
САЛИХА АХМЕДОВА МАРТИНОВА
САЛИХА ДАУД ХАСАН
САЛИХА НИЯЗИ СОЙСАЛ
САЛИХА ХАСАН ХЮСЕИНОВА
САЛИХА ХЮСЕИН КОБАКЧИ
САФИЕ РЕДЖЕБОВА ЗЕКЕРИЕВА
САХЛИМ МУСТАФА ОСЕНЧЕЛИ
СВЕТЛА ИВАНОВА АТАНАСОВА
СВИЛЕН ХРИСТОВ ДАМЯНОВ
СЕБАХТИН АХМЕДОВ ДЖИВДЖАРОВ
СЕВГИ АТАЕР
СЕВГЮЛ АХМЕДОВА КУМАЛИЕВА
СЕВДА ДАВИДОВА ТУНА
СЕВДА ИВАНОВА КОСТОВА
СЕВДА ЙОРДАНОВА АВРАМОВА
СЕВДА МАРИНОВА ПЕТКОВА
СЕВДА МЕТОДИЕВА МАНСУР
СЕВДА МИТКОВА ТАТАР
СЕВДА МЛАДЕНОВА ДЕНЕВА
СЕВДА ОРЛИНОВА ИВАНОВА
СЕВДА СЕРАФИМОВА АТАНАСОВА
СЕВДА ЮЛИЯНОВА ДЕНЕВА
СЕВДАЛИН АСЕНОВ КОЛЕВ
СЕВДАЛИН ХРИСТОВ ВЕЛИКОВ
СЕВДАЛИНА СТАМЕНОВА ДАМЯНОВА
СЕВДЖАН АЛИЕВА АКАЛИЕВА
СЕВДИЕ АХМЕДОВА КУМАЛИЕВА
СЕВЕРИН АСЕНОВ МАНОЛОВ
СЕВЕРИН ДАВИДОВ АСЕНОВ
СЕВИНЧ ХЮСЕИНОВА САЛИЕВА
СЕДАТ БАСРИ ИБРЯМ
СЕЙФИДИН МЕХМЕДОВ МАНАФОВ
СЕХЕР ЮЛМИ НАНИШ
СИБЕЛ КУЛАКСЪЗОГЛУ
СИЛВЕНА МИХАЙЛОВА БОРИЛОВА
СИЛВИЯ ГЕНЧЕВА АСЕНОВА
СИЛВИЯ МИТКОВА ЮСТЮН
СИЛВИЯ МЛАДЕНОВА ДЬОНМЕЗ
СИЛВИЯ СТЕФАНОВА ВАТАНСЕВЕР
СИНЕМ ДЕЛИХЮСЕЙИН
СЛАВА СТАМЕНОВА ДАМЯНОВА
СТОИЛ РУМЕНОВ ФИЛИПОВ
СУЗАНА АСЕНОВА АРЪДЖЪ
СЮЛМАН БЕКИР КОДЖААЛИ
ТАНСЕР ТАНЕРОВА ЧИРАК
ТЕОДОР АСЕНОВ ДАМЯНОВ
ТЕОФИЛ АСЕНОВ МАРТИНОВ
ТУНАЙ ДЕЛИХЮСЕЙИН
ТУНДЖАЙ АДИЛ КАСИМ
ТЮРКАН КУЛАКСЪЗОГЛУ
ФАНА ЯСЕНОВА ЮЛИЯНОВА
ФАНКА ЗАРКОВА АНЧЕВА
ФАТМЕ АПТИ ХАЛИЛХОДЖА
ФАТМЕ АХМЕД ГАВАЛДЖИ
ФАТМЕ МУСТАФА КОДЖААЛИ
ФАТМЕГЮЛ СЕРДАРОВА МЕХМЕДОВА
ФЕЙМЕ МАХМУД КАРАМЕМИШ
ФИДАНА ЙОРДАНОВА КОЙЧЕВА
ФИКРЕТ АЛИЕВ ИБИШЕВ
ФИЛИП АНГЕЛОВ АЛЕКСИЕВ
ФИЛИПИНА АСЕНОВА ДЕНЕВА
ФИЛКА МЛАДЕНОВА ДЕНЕВА
ХАБИБЕ ХАСАН АЯР КАРАЮМЕР
ХАВА АБТУЛОВА ДЖИВДЖАРОВА
ХАВА ИБРЯМ КАРАЮМЕРОВА
ХАВА КАДИРОВА ВЕЛИИБРЯМ
ХАВА САХЛИМ МУРАД
ХАВА ХАСАН ЗЕКЕРИЕ
ХАВВА КАВАЛДЖЪ
ХАЛИМЕ МУТЛУ
ХАЛИМЕ АЙДЪНОВА АЙРАЛ
ХАЛИМЕ АХМЕД ХЮСЕИН
ХАЛИМЕ ДАУД МАНАФ
ХАЛИМЕ МЕХМЕДОВА ДЖЕВДЖАРОВА
ХАСАН МУТЛУ
ХАСАН АДИЛ МАХМУД
ХАСАН БИРДЖАН КАРАХАСАН
ХАСАН ЛЮТФИ НАНИШ
ХАСАН НИЯЗИ ВЕЗИР
ХАСАН ТЕФИКОВ ГЬОЧЕВ
ХАСАН ХАСАН КАРАМЕМИШ
ХИНКА ИВАНОВА МАРКОВА
ХИНКО МИНКОВ ДРУМЕВ
ХЪЛМИ ОСМАНОВ ЕСАНЧИЕВ
ХЮЛИЯ РЕДЖЕБ ХЮСЕИНОВА
ХЮСЕИН АХМЕД АПТИ
ХЮСЕИН ГЕРАСИМОВ МАНОЛОВ
ХЮСЕИН МЕХМЕДОВ ХЮСЕИНОВ
ХЮСЕИН СЕБАХАТИНОВ КОБАКЧИЕВ
ХЮСЕИН ЮМЕР БАЛДЖИ
ХЮСНИЕ АХМЕДОВА ХАДЖИАХМЕДОВА
ХЮСНИЕ БИЛЯЛ СОЙЛУ
ЧИСЕЛ БИЛЯНОВА СТОЯНОВА
ЮЛИЯ АНДРЕЕВА КОЛЕВА
ЮЛИЯН РАДОСЛАВОВ ХАДЖИЕВ
ЮЛКА ОРЛИНОВА ШАР
ЮМГЮЛСЮМ МУСТАФОВА АХМЕД
ЮМГЮЛСЮН ХЮСЕИН ЮМЕР
ЮМГЮЛСЮН ХЮСЕИНОВА ХАДЖИАХМЕДОВА


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД, община ЦАР КАЛОЯН
населено място С.КОСТАНДЕНЕЦ, кметство ..........., секция № 004
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНГЕЛ КИРЧЕВ ТРАЯНОВ
ГЬОКХАН МЕМИШОГЛУ
ИВАНКА АТАНАСОВА АНТОНОВА
ЙОРДАНКА ИЛИЕВА АНТОНОВА
КАЛИНКА РАЙКОВА ПЕТРОВА


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД, община ЦАР КАЛОЯН
населено място ГР.ЦАР КАЛОЯН, кметство ..........., секция № 005
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙТЕН РУЖДИ ЯМАКОВА
АЙШЕ ХАСАНОВА КОДЖААЛИ
АТАНАС РАШКОВ АСПАРУХОВ
ГАНИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
ДАНИЕЛ ПЕНЧЕВ ПЕНЧЕВ
ДЕТЕЛИНА МИНЧЕВА КОСТОВА
ДОЦКА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
ЕМИЛ ГАНЕВ ЙОРДАНОВ
ЗДРАВКА БОНЧЕВА РАЙЧЕВА МАРИНОВА
ИВАН АТАНАСОВ ТОДОРОВ
ИВЕЛИНА КОСЕВА БАЛЪКЧИЕВА
ЙОРДАНКА ЕЛКОВА ПЕНЧЕВА
КРАСИМИР СТЕФАНОВ КЪНЕВ
КЪНЧО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
МАРТИНА ЖИВКОВА ЖЕЛЯЗКОВА
МЕРАЛ ЗАХТИН ВЕЛИНОВА
МЕРВЕ ЙЪЛДЪРЪМ
МИЛЕНА МИНКОВА ХИНКОВА
МОМЧИЛ МИЛКОВ МАРИНОВ
ПОЛЯ ЕЛКОВА ПЕНЧЕВА
РЕНАТ ТОДОРОВ ТЕРЗИЕВ
СЕВДА АСПАРУХОВА АСПАРУХОВА
СЕВИНЧ ХЮСЕИНОВА ХЮСЕИНОВА
СТЕФАН КЪНЕВ СТОЯНОВ
СТОЯН КОЛЕВ КОСТОВ
СТОЯН СТОЯНОВ СТОЯНОВ
СУРАЙ САХЛИМОВ ЯМАКОВ
СЮЛХАН ЙЪЛДЪРЪМ
ТАНЯ ВЕЛИЧКОВА МИНКОВА
ТЕОДОР ТОДОРОВ МАРИНОВ
ФАТМЕ ЮЗЕИРОВА ЯЛЧЪН
ХАСАН СЮЛМАН КОДЖААЛИ
ХИНКО ЙОРДАНОВ ХИНКОВ
ХРИСТО ЕНЧЕВ ВЕЛИНОВ
ЦВЕТОСЛАВА РАДОСЛАВОВА ПЕТРОВА
ЯНКА НЕДЕЛЧЕВА РАЙЧЕВА


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД, община ЦАР КАЛОЯН
населено място ГР.ЦАР КАЛОЯН, кметство ..........., секция № 006
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АБДУЛКАДИР САГЛАМ
АБИЛ АЛИ АБИЛ
АЙДЪН САЛИ АХМЕД
АЙКУТ САХЛИМ САХЛИМ
АЙЛИН-ЕДА САБРИ ЕРГЮН
АЙЛЯ АХМЕДОВА РЕСНЕЛИ
АЙНУР АДИЛ ПЪЙДЕДЕВА
АЙСЕЛ АЙДЪН МЕМИШОГЛУ
АЙТЕН СЕЛИМОВА ХЮСЕИНОВА
АЙТЕН ХЮСЕИНОВА МЕХМЕДОВА
АЙШЕ МУСТАФА МЕХМЕД
АЛЕКО СЪБЕВ ЙОСИФОВ
АЛИ САЛИ АЛИ
АЛИНА ЩИЛЯНОВА ДЕМИРКАН
АЛТЕН СЕЛИМ МЕХМЕД
АМИТ ЮМЕР ДЮКЯНДЖИ
АНА МАРИНОВА ИЛИЕВА
АНА ХРИСТОВА ЖЕЛЯЗКОВА
АННА ЙОСИФОВА АСЕНОВА
АРДА АКМАН
АРЗУ СУРАЕВА ХАСАНОВА
АСЯ АНТОНОВА АКМАН
АХМЕД АЛИЕВ АЛИЯЕВ
АХМЕД БАСРИ РЕСНЕЛИ
АХМЕТ КЬОСЕМЕН
БАИСЕ АБДУЛОВА ЧАКАЛОВА
БАНУ МУСТАФА МУСТАФА ЧЕЛИК
БАХРИЕ САЛИЕВА ДАИЛОВА
БЕДРИ АЛИ КАСАБ
БЕДРИЕ СЕЛИМАНОВА МЕХМЕДОВА
БЕЛГИН ХЮСЕИН ХЮСЕИН
БЕЛИН АЛЕКСАНДРОВ АТАНАСОВ
БЕРКАНТ ЕРДАЛ КЕРВАНОГЛУ
БИЛГЕН НАДЖИ БАШЕР
БИЛЯЛ МЕХМЕД МЕХМЕД
БИРКАНТ АЙДЪН КАРАМУСТАФА
БИРНУР БАХРИ НОВМАНОВА
БУРАК КОКТАЙ
ВАНЯ ИЛИЕВА ХРИСТОВА
ВАСФИЕ ШАБАНОВА ДЮКЯНДЖИЕВА
ВЕСИЛЕ АЛИ ДЮКЯНДЖИ
ВЕСИЛЕ БАСРИ ДЖАМБАЗ
ВИЛДАН АЛИ МОЛЛААЛИ
ГАЛЯ ЯНАКИЕВА ПЕНЕВА
ГИЗЕМ БЕДРИ КАСАБ
ГЮЛЛЮ ИБРЯМ АБИЛ
ГЮЛШЕН РУЖДИЕВА ДЕЛИИБРЯМОВА
ГЮЛЯЙ ТУРХАН ХЮСМЕН
ГЮРСЕЛ АХМЕД ДЕЛИИСМАИЛ
ГЮРХАН ТУРХАН ХЮСМЕН
ДАВУД ХЮСЕИНОВ МЕХМЕДОВ
ДАВУТ НАДЖИ КАРАМАН
ДЕНИЗ АЙДЪН КАСАП
ДЕРИЯ ХОДЖАОГЛУ УЛАШ
ДЖАН ХЮСЕИНОВ ДЕЛИИБРЯМОВ
ДЖЕМ ЙЪЛМАЗ
ДУШКО РУЖЕНОВ ЯСЕНОВ
ЕВТИМ САБИНОВ ЗАХАРИЕВ
ЕМБИЕ САЛИ ЧАЛЪК
ЕМИЛ НЕВЕНОВ КЮРАНОВ
ЕМИЛИЯ АСЕНОВА СИМЕОНОВА
ЕМИЛИЯ ДАНАИЛОВА КИРИЛОВА
ЕМИНЕ КАСИМ АЛИ
ЕМИНЕ ЛЮТФИ САЛИ
ЕФРИЗЕ ХЮСЕИНОВА КАСАБОВА
ЗЕХРА ЕРДИНЧ САЛИЕВА
ЗЮЛКЯР НАСУФОВ ОСМАНОВ
ИБРАХИМ СЮЛЕЙМАН ДАИЛ
ИСМАИЛ БЕДРИ КАСАБ
ИСМАИЛ МЕХМЕД ДЖАМБАЗ
ИСМАИЛ-ДЖАНБЕРК АХМЕТ ДЕМИРКАН
ЙОАНА ОБРЕТЕНОВА КОСТОВА
ЙЪЛДЪЗ ДАУД КАРМАН
КАДРИЕ КАДИР ЯЗАДЖИ
КЯМИЛЕ САЛИЕВА ХЮСЕИН
ЛЕВЕНТ РУСЛАНОВ ДАВИДОВ
ЛИЛА РУЖИНОВА КЬОСЕМЕН
МЕДЖНУН МЕХМЕДОВ ХЮСЕИНОВ
МЕРГЮЛ ИСУФОВА АЛИЕВА
МЕХМЕД МЕДЖНУНОВ МЕХМЕДОВ
МЕХМЕД САЛИ ЧАЛЪК
МИХАИЛ ЗАРКОВ МИХАЙЛОВ
МУСТАФА АХМЕД МУСТАФА
НАДЕЖДА НАЙДЕНОВА СИМЕОНОВА
НАДЖИ ДАУД КАРАМАН
НАДЖИ САХЛИМ ДЮКЯНДЖИ
НАЗИФ АРИФОВ КЕРВАНОВ
НАРГИС ЗЮЛКЯРОВА ГЮРБЮЗ
НЕБАТ НЕЯТОВА ХЮСЕИН
НЕВЕН СЕВДАЛИНОВ КАЛИНОВ
НЕВЕН СТОЯНОВ ЖЕЛЯЗКОВ
НЕВЕНА ЗАРКОВА УСТА
НЕЛИ ДАРИНОВА АКДУРАН
НЕРГИЗ НЕВЗАТ КУРТУЛМУШ
НЕРГИС НАДЖИ ДОГАН
НЕРИМАН ХЮСЕИНОВА ХЮСМЕН
НЕШЕ АХМЕДОВА ХАДЖИЮСУФ
НИЛЯЙ ИСМАИЛ ДЖАМБАЗ
НИХАЛ ЗЮЛКЯРОВА ХЮСЕИНОВА
ОНУР ОРМАН
ПЕЙЧО ПЕЙЧЕВ МАНДАЖИЕВ
РАЯ АТАНАСОВА КЮРАНОВА
РЕМЗИЕ САЛИЕВА РАИМ
РОЗА АСЕНОВА ХУБАНОВА
САЛИ ГЮРСЕЛ ИСУФ
САЛИ МЕХМЕДОВ САЛИЕВ
САЛИХ МЕХМЕД ЧАЛЪК
СВЕТЛИН ЗЛАТЕВ СЛАВОВ
СЕБАХАЙДЪН АХМЕД КАРАСЮЛЕЙМАН
СЕВДА ВАСИЛЕВА КАЛИНОВА
СЕВДЖАН АЛИЕВА ОРМАН
СЕВИЛ АЛИС ДАВИДОВА
СЕЗГИН ХЮСЕИН ХЮСЕИН
СЕЛДА БЕХАД БЬОМЕ
СЕЛИМ МЕДЖНУНОВ МЕХМЕДОВ
СЕЛИМ МЕХМЕД СЕЛИМАН
СЕЛИН УСТА
СИДИКА ХЮСЕИНОВА ЧАКАЛОВА
СУРАЙ ХАСАНОВ ЮМЕРОВ
СЮЛЕЙМАН ИБРЯМОВ ДАИЛОВ
СЮЛЕЙМАН НАДЖИ ХАДЖИЮСУФ
ТАНЕР ДЮККЯНДЖЪ
ФАТМА КЕРВАНОГЛУ
ФАТМА ХАСАН ЕЮПОГЛУ СЕВЕР
ФАТМЕ АМДИЕВА ЮМЕРОВА
ФАТМЕ МЕХМЕДОВА КЕРВАНОВА
ФАТМЕ НЕЯТОВА АХМЕДОВА
ФАТМЕ ХЮСЕИНОВА АЛИ
ФЕЛИС МЕХМЕД САЛИ САБУНДЖУ
ХАВА МЕХМЕДОВА ОСМАНОВА
ХАВВА ДЮККЯНДЖЪ
ХАСАН АХМЕДОВ ЯЗАДЖИЕВ
ХАСАН ХЮСЕИН МОЛЛААЛИ
ХАФИЗЕ ЗЮЛКЯРОВА САГЛАМ
ХАФИЗЕ РУЖДИЕВА ЧАЛЪК
ХУБАН ИВАНОВ МИЛАНОВ
ХЪЛМИЕ ОСМАН КАСАБ
ХЮСЕИН АБДУЛОВ ЧАКАЛОВ
ХЮСЕИН АЙДЪН ХЮСЕИН
ХЮСЕИН АМИТ ДЮКЯНДЖИ
ХЮСЕИН ИСМАИЛОВ ТИЛКИ
ХЮСЕИН СЕБАХАТИНОВ ДЕЛИИБРЯМОВ
ШАБАН СИЛМАН ШАБАН
ШАЗУМАН ЕФЕ АКДУРАН
ШЕКБАЛ ХАСАНОВА ХЮСЕИН
ШЕНАЙ ШАИБ СИВРИ
ШЕНГЮЛ НЕЖДЕТ АКОВЛУ
ШЕРИФЕ АБТУЛА ЯЗАДЖИЕВА
ЮЛИЯ НАЙДЕНОВА ДИМИТРОВА
ЯКУБ САЛИЕВ ЧАКАЛОВ


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД, община ЦАР КАЛОЯН
населено място ГР.ЦАР КАЛОЯН, кметство ..........., секция № 007
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АБДУЛА МУСТАФА ЯРЪМКАШ
АЙДЪН ХАСАН ШЕРИФ
АЙКУТ ФЕИМ НАИМ
АЙСЕЛ АРИФ ДАУДОВА
АЙСЕЛ ИЛМИ МАХМУДОВЛУ
АЙСЕЛ ХЮСЕИН МЕХМЕДОВА
АЙТЕН ШУКРИ КЯЗИМ
АЙШЕ ЕКРЕМ СЮЛЕЙМАН
АЙШЕ РУЖДИЕВА ХЮСЕИНОВА
АЙШЕ СЕЗГИН ИСУФОВА
АЛИ ЕКРЕМ АЛИ
АЛИ ЗЮЛКЯРОВ КАДИРОВ
АЛИ САБРИ ЧАКАЛ
АЛИ ХАСАНОВ САЛИЕВ
АЛИСЕ ЕМИНОВА МЕХМЕДОВА
АНА АЛЕКОВА БАЛА
АНА АНДОНОВА ТИЛКИЛИ
АНИФЕ МЕХМЕД АБДУРАХИМ
АНИФЕ ФИКРЕТОВА ПЮСКЮЛЛЮЕВА
АРСЕНИ НИКОЛАЕВ ДЕНЕВ
АСЕН РОСЕНОВ ЧАВДАРОВ
АСПАРУХ СЕРАФИМОВ КАЛОЯНОВ
АХМЕД АЛИЕВ МЕХМЕДОВ
АХМЕД БАСРИ КИРАДЖИ
АХМЕД РЕМЗИ МАХМУДОВЛУ
АХМЕД САЛИ ЧАЛЪК
БАСРИ АХМЕД КИРАДЖИ
БАСРИ САЛИЕВ САЛИЕВ
БАХРИЕ ЕБАЗЕРОВА ДЕМИРОВА
БАХТИШАН ХЮСЕИНОВА СИБРЕЛИЕВА
БЕДРИЕ АБДУЛА ЧАЛЪК
БЕЙХАН ИСМЕТ КЕНЪРДЖИ
БЕРКАН ЙОЗКАН
БЕРКАНТ БЕЙТУЛА СЮЛЕЙМАН
ВЕДИХА СЕИД КАРАМУСТАФА
ВЕСИЛЕ МЕХМЕДОВА МУРАФОВА
ВИЛДАН ИБРЯМ ЧАКАЛ
ГЬОКХАН ГЮЛИСРЕТ ХЮСЕИН
ГЬОНЮЛ РЕДЖЕБ ДЕСТАНОВА
ГЮЛХАН СЕВГЮЛОВ ИСУФОВ
ГЮНЕР АДЕМОВ АКОВ
ДАВУД СЕЛИМОВ ДАУДОВ
ЕМБИЕ ФЕРАДОВА ТЮРКЙЪЛМАЗ
ЕМЗАДЕ НАИМОВА НАИМ
ЕМИНЕ САЛИ АКОВЛУ
ЕСРА ГЮНАЕВА ЕЛГИН
ЗАРИЕ АЛИ ЧАЛЪК
ЗАРИЕ ХАСАНОВА КИРАДЖИЕВА
ЗАФЕР ОСМАНОВ МУРАФОВ
ЗЕКЕРИЕ ХЮСЕИНОВ ПЮСКЮЛЛЮЕВ
ЗЕХРА ХЮСМЯНОВА ХЮСЕИН
ИБРЯМ ДАИЛОВ РЕСНЕЛИЕВ
ИЛИН ИРИНОВ РУСИНОВ
ИПЕК АХМЕДОВА АЛИЕВА
ИСМАИЛ МЕХМЕД АБДУРАХИМ
ИСМЕТ ИБРЯМ ДАИЛ
ЙЕЛИЗ АЛИ ДЕМИР
КЕРЕМ ЕМРУЛЛАХ РЕСНЕНЛИ
КЯФИЕ АХМЕДОВА ЕЮБ
ЛЕЙЛЯ АЛИ ЧАКАЛ
ЛЯТИФ АХМЕД КАРАМУСТАФА
МАРТИН МАРТИНОВ ЯНКОВ
МЕДЖНУН РЕДЖЕБ ДЖЪЛЪЗ
МЕСТАН ХАСАНОВ ЧАКАЛОВ
МЕТИН ХАМДИЕВ ПЮСКЮЛЛЮЕВ
МЕХМЕД АХМЕД АЛИОСМАН
МЕХМЕД АХМЕДОВ АЛИЕВ
МЕХМЕД АХМЕДОВ ДЕСТАНОВ
МЕХМЕД ЕСМАНОВ КИРАДЖИЕВ
МЕХМЕД СЮЛЕЙМАНОВ ПИСАНЦАЛИЕВ
МЕХМЕД ХАСАН ШЕРИФ
МИТКО АСЕНОВ АСЕНОВ
МУСТАФА РЕМЗИ МАХМУДОВЛУ
МЮЕСЕР ИСМАИЛОВА ЗАЙКОВА
МЮРВЕТ АХМЕД ЧАЛЪК ДЖАНЮРТ
НАЙДЕ ФЕВЗИЕВА ЧАКАЛОВА
НЕВИН АЙДЪН ШЕРИФ
НЕВИН РЕДЖЕБ САЛИЕВА
НИЛГЮН БАСРИ МЕХМЕДОВА
НИЯТ МАХМУДОВ АКОВ
НУТВИЕ ЕБАЗЕР КЕРИМОВА
ОРХАН МЮЗЕКЯ ЧАКАЛ
ОСМАН СЮЛЕЙМАН ЗЮХТЮ
РАЛИН АСЕНОВ АСЕНОВ
РОЗА НЕДЕЛЧЕВА ИЛЧЕВА
САДРИЕ ФЕТХИЕВА РЕСНЕЛИЕВА
САЛИ АЛИ ЧАКАЛ
САЛИХ АХМЕД ЧАЛЪК
САЛИХА ИСМАИЛОВА АЛИ
САЛИХА ХЮСЕИН ПЮСКЮЛЮ
САХЛИМ АХМЕД ЮСМЕН
СВЕТЛИН МИЛАНОВ КРАСИМИРОВ
СЕБИЛЕ ТАХИРОВА АХМЕДОВА
СЕВГИНАР ДЖАВИДОВА ХАСАНОВА
СЕВГЮЛ НАСУФОВА ИСУФОВА
СЕВДА КРАСЕНОВА КАЛОЯНОВА
СЕВДА ОРЛИНОВА ЧАНКОВА
СЕВДА РУМЕНОВА РУСИНОВА
СЕВДИЕ НАИМОВА ПИСАНЦАЛИЕВА
СЕВИНЧ АРИФОВА МУРАФОВА
СЕЙДЕ ЯХЯОВА ПЪЙДЕДЕВА
СЕЛИМ ДАВУД ДАУДОВ
СЕЛИН ГЮНЕРОВА АКОВА
СТЕЛА НИКОЛАЕВА ГАРИБОВА
СУНАЙ ДАУД АЛИ
СЮЛБИЕ АЛИЕВА ЕНЧЕВА
СЮЛМАН МЕХМЕД ПИСАНЦЪЛЪ
ТАЙЛАН АЛИ ЧАКАЛ
ФАТМЕ ХАСАНОВА КИРАДЖИЕВА
ФАТМЕ ЯКУБОВА ЯЗАДЖИЕВА
ФЕРАД ИСУФОВ ПЪЙДЕДЕВ
ФИКРЕТ ЕРХАН ФИКРЕТ
ФИЛКА ИЛЧЕВА МАРКОВА
ХАЛИМЕ БЕЙХАНОВА ГРОПОВА
ХАСАН АДЕМОВ ХАСАНОВ
ХАСАН БАСРИ КИРАДЖИ
ХАСАН ШАБАН БАРУД
ХАТИДЖЕ СЮЛЕЙМАН КЕРВАН
ХАТИДЖЕ ХАСАНОВА АКОВА
ХАФИЗЕ МЕХМЕД ЯРЪМКАШ
ХИНКО ЩИЛЯНОВ АНТОВ
ХРИСТИНА АЛЬОШЕВА ТОПОВА-ДЖЪЛЪЗ
ХЪЛМИ ШАБАНОВ МУРАФОВ
ХЮСЕИН ШЕФКЕТ ДЕЛИИБРЯМ
ШАБАН ХЪЛМИ МУРАФ
ШАБАН ХЮСЕИН АКОВЛУ
ШАЗИЕ ХАСАН ШЕРИФ
ШЕФИКА ЗИЙНЕЛОВА ПЮСКЮЛЮЕВА
ШЕФИКА ХЮСЕИНОВА ГАРИБ
ШИРИН АЙДЪНОВА ШЕРИФОВА ГЮНЕШ
ШУКРАН МЕХМЕД ЙОНУЗОВА
ШУКРИ МЕХМЕДОВ ДЖАМФЕРОВ
ЩИЛИЯНА ЩИЛИЯНОВА ЙОЗКАН
ЮМЕР ИСУФОВ ПЪЙДЕДЕВ


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД, община ЦАР КАЛОЯН
населено място ГР.ЦАР КАЛОЯН, кметство ..........., секция № 008
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АБИБЕ АХМЕД АЛИ
АДИЕ ИСМЕТОВА МУРАФОВА
АЙГЮЛ ХЮСЕИНОВА ПИСАНЦАЛИЕВА
АЙДЪН ТЕФИК МЕХМЕД
АЙДЪН ХЮСЕИНОВ МЕХМЕДОВ
АЙДЪН ШАБАН ФЕРАД
АЙЛИН БЕХАТ ЯЗАДЖИ
АЙНУР АКТАШ
АЙНУР ФЕВЗИ ТЕТЕ
АЙНУР ХЮСЕИНОВА ХАСАН
АЙТЕН ФЕВЗИ ДЖЕЛИЛОВА
АЙШЕ БАСРИЕВА ЯЗАДЖИ
АЙШЕ ДАВУТ ЙОЗГЮР
АЙШЕ МЕХМЕТ МИЙОЛУ
АЙШЕ МУСТАФА ТЕТЕ НЕМЛИ
АЙШЕ НАИМ МАРЕМ
АЙШЕ ХЮСЕИН МУЕВЛУЕВА
АЙШЕ ХЮСЕИН ЯХЯ
АЙШИН ШИНАСИ КЬОСЕИБИШ
АЛЕКСАНДЪР ТИХОМИРОВ ДРАЖИЛОВ
АЛИ НЕЖДЕТ ЧИРАК
АЛПЕР МЕХМЕД ХАМДИ
АМДИ САЛИ АЛИ
АНА АНТОНОВА АКТАШ
АНА МИНКОВА СИМОВА
АНА ХРИСТОВА ЕВТИМОВА
АНЕЛИЯ АНТОНОВА БАЙРЪ
АНЕЛИЯ ИСКРЕНОВА ЧЕЛИК
АНЕЛИЯ МИТКОВА ЯЗЪДЖЪОГЛУ
АНТОН ХРИСТОВ БЕЛЧЕВ
АНТОНИЯ ХИНКОВА СПАСОВА
АСЮДЕ МЕХМЕД ЧАЛЪКОВА
АСЯ АНТОНОВА РУСАНОВА
АСЯ ХИНКОВА МАРТИНОВА
АТАКАН СЕЗЕР
АТАНАС РАДКОВ ЯНАКИЕВ
АХМЕД АХМЕД ГРОПА
АХМЕД БАСРИ МУЕВЛУ
АХМЕД ДИНЧАР КАРААЛИ
АХМЕД ОСМАН АЛИ
АХМЕД РЕДЖЕБ ЯМАК
АХМЕД САЛИ КУРЛИ
АХМЕД ФАИКОВ АХМЕДОВ
АХМЕД ШИНАСИ КЬОСЕИБИШ
БЕДРИЕ САЛИ САЛИ
БЕЛГИН МЕХМЕДОВ САЛИЕВ
БЕРК ДЖАН ТИДЖЕ
БЕХИДЖЕ МЕХМЕДОВА ДАУДОВА
БИЛГЕ ДЕНИЗ ХАСАН
БИЛГЕН АКТЕКИН
БИЛГИН ДЕНИЗ ХАСАН
БИРСЕН АХМЕД ЕРТЮРК
ВАЙДЕ АЛИЕВА ЧИРАКОВА
ВАХИДЕ ХЮСЕИН КАРМАН
ВАХИДЕ ГАМЗЕ ГЕНЧТЮРК
ВЕСИЛЕ ХЮСЕИН ЧАЛЪК
ВЕСКА ЕМИЛОВА БЕЛЧЕВА
ГАНА ПЕНЕВА СЛАВОВА
ГАНИМЕ АХМЕД ЧАВДАР
ГЕРГАНА МЛАДЕНОВА ЧАЛЪШКАН
ГИЗЕМ АЛЕНБЕЙ
ГЮЛДЖИХАН ИЛЯЗОВА СЪБЕВА
ГЮЛЗАР СЮЛЕЙМАН БУРУК
ГЮЛШАН ЗЕКЕРИЕ МЕХМЕД
ГЮЛШЕХРАН ШЕЗАИ КУРЛИ
ГЮРСЕЛ БАСРИЕВ САБРИЕВ
ДЕНИЗ ХЮСНЮ ХАСАН
ДЕНИСЛАВ РУМЕНОВ ЕНЧЕВ
ДЕЯН ЕМИЛОВ ЗАХАРИЕВ
ДЖАН ТЕЗДЖАН КУРТОГЛУ
ДЖАХИДЕ ХАСАНОВА САЛИЕВА
ДЖЕМИЛЕ ХЮСЕИН ФЕРАД
ДЖУНЕЙЕТ НИАЗИ ИБРЯМ
ДИАНА РАДЕВА ЯНАКИЕВА
ЕДЖЕ ЙОЗГЮР
ЕЙЛИН ОСМАНОВА ХЪКМЕТОВА КАРААЛИ
ЕМЗАДЕ АЛИ ХОДЖАОГЛУ
ЕМИЛИЯ АНДРЕЕВА САВОВА
ЕМИНЕ ЗЮХТЮ АЛИОСМАН
ЕМИНЕ НАЗИМОВА КЯЗИМОВА РАЗГАТЛЪ
ЕСМА АРИФОВА ЗОРОВА
ЕСРА ИВАНОВА АРЪКАН
ЗАРКО АЛЕКОВ БОЯНОВ
ЗДРАВКО ХИНКОВ СПАСОВ
ЗДРАВКО ЩИЛЯНОВ СИМЕОНОВ
ЗЕЛИХА МЕДЖНУНОВА ТОКЛУ
ЗЕЛИХА МЕХМЕД ХАМДИ ПАЛАЗ
ЗЕХРА ХЮСЕИНОВА МУРАФОВА
ЗЮЛКЯР РЕДЖЕБ МАХМУД
ИБРАХИМ ПАШАЛЪ
ИБРЯМ КАДИРОВ ИБРЯМОВ
ИВАН АНАНИЕВ ЧАНКОВ
ИВЕЛИН ЗДРАВКОВ СПАСОВ
ИВЕЛИН РОСЕНОВ АНТОНОВ
ИЛИНКА СЕВДАЛИНОВА ТОПБАШТЕКИН
ИЛИЯН МЛАДЕНОВ СТОЯНОВ
ИЛЯЙДА СЕЗЕР
ИРЕМ РЕСНЕЛИ
ИСКРЕН ЗДРАВКОВ СПАСОВ
ИСКРЕН КОЛЕВ МАРИНОВ
ИСЛЯМ МУСТАФА ТЕТЕ
ИСМАИЛ МЕТИНОВ ИСМАИЛОВ
ЙОВКА МИТКОВА ФИЛИПОВА
ЙОЗКАН ХАСАН
ЙОРДАН ПОРФИРИЕВ ВЕЛИКОВ
КАДИР ПАШАЛЪ
КАДРИЕ МЕХМЕДОВА АЛЯА
КАДРИЕ ХАСАН МУЕВЛУ
КЕРИМ ДЖАН
КРАСИМИР АСЕНОВ ХАРИЗАНОВ
КРАСИМИР МИЛАНОВ КРАСИМИРОВ
КЯНИЕ АХМЕД ДЖИНАЛИ
ЛЕВЕНТ КАХРАМАН
ЛЮТФИ ДАУД ШАБАН
МАГБУЛЕ ИСМАИЛОВА ЙЕЛАЛДЪОГЛУ
МАРТИН АНГЕЛОВ СИМОВ
МАХМУТ НИЯТ АКОВЛУ
МАЯ АЛЕКСАНДРОВА ДРАЖИЛОВА
МАЯ АСЕНОВА БОЯНОВА
МЕЛЕК ГЮРСЕЛОВА САБРИЕВА
МЕЛИХ МЕХМЕДОВ ЧАЛЪКОВ
МЕРЛИН МЕХМЕДОВА ГЮР
МЕРТ ХАТИПОГЛУ
МЕХМЕД АЛИ ДЖАФЕР
МЕХМЕД АХМЕД САЛИ
МЕХМЕД БЕКИРОВ ГРОПОВ
МЕХМЕД БЕЛГИН МЕХМЕД
МЕХМЕД ИЗЕТ ХАМДИ
МЕХМЕД НИХАТ ЯМАК
МЕХМЕД САЛИ КАРМАН
МЕХМЕД ХАСАНОВ ГАРИБОВ
МЕХМЕД ШУКРИЕВ ЧАЛЪКОВ
МЕХРИДЖАН АРИФОВА КЬОСЕИБИШ
МИГЛЕНА НЕВЕНОВА ФЪЧЪДЖЪ
МИКЕРЕМ САЛИЕВА САБРИЕВА
МИЛЕН МАРТИНОВ МИЛЕНОВ
МУСТАФА МЕХМЕД ЧАВДАР
МУСТАФА РЕДЖЕБ ЗОР
МУСТАФА ЕРАЙ ЯЗЪДЖЪОГЛУ
МЮБЕДЖЕЛ НИАЗИ ГЮЛ
МЮЖДАТ ЧЕТИН
МЮЗЕКИЕ САЛИЕВ РЕДЖЕБОВ
МЮКЕРЕМ ХЮСЕИН ДЖИНАЛИ
МЮРСЕЛ ИСМАИЛОВ ХЮСЕИНОВ
НЕВЕНА НЕВЕНОВА СИДЕРОВА ГЕМИДЖИ
НЕВИН ТЕФИКОВА ГАРИБОВА
НЕВРИЕ ХЮСЕИН ДЕДЕ
НЕДЖРИХАН ИЛИЯЗОВА ХЮСЕИНОВА
НЕЗАХАТ ДАУД ЧЕТИН
НЕЗИХА ИСМАИЛОВА МУТИШЕВА
НИАЗИ ХЮСЕИН ИМАМ
НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР
НИНА ТОДОРОВА ЧУДОМИРОВА
ОГНЯН НЕВЕНОВ РУСЛАНОВ
ОЗАН ПАШАЛЪ
ОСМАН АЛЕНБЕЙ
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ
ПЛАМЕН СТАМЕНОВ АЛЕКСАНДРОВ
РАВИЕ НЕДРЕТ АКОВЛУ
РАМАДАН БЕЛГИН МЕХМЕД
РАФЕТ РАШИД ДАВУД
РЕВАСИЕ МУСТАФА КУРЛИ
РЕСМИЕ КУДРЕТОВА СИМОВА
РЕСМИЕ МУСТАФОВА ДИКБЪИК
РОСИЦА АЛЕКСАНДРОВА ЧАВДАРОВА
РОСИЦА ЗДРАВКОВА БЕЛИНОВА
РУЖДИ ХЮСЕИН ЗАЙКО
РУЗИЕ АЛИ ЯМАК
РУМЕН ХИНЧЕВ ЕНЧЕВ
САБРИ ГЮРСЕЛОВ САБРИЕВ
САЛИ АХМЕД САЛИ
САЛИ НЕЖДЕТ ДЖИНАЛИ
САЛИ ХАМДИЕВ САЛИЕВ
САЛИХ СЮЛЕЙМАН ДЖИНАЛИ
САЛИХА ИБРЯМ ДЖИНАЛИ
САНЕР ГЮНАЙ УЗУНАЛИ
САХЛИМ ХАСАН САХЛИМ
СЕБАТ МЕХМЕДОВА ТИДЖЕ
СЕБИЛЕ АХМЕД ДЖИНАЛИ
СЕВДА АСЕНОВА СИМЕОНОВА
СЕВДА ЩЕРЕВА ЗАХАРИЕВА
СЕВДАЛИН ИЛИЕВ ЕВТИМОВ
СЕВДЖАН САБРИ ГРОПА
СЕВДИЕ РЕДЖЕБОВА ЯМАКОВА
СЕВЕРИН ШИБИЛОВ АТАНАСОВ
СЕВИЕ ЯКУБ МАХМУД
СЕВИНЧ АЛИЕВА САЛИЕВА
СЕЗГИН ХЮСЕИН МЕХМЕД
СЕЛИМЕ НИЯЗИЕВА МЕХМЕД
СЕЛИН РЕСНЕЛИ
СЕМА ИСМЕТ ГРОПОВА
СЕНИХА БАСРИ ЧИРАК
СИДИКА САЛИЕВА ДИКБУЮК
СИНАН СЮЛЕЙМАНОВ ПИСАНЦАЛИЕВ
СИНЕМ ХАТИПОГЛУ
СТАНИСЛАВ ПЛАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ
СТОЯНКА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
СУНАЙ НЕЖДЕТ ДЖИНАЛИ
СУНАЙ ХЮСЕИНОВ БЕКИРОВ
СЮЗАН НИХАТОВА АЛИ
СЮЛЕЙМАН САЛИХ ДЖИНАЛИ
ТАЙФУР ХЮСЕИНОВ МУЕВЛУЕВ
ТЕФИК АЙДЪН МЕХМЕД
ТИХОМИР АЛЕКСАНДРОВ ДРАЖИЛОВ
ТОМА ХРИСТОВ АНГЕЛОВ
ТУРГАЙ ТАХИР МУРАФ
ТЮРКЯН АЙХАНОВА САЛИЕВА
УГУР ГЮРСЕЛ САБРИ
ФАТМЕ АХМЕДОВА САЛИЕВА ЯЙЛА
ФАТМЕ ДАУД ЗАЙКО
ФАТМЕ ЗЮЛКЯРОВА ДЖИНАЛИ
ФАТМЕ МЕХМЕД ЧАВДАР ЙЪЛДЪЗ
ФАТМЕ САЛИЕВА ТЕЙКОВА
ФЕЙМЕ АХМЕД ВАТАНДАШ
ФЕРИТ МЕМДУ ЯЗАДЖИ
ФИКРЕТ ИБРЯМ АЛИЯ
ХАБИБЕ САЛИ ТАНДЖЪ
ХАВВА АКТАШ
ХАККЪ ХАСАНОВ ТЕТЕВ
ХАЛИМЕ БЕХЧЕТ ШАБАН
ХАМДИЕ САЛИЕВА ДАГ
ХАНИФЕ МЕХМЕДОВА ЧАЛЪКОВА
ХАРИЗАНА МАЛОМИРОВА ДРАЖИЛОВА
ХАСАН АХМЕД ДИКБУЮК
ХАТИДЖЕ АКИФ САЛИ
ХАТИДЖЕ САЛИХ АЛИ
ХАТИДЖЕ ХАСАНОВА КУРЛИ
ХАФИЗЕ СЕЗГИН ХАСАН
ХАФИЗЕ ШАБАН ЙОЗГЮР
ХЮСЕИН ХАСАН ЯЗАДЖИ
ХЮСНИЕ АРИФ АНГЕЛОВА
ХЮСНЮ ХЮСЕИН ХАСАН
ЧИСЕН МЕХМЕДОВА МУРАФ
ШАЙН САХЛИМОВ ЯМАКОВ
ШАМСИДИН НАЗИФОВ МУТИШЕВ
ШЕЗАИ АХМЕД КУРЛИ
ШЕНГЮЛ МЕХМЕД ЮДЖЕЛЕН
ШЕРМИН МЕХМЕД СЕЗЕР
ШЕФИКА АДЕМОВА ГРОПОВА
ШИНАСИ АХМЕД КЬОСЕИБИШ
ШИРИН АРИФ ХАМДИ
ШУКРИ АДЕМ КЬОСЕИБИШ
ШЮКРЮ ИБРЯМ ДЖИНАЛИ
ЮЛФЕТ ИДИРИЗОВА БАЙРЯМОВА
ЮРКЕ ФЕИМОВА РЕСНЕЛИ
ЮСРЕФ НУРИ ИСУФ


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД, община ЦАР КАЛОЯН
населено място ГР.ЦАР КАЛОЯН, кметство ..........., секция № 009
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АГЛИКА АЛЕКОВА КЕХАЯ
АДЕМ МАХМУДОВ ИМАМОВ
АДРИАНА САБИНОВА МАРТИНОВА
АЗИЗ ЗАКИРОВ НОВМАНОВ
АЙДЪН АХМЕД АРМУТЛУ
АЙЛИН ЕДЖЕВИТОВА ИЛЯЗ
АЙЛИН ЕРОЛОВА ДЖАМФЕРОВА
АЙЛИН САБИНОВА МАРТИНОВА
АЙХАН НЕДЖЕТОВ ВЕЛИЕВ
АЙШЕ КЯМИЛОВА ЯХЙОВА
АЙШЕ ХЮСЕИН ТАТА
АЛЕКСАНДЪР РУСАНОВ ЧАНКОВ
АЛИ СУНАЕВ МАСАЛДЖИЕВ
АНА ЩИЛЯНОВА АСЕНОВА
АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВ ЙОСИФОВ
АНЕЛИЯ ЙОСИФОВА ДЕМИРОВА
АНТОН РОСЕНОВ АНТОНОВ
АНТОН СЕВЕРИНОВ СЕВЕРИНОВ
АНТОНИЯ НИКОЛАЕВА МУТЛУ
АСЕН АНГЕЛОВ АСЕНОВ
АСЕН АСЕНОВ ГАВРИЛОВ
АСЕН ИЛИЕВ ХРИСТОВ
АСЕН ХАРИЗАНОВ ЧУДОМИРОВ
АСЯ РУСЕВА ЧАВДАРОВА
АТАНАСКА АЛЕКСАНДРОВА ЮРИЕВА
АТИДЖЕ СУНАЕВА ИМАМ
АФИЗЕ АМИД ДЕЛИМУСТАФА
АХМЕД ФЕРАД МУСТАФА
БАРЪШ ОСМАН ДЮНМЕЗ
БАСРИ ИЛХАН ИМАМ
БАСРИ КЯЗИМ ТАТА
БАЯР РЕСУЛ КЯЗИМ
БЕЛГИН КАХРАМАН
БЕРК АРСЛАН
БЕХТИ СЮЛЕЙМАНОВ ДАВУДОВ
БЕХТИЕ СЮЛЕЙМАНОВА ДАВУДОВА
БЕХЧЕТ АЙДЪН АРМУТЛУ
БИРСЕН РЕМЗИЕВА ЗОРОВА
БОРИСЛАВ ПЕТРОВ БОРИСОВ
БОРЯНА МАРИНОВА ДЕМИР
ВЕРГИНИЯ НИКОЛАЕВА НЕПОЧАТИХ-СТОЯНОВА
ВЕСИЛЕ АЛИ ЧАВДАР
ВЕСИЛЕ МЕХМЕД ЧИРАК
ГЛОРИЯ ТИХОМИРОВА ХИНКОВА
ГЮЛБИЕ КЯЗИМ КЮЧУКАЛИ
ГЮЛВЕР ГЮЛХАНОВА ДЖЪЛЪЗ
ГЮЛВЕР ДАУДОВА ИБРЯМ
ГЮЛДЖАН КЕСКИН
ГЮЛНУР РАСИМОВА МЛАДЕНОВА
ГЮЛТЕН БАСРИ ТАТА
ГЮРАЙ СТЕФАНОВ МИЛЕНОВ
ГЮРСЕЛ СЕЗГИНОВ АЛИЕВ
ДАНИЕЛА АЛЕКСАНДРОВА СИМЕОНОВА
ДЕНИСЛАВ ЙОСИФОВ ДАНАИЛОВ
ДЕНИСЛАВ СЕРАФИМОВ ЮРИЕВ
ДЕСИСЛАВ БЛАГОЕВ АНГЕЛОВ
ДЕЧКО ТОДОРОВ СПИРИДОНОВ
ДЕЧКО ЦОНЕВ ПЕТКОВ
ДИЛБЕР ХАСАНОВА НОВМАНОВА
ДОНКА ТОДОРОВА СПИРИДОНОВА
ЕЖЕВИТ АКИФОВ ЕЮБОВ
ЕКАТЕРИНА АНГЕЛОВА УГУР
ЕКАТЕРИНА БИЛЯНОВА ТАНЕВА
ЕЛХАН ФИКРЕТ КЬОСЕИБИШ
ЕМИЛИЯ СЕРАФИМОВА ЮРИЕВА
ЕМИНЕ АХМЕДОВА ЯХЙОВА
ЕМИНЕ ГЮРСЕЛОВА АХМЕДОВА
ЕМИНЯ БЕЙТОЛОВА САЛИЕВА
ЕСМА СЕЛМАН МАЖУНЖУ
ЗЕКИЕ АХМЕД ДЖИНАЛИ
ЗИЯ БЮЛЕНТ ДИКБЪИК
ИБРАХИМ МЕХМЕД РЕДЖЕБ
ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ ТОНЕВ
ИЛИЯН ИВАНОВ ИВАНОВ
ИРЕМ ЙОЗДЖАН
ЙЛМАЗ ХАСАН КЕХАЯ
ЙОСИФ ДАНАИЛОВ АТАНАСОВ
КАТЯ ВЛАДИМИРОВА ПЕТКОВА
КЕНАН БАСРИ ТАТА
КРАСИМИРА ЛАТИНОВА МАНУШЕВА
ЛЕЙЛЯ ХАСАНОВА МАСАЛДЖИ
МАРИНА КОНСТАНТИНОВА КЪСОВА
МАРИНЕЛА КРУМОВА ГЕОРГИЕВА
МАРТИН АСЕНОВ ЧУДОМИРОВ
МАРТИН ЮРИЕВ ЮЛИЯНОВ
МЕХМЕД АХМЕДОВ МЕХМЕДОВ
МЕХМЕД БЕЙЗАТОВ СИБРЕЛИЕВ
МЕХМЕД ЗИЯ ТАТА
МЕХМЕД РЕДЖЕБ ДЖЪЛЪЗ
МЕХМЕТ ДИШЛИ
МИЛЕНА МИТКОВА ХУЙСАЛ
МУЗАФЕР МУСТАФА ЧАЛЪК
МЮЗЕКЯ ХЮСЕИН ЧАВДАР
НАДЕЖДА ЛАЗАРОВА СТАНЕВА
НАЙДА МЕТОДИЕВА ДУШКОВА
НАЙЛЕ МЕХМЕДОВА КОРКМАЗ
НЕЛИ ИВАНОВА ИВАНОВА
НЕНКО АСЕНОВ АСЕНОВ
НЕРГИЗ НИХАТ ФЪРАТ
НЕШКА ЩЕРЕВА БАРЪН
НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ВЕЛЕВ
НИЛЯЙ НИХАТ ГАРИП
НИНА СВИЛЕНОВА ХАРИЗАНОВА-ГЮЛМЕЗ
НОРА МИХОВА АЛИЕВА
НУРДЖИХАН ШЕФКЕТОВА ЕЮБОВА
НУРТЕН ДЖЕЛАЛОВА КЕЗИМОВА
ПЕТЪР БОРИСЛАВОВ БОРИСОВ
РАВИЕ МЮМЮНОВА ЗЮХТЮ
РЕСУЛ КЯЗИМ МАСАЛДЖИ
РОСЕН АНТОНОВ РОСЕНОВ
РОСИНА МИЛЧЕВА СИВРИ
РЮКЕ ЮСРЕФ МУЕВЛУ
САБИН МАРТИНОВ ТАНЕВ
САЛИ САЛИ ЧАЛЪК
САНИЕ САЛИЕВА ЕЮБОВА
СВЕТЛАНА МАРИЯНОВА АТАНАСОВА
СВИЛЕН ИВАНОВ ХРИСТОВ
СВИЛЕН ХАРИЗАНОВ ДУШКОВ
СЕБИЙЛЕ МЕХМЕД РЕДЖЕБ ДЕЛИИБРЯМ
СЕВДА ДИМИТРОВА ДУШКОВА
СЕВДА ИВАНОВА ИВАНОВА
СЕВДА САБИНОВА МАРТИНОВА
СЕВДИЕ АХМЕД МАЖУНЖУ АЛАДАГ
СЕДЕФКА ЩИЛИЯНОВА МИЛЕНОВА
СЕЗГИН ХАСАНОВ МУТАФОВ
СЕНАЙ САБРИЕВА ТАТА
СИДИКА КЯЗИМ ТАТА
СИЛВИЯ МАРИНОВА ВЕЛЕВА
СИЛВИЯ МЛАДЕНОВА АРСЛАН
СТЕФАНИ СТЕФАНОВА КУРТЕВА
СТЕФКА ТОДОРОВА БОРИСОВА
СУЗАНА АНАНИЕВА АНТОНОВА
СУНАЙ АХМЕД МАЖУНЖУ
ТИХОМИР ХИНКОВ КЪСОВ
ФАТМЕ МЕХМЕДОВА КУРДОВА
ФАТМЕ САЛИ ГАРИБ
ФИДАНКА ХИНКОВА ГАВРИЛОВА
ХАДЖЕР АХМЕД ИЛИНОВА
ХАЛИМЕ МЕХМЕДАЛИЕВА МУСТАФА
ХАФИЗЕ-ЗЕЙНЕП МЕРИЧ
ХИКМЕТ ХЪЛМИ ТАТА
ХИНКО ТИХОМИРОВ ХИНКОВ
ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ
ХУБАН ХАРИЗАНОВ МАРИНОВ
ХЮСЕИН ДИШЛИ
ХЮСЕИН АХМЕД ХАМЗА
ХЮСЕИН АХМЕД ЯХЯ
ХЮСЕИН ДАУД ЧАЛЪК
ХЮСЕИН МУСТАФА ИМАМ
ХЮСЕИН МЮЗЕКЯ ЧАВДАР
ХЮСНИЕ МЕХМЕД КУРЛИ
ЦОНИ ДЕЧКОВ ПЕТКОВ
ШАМСИЕ ОСМАНОВА КОКТАЙ
ШЕНАЙ ИБРЯМОВА МЕРИЧ
ШЕНАЙ ХЮСЕИН ЙОЗКАРА
ШЕНГЮЛ НИАЗИЕВА ПАРМАКСЪЗ
ШИРИН БЕХЧЕТ АРМУТЛУ
ЩИЛЯН АВРАМОВ СИМЕОНОВ
ЮЛИЯ ВЕЛИКОВА ИСУФ
ЮЛИЯН ЮРИЕВ ЮЛИЯНОВ
ЮРИЙ ЮЛИЯНОВ ЮРИЕВ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.