Покана за провеждане на консултации относно съставите на подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК)

ДО                                

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ

НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ

И КОАЛИЦИИ

ГР. ЦАР КАЛОЯН

 

ПОКАНА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВИТЕ
НА ПОДВИЖНИТЕ СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ(ПСИК) – ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН
ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ
НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

  

    УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/ГОСПОДА,

    В изпълнение на задълженията ми по организационно-техническата подготовка за произвеждане на  избори за общински съветници и за кметове, на основание чл.90, във връзка с чл.92, ал.2 от Изборния кодекс, Решение №2378-МИ от 12 септември 2023 г. на Централната избирателна комисия относно назначаване съставите на СИК за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г. и представената ми справка от  Секретаря на общината, за броя на подадените заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия към дата 06.10.2023 г. в деловодството на общинска администрация – Цар Калоян,

Ви каня, в качеството Ви на представител на парламентарно представени партии и коалиции от 49-то Народно събрание, да вземете участие в провеждането на консултации за определяне съставите на ПСИК на територията на община Цар Калоян, област Разград за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.  

Консултациите ще се проведат на 10-ти октомври 2023 г. (вторник) от 10,00ч. в сградата на Общинска администрация гр. Цар Калоян, адрес: гр. Цар Калоян,пл. „Демокрация“, в кабинета на кмета –стая №201, етаж 3 !

За участие в консултациите е необходимо да представите следните документи:

а) писмено предложение за състав на ПСИК, което съдържа:

– наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

– имената и ЕГН на предложените лица;

– длъжността в комисията, за която се предлагат;

– образование, специалност;

– телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 31.07.2023 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 49-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/ коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на ОИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.

Документите ще останат неразделна част от протокола на консултациите и ще бъдат изпратени с мое предложение до ОИК Цар Калоян.

            Уведомявам Ви, че в официалния сайт на Община Цар Калоян  https://tsarkaloyan.bg  в секция– Местни Избори 2023 г. се помества актуална информация по организационно-техническата подготовка на предстоящите избори.

         Настоящата покана е  обявена на информационното табло и на интернет страницата на Община Цар Калоян.

 ИВАЙЛО ТОНЕВ                  / П /

И.Д. Кмет на община Цар Калоян

Съгласно Заповед № 240 от 25.09.2023 г.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.