Община Цар Калоян открива процедура за подбор на 1 брой кандидат за съдебен заседател за мандат 2024 г. – 2027 г. в Районен съд – Разград

На основание чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЦАР КАЛОЯН
 
О Б Я В Я В А

 

     В изпълнение на Решение № 38 от редовното заседание на Общински съвет – Цар Калоян, проведено на 13.06.2023 г., отразено в Протокол № 6:

      Общински съвет – Цар Калоян открива процедура за подбор на 1 брой кандидат за съдебен заседател за мандат 2024 г. – 2027 г., който да участва в разглеждане на дела в Районен съд – Разград.

     

Кандидатите за съдебни заседатели трябва да отговарят на изискванията, посочени в чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт:

 • Да са дееспособни български граждани на възраст от 21 години до 68 години;
 • да имат настоящ адрес в община Цар Калоян;
 • да имат завършено най-малко средно образование;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
 • да не страдат от психически заболявания.

Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

 • е съдебен заседател в друг съд;
 • е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
 • участва в ръководството на политическа партия, коалиция, коалиция или организация с политически цели;
 • работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

Кандидатите подават лично необходимите документи считано от 01.07.2023г. до 17:00 часа на 31.07.2023 г. включително, следните документи:

 1. подробна автобиография, подписана от кандидата;
 2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
 3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
 4. данни за контакт на две лица, към които общинския съвет да се обърне за препоръки;
 5. мотивационно писмо;
 6. писмено съгласие /по образец/;
 7. декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ / по образец/;
 8. декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 2 от ЗСВ / по образец/;
 9. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

     Документите се приемат в сградата на общинска администрация гр. Цар Калоян, пл. Демокрация №1, етаж 3 стая 203.

     Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки, и документи по чл. 68, ал. 3, т. 9 от ЗСВ се публикуват на интернет страницата на общинския съвет най- малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от ЗСВ, чиято дата и час ще бъдат обявени своевременно.


Приложение-№ 1 заявление 
Приложение-№ 2 декларация 67, ал.3
Приложение-№ 3 декларация 69, ал.2
Приложение-№ 4 писмено съгласие
Приложение-№ 5 данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5

МЕРАЛ КАРААЛИЕВА

Председател на Общински съвет - Цар Калоян

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.