Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД Община ЦАР КАЛОЯН
секция № 001 кметство ........... населено място С.ЕЗЕРЧЕ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙЛИН МЕХМЕДОВА ХАДЖИАХМЕДОВА
АЙШЕ САЛИ БУРУК
АЛЕКО АСЕНОВ СИМЕОНОВ
АЛИ АЛИ ТОРЛАКЛА
АНА АЛЕКОВА СИМЕОНОВА
АСЕН МАРТИНОВ БОНЧЕВ
ГЕНА МАРИНОВА ТОНЧЕВА
ГРИГОР АНДРЕЕВ ВЕЛИЗАРОВ
ГЮЛБИЯ АХМЕДОВА НАЗЪР
ДАВИД СТЕФАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
ДАУД ХЮСЕИН ДАУД
ЕМИЛИЯ АЛЕКОВА ДЕНЕВА
ЗИЯ ШАБАНОВ АХМЕДОВ
ЗЮЛФИЕ АХМЕДОВА АХМЕДОВА
МЕРГЮЛ АЛИ ХАСАНДЖИК-ВИДИНЛИ
МЕХМЕД ДАУД БУРУК
МЕХМЕД МЕХМЕД РЕДЖЕБ
МЕХМЕД РЕДЖЕБ ЗЕКЕРИЕ
МИЛЕН АНТОНОВ АЛЕКОВ
НАЗИЙФЕ КАДИР ЗЕКЕРИЕ
НАЗИФЕ ЗЕКЕРИЕ ЗЕКЕРИЕ ШЮКЮР
НЕФИСЕ АХМЕД КЪРМАДЖИ
ПАКИЗЕ ХЮСЕИН СТАНЕВА
РЕДЖЕБ МУСТАФА НАЗЪР
РОСЕН РУМЕНОВ ХРИСТОВ
САЛИМ БАКИЕВ КЬОСЕВ
СЕВДА МИТКОВА ВЕЛИЗАРОВА
СЕВИНЧ МУСТАФОВА КУРДОВА
ФАТМЕ ОСМАН БУРУК
ХРИСКА АСЕНОВА ВЕЛЧЕВА
ЮРКИЕ АХМЕД БУРУК

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД Община ЦАР КАЛОЯН
секция № 002 кметство ........... населено място С.ЕЗЕРЧЕ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙСУН ХЮСЕИНОВА ХЮСЕИНОВА
АЙШЕ ДАУДОВА КЬОСЕВА
АЙШЕ САЛИЕВА ДРЯНЦАЛИЕВА
АЛЕКСАНДЪР ГЕНАДИЕВ АЛЕКОВ
АНА ДИМИТРОВА КАЛИНОВА
АСЕН ГЕНАДИЕВ АЛЕКОВ
АХМЕД БЕКИР КОБАКЧИ
АХМЕД ХАСАНОВ ФЕИЗОВ
ГЕНАДИ АСЕНОВ АЛЕКОВ
ДАВИД БОГДАНОВ КАЛИНОВ
ДИМИТЪР ГЕЦОВ ДИМИТРОВ
ЕМЕТУЛА ХАСАН ХАСАНДЖЪК
ЕМИЛИЯ АЛЕКСИЕВА АЛЕКОВА
НЕФИСЕ МУСТАФА ДРЯНЦАЛЪ
НЕФИСЕ ХЮСЕИНОВА ЧИРИШЛИЕВА
ОКТАЙ ЙИЛДИРИМ
РЮКИЯ АХМЕД БАХКИ
СТЕФКА СТОЯНОВА ВАСИЛЕВА
ХАСАН АХМЕД БАХКИ
ХАСАН ХЮСЕИН ИБРЯМ
ЧЕТИН ХАСАН ДРЯНЦАЛИ
ЮЛИЯН АНГЕЛОВ ТОДОРОВ
ЮМГЮЛСЮН АХМЕДОВА ЧЕРКЕЗ

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД Община ЦАР КАЛОЯН
секция № 003 кметство ........... населено място С.ЕЗЕРЧЕ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙШЕ ХЮСЕИНОВА ИСПИРОВА
АЛИ АБДУЛА ЧАКАЛ
АХМЕД АХМЕДОВ КУМАЛИЕВ
АХМЕД МЕХМЕДОВ КУМАЛИЕВ
АХМЕД ЮМЕР ДЕЛИХЮСЕИН
ГЮЛСЮМ ЗЮЛКЯР КУМАЛИЕВА
ГЮРА ХУБАНОВА РУСЕВА
ЕМИЛ МИТКОВ ЕМИЛОВ
ЕМИЛ СЕРАФИМОВ ЗАХАРИЕВ
ЗЕКЕРИЕ ХАСАН ЗЕКЕРИЕ
ЗЛАТАН ЕМИЛОВ КИРИЛОВ
ЗЮЛКЯР АХМЕДОВ ГАВАЛДЖИЕВ
ЛЕЙЛЯ ХЮСЕИНОВА МАНАФОВА
МАРИЯ ЖЕЛЕВА ЕМИЛОВА
МИРЕНА АЛЕКОВА КАРАТАШ
СВИЛЕН ХРИСТОВ ДАМЯНОВ
СЕВГЮЛ АХМЕДОВА КУМАЛИЕВА
СЕВДАЛИНА СТАМЕНОВА ДАМЯНОВА
СИЛВИЯ МИТКОВА ЮСТЮН
СИНЕМ ДЕЛИХЮСЕЙИН
ФАНА ЯСЕНОВА ЮЛИЯНОВА
ФАТМЕГЮЛ СЕРДАРОВА МЕХМЕДОВА
ХАВА ХАСАН ЗЕКЕРИЕ
ХИНКО МИНКОВ ДРУМЕВ

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД Община ЦАР КАЛОЯН
секция № 004 кметство ........... населено място С.КОСТАНДЕНЕЦ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ИВАНКА АТАНАСОВА АНТОНОВА
НЕДЕЛЯ ДАНЕВА ДАНЧЕВА
ПЕНА СТОЯНОВА КАМБЕРОВА

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД Община ЦАР КАЛОЯН
секция № 005 кметство ........... населено място ГР.ЦАР КАЛОЯН

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ИЛИЯ ПЕЙЧЕВ ТЕРЗИЕВ
КЪНЧО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
МИРЕЛА ПЛАМЕНОВА ПАВЛОВА
РАДОСЛАВ ПЕТКОВ КОЛЕВ
ТАНЯ ВЕЛИЧКОВА МИНКОВА
ЦВЕТОСЛАВА РАДОСЛАВОВА ПЕТРОВА

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД Община ЦАР КАЛОЯН
секция № 006 кметство ........... населено място ГР.ЦАР КАЛОЯН

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙТЕН СЕЛИМОВА ХЮСЕИНОВА
АЛИ САЛИ АЛИ
БОЖИДАР ПЛАМЕНОВ ЖИВКОВ
ВИЛДАН ДАУДОВА ДЕЛИИБРЯМОВА
ДЕЯН ВАСИЛЕВ ДОНЧЕВ
ЕМИНЕ КАСИМ АЛИ
МАГДАЛЕНА СТОЯНОВА БОБЕВА
МЕДЖНУН МЕХМЕДОВ ХЮСЕИНОВ
МЕХМЕД МЕДЖНУНОВ МЕХМЕДОВ
МЕХМЕД САЛИ ЧАЛЪК
НАДЕЖДА СТОЯНОВА МАСЛЕВА
НЕДЯЛКО ХРИСТОВ КЬОСЕВ
САЛИХ МЕХМЕД ЧАЛЪК
СЕЛИМ МЕДЖНУНОВ МЕХМЕДОВ
СТОЯН МАРИНОВ СТОЯНОВ
ФАТМЕ САЛИ МОЛЛААЛИ
ХАТИДЖЕ АХМЕДОВА ЯХЙОВА

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД Община ЦАР КАЛОЯН
секция № 007 кметство ........... населено място ГР.ЦАР КАЛОЯН

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙСЕЛ АРИФ ДАУДОВА
АСПАРУХ СЕРАФИМОВ КАЛОЯНОВ
АХМЕД САЛИ ЧАЛЪК
БАСРИ МЕХМЕДОВ ЯРЪМКАШЕВ
ВЕСИЛЕ МЕХМЕДОВА МУРАФОВА
ДАВУД СЕЛИМОВ ДАУДОВ
ЕМИНЕ САЛИ АКОВЛУ
ЗАРИЕ АЛИ ЧАЛЪК
ЗАФЕР ОСМАНОВ МУРАФОВ
ЗЕКЕРИЕ ХЮСЕИНОВ ПЮСКЮЛЛЮЕВ
КЯФИЕ АХМЕДОВА ЕЮБ
МИТКО АСЕНОВ АСЕНОВ
САЛИХ АХМЕД ЧАЛЪК
СЕВДА КРАСЕНОВА КАЛОЯНОВА
СЕЛИМ МЕХМЕД СЕЛИМАН
ФИКРЕТ ЕРХАН ФИКРЕТ
ШАБАН ХЮСЕИН АКОВЛУ
ЯКУБ ФАИКОВ ДЕЛИИБРЯМОВ

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД Община ЦАР КАЛОЯН
секция № 008 кметство ........... населено място ГР.ЦАР КАЛОЯН

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙДЪН ШАБАН ФЕРАД
АЙШЕ ХЮСЕИН МУЕВЛУЕВА
АНЕЛИЯ АНТОНОВА БАЙРЪ
АНТОН МАРТИНОВ МИЛЕНОВ
БЕХИДЖЕ МЕХМЕДОВА ДАУДОВА
ВЕСИЛЕ ХЮСЕИН ЧАЛЪК
ДЖЕМИЛЕ ХЮСЕИН ФЕРАД
ЕМИЛИЯ АНДРЕЕВА САВОВА
ЙОРДАН ПОРФИРИЕВ ВЕЛИКОВ
ЛЕВЕНТ КАХРАМАН
МЕХМЕД АЛИ ДЖАФЕР
МЕХМЕД ИЗЕТ ХАМДИ
МИЛЕН МАРТИНОВ МИЛЕНОВ
МЮКЕРЕМ ХЮСЕИН ДЖИНАЛИ
НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР
ТАЙФУР ХЮСЕИНОВ МУЕВЛУЕВ
ХАТИДЖЕ АКИФ САЛИ
ХАФИЗЕ ХАСАН ДЖИНАЛИ
ШИРИН АРИФ ХАМДИ
ШУКРИ АДЕМ КЬОСЕИБИШ
ШЮКРЮ ИБРЯМ ДЖИНАЛИ

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД Община ЦАР КАЛОЯН
секция № 009 кметство ........... населено място ГР.ЦАР КАЛОЯН

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙДЪН АХМЕД АРМУТЛУ
АНТОН РОСЕНОВ АНТОНОВ
БЕЙЗАТ МЕХМЕДОВ РАМАДАНОВ
ВЕРГИНИЯ НИКОЛАЕВА НЕПОЧАТИХ-СТОЯНОВА
ВЕСИЛЕ МЕХМЕД ЧИРАК
ГЮЛВЕР ДАУДОВА ИБРЯМ
ДАНИЕЛА АЛЕКСАНДРОВА СИМЕОНОВА
МИЛЕНА МИТКОВА ХУЙСАЛ
МУЗАФЕР МУСТАФА ЧАЛЪК
НАДЕЖДА ЛАЗАРОВА СТАНЕВА
ПЕТЯ БОГОМИЛОВА ФРАТЕВА
РОСИНА МИЛЧЕВА СИВРИ
СУЗАНА АНАНИЕВА АНТОНОВА
ФАТМЕ САЛИ ГАРИБ
ХАТИДЖЕ АХМЕДОВА СИБРЕЛИЕВА
ХЮСЕИН ДАУД ЧАЛЪК
ШЕНАЙ ХЮСЕИН ЙОЗКАРА
ШИРИН БЕХЧЕТ АРМУТЛУ
ЩИЛЯН АВРАМОВ СИМЕОНОВ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.